Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Đức Chúa Jêsus, Ánh Sáng Cho Thế Gian

Ngày 04 – Đức Chúa Jêsus, Ánh Sáng Cho Thế Gian

by SU Việt Nam
30 đọc

Qua việc chữa lành cho một người bị mù từ khi sinh ra, Đức Chúa Jêsus bày tỏ chính mình là “ánh sáng cho thế gian”, Đấng đã đến để làm công việc (sự cứu chuộc) của Đức Chúa Trời.

 Giăng 9:1-12

1 Đang khi đi đường, Đức Chúa Jêsus thấy một người mù từ lúc mới sinh. 2 Các môn đồ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, ai là người đã phạm tội, người nầy hay cha mẹ anh ta, khiến anh ta mới sinh ra đã bị mù?” 3 Đức Chúa Jêsus đáp: “Không phải vì anh nầy, hay cha mẹ anh đã phạm tội; nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta. 4 Lúc còn ban ngày, chúng ta phải làm những công việc của Đấng đã sai Ta; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Đang lúc Ta còn ở thế gian, Ta là ánh sáng của thế gian.” 6 Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước bọt hòa thành bùn và bôi vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: “Hãy đi và rửa nơi hồ Si-lô-ê” (từ nầy có nghĩa là “được sai đi”). Vậy, anh ta đi và rửa, rồi trở lại thì thấy được. 8 Láng giềng và những người trước đây đã thấy anh ăn xin, nói rằng: “Đây có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó không?” 9 Người thì nói: “Đúng là anh ta”; kẻ lại bảo: “Không phải, nhưng là một người nào đó giống anh ta.” Còn anh ta nói: “Chính tôi đây.” 10 Họ hỏi anh ta: “Thế thì, làm sao mắt anh lại mở ra được?” 11 Anh đáp: “Một người tên là Jêsus đã hòa bùn bôi vào mắt tôi, và bảo tôi hãy đi đến hồ Si-lô-ê mà rửa. Vậy tôi đã đi, rửa và thấy được.” 12 Họ lại hỏi: “Ông ấy ở đâu?” Anh đáp: “Tôi không biết.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus tiếp tục tranh luận với người Do Thái cho đến khi cuối cùng họ đã cố ném đá Ngài, Ngài một cách dễ dàng lánh ra khỏi đền thờ mà không hề hấn gì (8:59). Đức Chúa Jêsus, là sự sáng để soi sáng đền thờ, đã rời đền thờ bởi vì Ngài không thể ở đó lâu hơn nữa. Dù vậy, Đức Chúa Jêsus bày tỏ rằng Ngài là sự sáng của thế giới này, ở phía bên ngoài đền thờ. Qua việc mang lại ánh sáng cho một người bị mù từ lúc sinh ra, Đức Chúa Jêsus chứng minh rằng Ngài là nguồn của sự sáng, hoặc nói cách khác, chính là ánh sáng. Tuy thế, người Do Thái không thể tin Đức Chúa Jêsus, dẫu rằng đã chứng kiến phép lạ này, và rơi vào sự bối rối lớn hơn (c.1-12).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.5-7 Là ánh sáng của thế giới này, Đức Chúa Jêsus không chỉ mở đôi mắt thuộc thể, nhưng cả con mắt thuộc linh của chúng ta. Vì thế, khi chúng ta đi theo lời của Đức Chúa Jêsus, đôi mắt của chúng ta trở nên sáng hơn, và khi chúng ta nhìn vào thế giới qua đôi mắt đã được đức tin soi sáng, chúng ta có thế nhìn thấy thế gian một cách đúng đắn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-3 Các môn đồ kết luận rằng tội lỗi là lý do bị mù và hỏi Đức Chúa Jêsus rằng do tội lỗi của ai. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus đáp rằng đó không phải việc tội lỗi của ai, mà là việc chịu khổ để làm gì. Có sự chịu khổ chúng ta phải chịu do tội lỗi, nhưng đôi khi, cũng có sự chịu khổ để bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta suy nghĩ về mục đích của sự chịu khổ, điều đến từ Đức Chúa Trời, thay vì về chính sự chịu khổ, chúng ta sẽ có được cái nhìn mới về sự chịu khổ.

Tham khảo   

9:3 Để công việc của Đức Chúa Trời có thể được tỏ ra trong anh ta chỉ ra rằng Đức Chúa Trời trong sự cung ứng huyền diệu và khôn ngoan của Ngài đôi khi cho phép các con cái Ngài trải qua khó khăn và đau khổ, để họ có thể kinh nghiệm được sự thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự giải phóng họ.

9:6 Không rõ tại sao Đức Chúa Jêsus lại hòa thành bùn rồi bôi lên mắt người đó. Có thể là một sự lặp lại công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 2:7 (so sánh với Giăng 20:22): Đấng Sáng Tạo bây giờ đang sáng tạo lại.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con hiểu tại sao Ngài đã đưa chúng con đến nơi này và để có thể đáp ứng với sự lời kêu gọi của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 21-24

Bình Luận:

You may also like