Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Chính Đức Chúa Trời Chiến Đấu

Ngày 21 – Chính Đức Chúa Trời Chiến Đấu

by SU Việt Nam
30 đọc

Nước của Đa-vít, quốc gia đã dành được sự thống nhất bên trong, cũng đã bắt đầu trở thành một nước cường thịnh bên ngoài. Kết quả là Đa-vít đã có được mối quan hệ hòa hảo với Him-ram và chế ngự được dân Phi-li-tin, dân đã từng luôn là mối đe dọa đối với Y-sơ-ra-ên.

2 Sa-mu-ên 5:11-25 

11 Hi-ram, vua thành Ty-rơ, sai sứ đến Đa-vít, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đẽo đá để xây cất cung điện cho Đa-vít. 12 Bấy giờ, Đa-vít biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập ông làm vua trên Y-sơ-ra-ên, và khiến vương quốc của ông được thịnh vượng vì dân của Ngài là Y-sơ-ra-ên.

13 Sau khi Đa-vít từ Hếp-rôn đến, vua còn cưới thêm vợ và những nàng hầu ở Giê-ru-sa-lem; họ sinh thêm cho vua những con trai và con gái. 14 Đây là tên các con được sinh cho vua tại thành Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn, 15 Díp-kha, Ê-li-sua, Nê-phéc, Gia-phia, 16 Ê-li-sa-ma, Ê-li-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.

17 Nghe tin Đa-vít đã được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên, người Phi-li-tin kéo toàn quân lên đánh ông. Khi biết được điều nầy thì Đa-vít liền đi xuống đồn lũy. 18 Quân Phi-li-tin kéo đến và bủa ra trong thung lũng Rê-pha-im. 19 Bấy giờ, Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Con có phải lên đánh quân Phi-li-tin không? Ngài sẽ phó chúng vào tay con không?” Đức Giê-hô-va trả lời Đa-vít: “Hãy đi lên, vì chắc chắn Ta sẽ phó quân Phi-li-tin vào tay con.” 20 Vậy, Đa-vít kéo quân đến Ba-anh Phê-rát-sim và đánh bại họ; vua nói: “Đức Giê-hô-va đã đánh tan các kẻ thù của ta trước mặt ta khác nào nước chảy.” Vì vậy, chỗ đó được đặt tên là Ba-anh Phê-rát-sim. 21 Quân Phi-li-tin bỏ lại các tượng thần của chúng tại đó, Đa-vít và các thuộc hạ lấy đem đi.

22 Một lần nữa, quân Phi-li-tin lại kéo đến và bủa ra trong thung lũng Rê-pha-im. 23 Khi Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va, Ngài đáp: “Con đừng đi lên; hãy đi vòng phía sau chúng, rồi con sẽ tấn công chúng về hướng cây dâu. 24 Và khi nào con nghe tiếng chân bước trên ngọn cây dâu, bấy giờ hãy mau tấn công, vì chính lúc đó, Đức Giê-hô-va đi trước con để đánh bại quân Phi-li-tin.” 25 Đa-vít làm đúng như điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn, và vua đã đánh bại quân Phi-li-tin từ Ghê-ba cho đến Ghê-xe.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đa-vít xây thành Giê-ru-sa-lem, tại lễ kỷ niệm, Him-ram, vua Ty-rơ, đã gửi những vật liệu xây dựng và thợ xây đến để xây cung điện cho Đa-vít. Sau đó, Đa-vít ngày càng cường thịnh, đã cưới nhiều phụ nữ Giê-ru-sa-lem làm vợ và có 11 con trai. Đây là kết quả của phước hạnh mà Đa-vít đã nhận được, nhưng đó cũng là dấu hiệu về thực tế rằng Đa-vít dần dần xa cách Đức Chúa Trời (c.11-16). Trong khi đó, dân Phi-li-tin đã nghe tin Đa-vít đã trở thành vị vua mới của Y-sơ-ra-ên và thế là họ đến tấn công Giê-ru-sa-lem. Sau khi cầu hỏi Đức Chúa Trời, Đa-vít đã chiến đấu với họ và thắng trận. Lời cầu nguyện của Đa-vít (sự nương cậy Đức Chúa Trời) là chìa khóa để chiến thắng (c.17-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-25 Đức Chúa Trời, Đấng đã im lặng khi Sau-lơ cầu hỏi Ngài, đã nhậm lời Đa-vít như thể Ngài đang chờ đợi, và chính Ngài đã dẫn dắt trận đấu với một chiến lược đã hoạch định. Trước đây, Đức Chúa Trời đã cho phép hòm giao ước bị đánh cắp trong trận chiến khi dân Y-sơ-ra-ên đã cố sử dụng Ngài, nhưng trong trận chiến này, khi Đa-vít nương cậy Ngài, Đức Chúa Trời đã cất đi thần của Phi-li-tin (thần tượng) và xem nó như vô giá trị. Tương tự, Đức Chúa Trời đáp lời ngay cả với lượng đức tin nhỏ nhất và giúp đỡ bằng tất cả sức mạnh của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Him-ram đã sai sứ đến với nước của Đa-vít, cùng với các thợ mộc, thợ xây và vật liệu, để xây cung điện. Đa-vít nhận biết sự vinh quang này của cá nhân và sự thịnh vượng của nước ông là ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy cẩn thận để không bị rơi vào sự kiêu ngạo khi Đức Chúa Trời nâng chúng ta lên.

Tham khảo

5:22-25 Có thể đó là âm thanh của việc hành quân, âm thanh riêng mà Chúa khiến dân Phi-li-tin hoảng sợ (như trong 2 Các Vua 7:7). Khả năng khác nữa là dân Phi-li-tin biết âm thanh đó là tiếng của cây cối, vì thế Đa-vít đã có thể dùng âm thanh đó ngụy trang cho cuộc tấn công của mình. Bởi chiến thắng này, Đa-vít đã đuổi được dân Phi-li-tin ra khỏi miền đồi núi trung tâm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tin cậy Ngài, và cầu xin bằng đức tin với Ngài, Đấng luôn chuẩn bị để giúp đỡ chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 28-31

Bình Luận:

You may also like

Leave a Comment