Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Lời Cầu Nguyện Của Giô-Na

Ngày 28 – Lời Cầu Nguyện Của Giô-Na

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã sai một con cá lớn đến với Giô-na, người đã ngã xuống biển sâu, và đã cứu ông. Giô-na ở trong bụng cá và cầu nguyện ba ngày và ba đêm.

Giô-na 2:1-11

1 Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 2 Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 3 Ông nói:

“Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va

Thì Ngài đã trả lời cho con

Từ trong bụng âm phủ, con kêu la

Thì Ngài đã nghe tiếng con.

4 Ngài đã ném con xuống vực sâu

Nơi đáy biển,

Và dòng nước lớn bao bọc lấy con.

Tất cả những lượn sóng và ba đào của Ngài

Đều phủ quét trên con.

5 Con than thở: ‘Con đã bị ném khỏi trước mắt Ngài;

Dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài.’

6 Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con;

Vực sâu vây lấy con bốn bề;

Rong rêu vấn vít đầu con.

7 Con đã xuống đến chân nền các núi;

Đất đã cài then nó trên con đời đời.

Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,

Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố!

8 Khi linh hồn con mòn mỏi trong con

Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va

Và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài,

Vào tận trong đền thánh Ngài.

9 Những kẻ chăm sự hư không giả dối

Thì lìa bỏ sự thương xót của mình.

10 Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ

Mà dâng tế lễ cho Ngài;

Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện.

Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”

11 Đức Giê-hô-va phán với con cá và nó nhả Giô-na ra trên đất khô.

Suy ngẫm và hiểu 

Giô-na, người đã chạy trốn để tránh mặt Đức Chúa Trời, đã kết thúc bằng việc đối diện với Đức Chúa Trời từ trong bụng một con cá mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, và nơi Giô-na đã ở ba ngày ba đêm. Trước tiên, Giô-na đã tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cứu ông một lần nữa, cho dù ông đã bất tuân. Thực tế, sự bất tuân của Giô-na cũng không khác so với những tội lỗi của Ni-ni-ve, nơi ông không muốn tới. Tương tự, giống như Giô-na đã được cứu, Ni-ni-ve cũng có thể được như vậy. Giô-na phải nhận biết được lẽ thật này qua sự chịu khổ và sự giải cứu của chính ông (2:1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

2:1 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con cá, thậm chí trước khi Giô-na cầu xin Đức Chúa Trời cứu ông, khi ông chìm sâu xuống biển. Nếu công lý của Đức Chúa Trời mà Giô-na muốn thấy được áp dụng cho Ni-ni-ve, được áp dụng một cách nghiêm khắc đối với ông, thì Giô-na đã có thể chết ở dưới biển. Tuy nhiên, Giô-na đã được cứu sống không phải bởi sự ăn năn của ông, nhưng bởi thẩm quyền tự do của Đức Chúa Trời, Đấng đã lựa chọn nhân từ đối với Giô-na, người không xứng đáng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

2:3-8 Ở trong bụng cá, Giô-na đã tạ ơn và đưa ra một sự hứa nguyện qua lời cầu nguyện. Dầu vậy, từ môi miệng ông không có sự ăn năn về việc không đi tới Ni-ni-ve hoặc quyết định đi bây giờ. Đức Chúa Trời đã có thể muốn sự ăn năn thực sự và quyết định vâng lời hơn là một tế lễ hoặc là một sự hứa nguyện.

Tham khảo

2:2 Cuối cùng, Giô-na đã cầu nguyện. Ông không cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cứu những thủy thủ người ngoại, nhưng ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cứu ông.

2:3 Âm phủ nói đến vương quốc của những người chết. Giô-na, không theo nghĩa đen, cầu nguyện từ Âm phủ, nhưng mô tả kinh nghiệm gần chết của ông (xem Thi Thiên 30:2-3).

2:4-5 Ngài đã ném con. Giô-na biết rằng Đức Chúa Trời hành động tể trị qua những người thủy thủ (1:15).

2:9-10 Sự giải cứu thuộc về Chúa. Giô-na biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn giải cứu tối cao (xem 4:1-4).

Cầu nguyện: Thưa Chúa, cám ơn Ngài vì ân điển của Ngài, qua đó Ngài đã tha thứ cho chúng con, cho dù chúng con không xứng đáng, và đã cho phép chúng con tham gia vào công việc của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-ên 4-6

Bình Luận:

You may also like