Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Nổi Loạn Ở Ca-Na-An Và Sự Phục Hồi Của Đức Chúa Trời

Ngày 23 – Nổi Loạn Ở Ca-Na-An Và Sự Phục Hồi Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Thậm chí là ở trong Đất Hứa, dân Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục nổi loạn. Mặc dù Đức Chúa Trời đã đoán xét họ, nhưng lại một lần nữa, Ngài không diệt trừ họ hoàn toàn, mà chọn Giu-đa và Đa-vít để chăm sóc cho bầy chiên.

Thi Thiên 78:56-72

56 Dù vậy họ vẫn thử thách

Và phản loạn với Đức Chúa Trời Chí Cao,

Không tuân giữ các chứng ước của Ngài.

57 Nhưng họ tráo trở và bất trung như tổ phụ mình;

Họ quanh co như cây cung sai lệch.

58 Họ chọc giận Chúa vì các nơi cao,

Khiến Ngài nổi giận vì những tượng chạm.

59 Nghe điều ấy, Đức Chúa Trời nổi giận;

Ngài nhất quyết từ bỏ Y-sơ-ra-ên.

60 Ngài lìa bỏ đền tạm tại Si-lô,

Tức là lều trại, nơi Ngài ngự giữa loài người;

61 Sức lực Ngài bị phó cho lưu đày,

Vinh hiển Ngài bị giao vào tay kẻ thù.

62 Ngài cũng phó dân Ngài cho gươm giáo,

Và nổi giận với cơ nghiệp mình.

63 Lửa thiêu nuốt những chàng trai của họ,

Các cô gái không còn được nghe hát mừng hôn lễ.

64 Các thầy tế lễ gục ngã vì gươm,

Nhưng các góa phụ không thể khóc than.

65 Bấy giờ, Chúa như người thức dậy từ giấc ngủ,

Như dũng sĩ say men chiến thắng.

66 Ngài đánh cho kẻ thù phải quay lưng bỏ chạy;

Làm cho chúng bị sỉ nhục đời đời.

67 Rồi Ngài từ bỏ trại Giô-sép,

Cũng chẳng chọn bộ tộc Ép-ra-im;

68 Nhưng chọn bộ tộc Giu-đa,

Là núi Si-ôn mà Ngài yêu mến.

69 Ngài xây đền thánh như nhà trên trời,

Như trái đất mà Ngài đã vững lập đời đời.

70 Ngài cũng chọn Đa-vít làm đầy tớ Ngài,

Bắt ông từ các chuồng chiên;

71 Ngài đem ông ra khỏi đàn chiên còn bú

Để ông chăn giữ Gia-cốp là dân Ngài,

Và Y-sơ-ra-ên là cơ nghiệp Ngài.

72 Ông chăn giữ họ với tấm lòng liêm chính,

Dắt dẫn họ bằng đôi tay khéo léo.

Suy ngẫm và hiểu

Ngay khi dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, họ vẫn không ngừng thử thách Đức Chúa Trời và nổi loạn chống nghịch lại Ngài. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời thật khốc liệt: Ngài bỏ trại của Ngài tại Si-lô và giao hòm giao ước cho dân Phi-li-tin, và khiến nhiều người chết bởi gươm qua những cuộc chiến liên miên. Tuy nhiên, sự đoán xét này không phải là cuối cùng. Đức Chúa Trời đánh bại quân thù của Y-sơ-ra-ên và dấy lên nước của Đa-vít. Ngài đã chọn Đa-vít, người chăn chiên, để hành động thay cho Ngài và chăm sóc dân Y-sơ-ra-ên. Đa-vít cai trị dân sự bằng tấm lòng kiên định và bàn tay khôn ngoan. Chỉ khi đó ngày Sa-bát thật sự mới đến (c.56-72).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.65-66 Đức Chúa Trời đã không bỏ dân Y-sơ-ra-ên mãi mãi. Giống như người lính thức dậy sau giấc ngủ, Đức Chúa Trời đã tiêu diệt kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời báo trả cả sự sỉ nhục mà dân Y-sơ-ra-ên đang phải chịu lẫn nỗi sỉ nhục mà Ngài đã phải chịu vì họ. Chúng ta hãy tìm kiếm sự thương xót tương tự trước khi năm nay qua đi. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện để sống đời sống phục hồi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

C.68-71 Qua Đa-vít và Đức Chúa Jêsus, một hậu tự của Đa-vít, Đức Chúa Trời đã mở một con đường của ngày Sa-bát và sự cứu rỗi. Dẫu rằng con đường đó dường như bị chặn lại bởi tội lỗi và những khó khăn trong hoàn cảnh của chúng ta, thì chúng ta phải nương cậy Đức Chúa Trời, Đấng mở những con đường cho chúng ta theo những cách mà chúng ta không bao giờ có thể hình dung được.

Tham khảo

78:59 Nhất quyết từ bỏ. Theo bối cảnh, “sự từ bỏ” của Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài loại bỏ nhiều người Y-sơ-ra-ên vì sự bất tín của họ; tuy nhiên, Ngài giữ lại mối quan tâm của Ngài đối với dân Ngài (như c.65-72 sẽ làm cho hiểu rõ hơn).

78:70 Đa-vít làm đầy tớ Ngài. “Đầy tớ” của Chúa là một người mà Ngài chỉ định cho một mục đích đặc biệt đại diện cho dân Ngài (tham chiếu 89:20; 132:10; 144:10). Trong sách Ê-sai, đầy tớ của Chúa không bao giờ được gọi là người kế tự của Đa-vít; nhưng thực tế là Đa-vít có thể được gọi như thế giúp hỗ trợ cho sự diễn ý về Đấng Mê-si-a của nhân vật đó trong sách Ê-sai.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, bây giờ xin hãy giúp chúng con không sống đời sống thử thách và nổi loạn, nhưng thay vì thế đi theo Đức Chúa Jêsus, người chăn chiên thật.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 4-6

Bình Luận:

You may also like