Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Vì Đức Chúa Trời Quá Yêu Thế Gian

Ngày 09 – Vì Đức Chúa Trời Quá Yêu Thế Gian

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người thấy thập tự giá của Đức Chúa Jêsus sẽ có sự sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta thích bóng tối hơn sự sáng và khước từ Đức Chúa Jêsus, thì “sự khước từ” đó tự nó sẽ là bằng chứng đoán xét.

Giăng 3:16-21 

16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. 18 Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. 19 Sự kết án đó là như thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20 Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. 21 Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ.”

Suy ngẫm và hiểu

Câu 16 là cốt lõi, điểm chính của Phúc Âm. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Con Một và Duy nhất của Ngài để ban cho chúng ta sự sống. Giờ đây, hễ ai tin Con ấy sẽ được sự sống đời đời. Nhưng, ai không tin Con ấy sẽ bị hư mất. Sự hủy diệt này tượng trưng cho sự đoán xét sẽ xảy đến cho những người không tin, nhưng nó cũng tượng trưng cho tình trạng hiện tại của những người không thể hình thành bất kỳ mối tương giao nào với Đức Chúa Trời vì sự thiếu đức tin của họ. Tất cả những ai tiếp tục yêu thích bóng tối hơn, ngay cả khi sự sáng đã đến, và những ai không giao phó quyền chủ đạo đời sống họ cho Đức Chúa Jêsus, Đấng là sự sáng, thì ở trong sự đoán xét (c.16-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16 Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã sai Con rất yêu quý của Ngài xuống và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã thực hiện một hành động yêu thương lạ lùng để phục hồi dân Ngài đã tạo nên, dân đã tự mang sự hủy diệt đến cho mình do khước từ và nổi loạn nghịch lại Đức Chúa Trời và xem Đức Chúa Trời không đáng tin cậy bằng tiền bạc. Chúng ta hãy nhận lãnh tình yêu thương, điều đã được minh chứng trên thập tự giá, sau đó Đức Chúa Jêsus sẽ trở thành chủ của đời sống chúng ta và giúp đỡ chúng ta sống trong nước trời, ngay từ khi còn ở trên đất.

C.17 Đức Chúa Trời đã không sai Con Ngài xuống để quở trách chúng ta vì từ bỏ vô số cơ hội. Ngài đã sai Đức Chúa Jêsus xuống thế gian để tìm và cứu thậm chí là chỉ một người. Đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.

Tham khảo    

3:18 Những người không tin và trông cậy nơi Đấng Christ không có một địa vị tốt, cũng như địa vị trung lập trước Đức Chúa Trời. Họ đã ở trong sự kết án trước Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ, bởi vì họ không tin cậy giải pháp cho tội lỗi của Đức Chúa Trời, là chính Con của Đức Chúa Trời. Câu này cũng bác bẻ sự khẳng định rằng một người chân thành theo bất kỳ đạo nào cũng có thể được sự sống đời đời với Đức Chúa Trời.

3:19-21 Điều này trau chuốt cho phần tham khảo của đoạn mở đầu về sự tối tăm và vô tín của thế gian (1:5, 10-11). Sự gian ác của loài người bị lộ ra trong việc họ chạy trốn khỏi sự sáng; đồng thời, bất cứ điều gì tốt đều là kết quả của công việc Đức Chúa Trời làm.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài đã ban cho mỗi chúng con Con quý báu nhất của Ngài, vì Ngài quá yêu chúng con. Chúng con có thể làm gì để báo đáp?

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 27-30

Bình Luận:

You may also like