Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Kế Hoạch Của Sau-Lơ Bị Thất Bại

Ngày 01 – Kế Hoạch Của Sau-Lơ Bị Thất Bại

by SU Việt Nam
30 đọc

Với hy vọng khiến cho Đa-vít bị giết, Sau-lơ đã yêu cầu Đa-vít phải nộp cho ông ta một trăm cái dương bì của người Phi-li-tin làm sính lễ cho cô dâu. Đa-vít, không những không bị giết, mà còn đáp ứng và vượt hơn yêu cầu của Sau-lơ, và đã cưới Mi-canh.

1 Sa-mu-ên 18:17-30

17 Sau-lơ nói với Đa-vít: “Nầy, con gái lớn của ta là Mê-ráp. Ta sẽ gả nó cho con làm vợ, chỉ cần con dũng cảm giúp ta và chiến đấu cho Đức Giê-hô-va.” Sau-lơ thầm nghĩ: “Ta đừng tự tay hại nó, thà để cho tay của người Phi-li-tin hại nó còn hơn.” 18 Đa-vít thưa với Sau-lơ: “Con là ai? Thân phận con là gì? Gia tộc của cha con trong Y-sơ-ra-ên đâu có ra gì mà con được làm phò mã của bệ hạ?” 19 Tuy nhiên, đến lúc phải gả Mê-ráp, con gái của Sau-lơ, cho Đa-vít thì nàng lại được gả cho Át-ri-ên, người Mê-hô-la.

20 Nhưng Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu Đa-vít. Khi biết được điều đó, Sau-lơ lấy làm thích thú. 21 Vì vua thầm nghĩ: “Ta sẽ gả con gái ta cho nó để gài bẫy nó, và tay người Phi-li-tin có thể hại nó.” Vậy, Sau-lơ nói với Đa-vít lần thứ hai: “Bây giờ, con sẽ làm phò mã của ta.” 22 Rồi Sau-lơ truyền lệnh cho triều thần: “Hãy rỉ tai với Đa-vít rằng: ‘Ông rất được lòng vua, và cả quần thần đều yêu mến ông. Vậy, hãy làm phò mã đi.’” 23 Triều thần của Sau-lơ nói lại các lời ấy với Đa-vít. Nhưng Đa-vít nói: “Các ông tưởng làm phò mã là việc nhỏ sao? Tôi vốn là một người nghèo nàn và hèn hạ.” 24 Triều thần của Sau-lơ thuật lại với vua câu trả lời của Đa-vít. 25 Sau-lơ bảo họ: “Các ngươi hãy nói với Đa-vít thế nầy: ‘Vua không đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi một trăm dương bì của người Phi-li-tin để trả thù kẻ cừu địch mình.’” Âm mưu của Sau-lơ là khiến cho Đa-vít sa vào tay người Phi-li-tin. 26 Khi triều thần của vua thuật lại những lời nầy cho Đa-vít nghe, Đa-vít chấp nhận điều kiện ấy để làm phò mã. Trước kỳ hạn, 27 Đa-vít trỗi dậy, cùng với thuộc hạ mình đi đánh giết hai trăm người Phi-li-tin. Ông đem dương bì của chúng về, và nộp cho vua đủ số để trở thành phò mã. Vậy, Sau-lơ gả Mi-canh, con gái mình, cho Đa-vít làm vợ. 28 Nhưng khi Sau-lơ thấy rõ Đức Giê-hô-va ở với Đa-vít và thấy Mi-canh, con gái mình, yêu Đa-vít 29 thì Sau-lơ càng sợ Đa-vít hơn nữa. Vì vậy, Sau-lơ trở thành kẻ thù của Đa-vít suốt đời. 30 Mỗi lần các thủ lĩnh người Phi-li-tin gây chiến thì Đa-vít thường lập được nhiều chiến công hơn các bề tôi của Sau-lơ, khiến cho danh tiếng ông lừng lẫy.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Sau-lơ, người đã trở nên suy kiệt bởi sự ganh đua và ghen tị, đã không thể tự mình giết được Đa-vít, ông ta đã nghĩ ra một âm mưu để thoát khỏi Đa-vít thông qua dân Phi-li-tin. Tuy nhiên, âm mưu này cũng bị thất bại, và sau việc này, Sau-lơ vẫn còn là kẻ thù đối với Đa-vít cho đến ngày ông ta qua đời. Ngược lại với Đa-vít, người nhận được nhiều hơn tình yêu thương khi ngày tháng qua đi, Sau-lơ, đầy những nỗi sợ hãi và một ý định giết người, đã hủy hoại tất cả các mối quan hệ của ông ta (c.17-30).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-19 Mặc dù đã nói rằng nếu Đa-vít đánh bại Gô-li-át, thì ông ta sẽ ban cho Đa-vít phần thưởng gồm nhiều của cải và trở thành con rể của ông ta, nhưng Sau-lơ đã không giữ lời hứa và cố tìm cách để giết Đa-vít, và thật đáng xấu hổ đã dùng cuộc hôn nhân với con gái của ông ta như mồi nhử. Dầu vậy, Đa-vít đã không tranh cãi về việc thất hứa, và thay vào đó đã từ chối lời thỉnh cầu của ông ấy trên cơ sở là ông không có quyền làm con rể của vua. Điều này đã cứu ông khỏi âm mưu của Sau-lơ. Sự khiêm nhường đơn sơ của Đa-vít, một người công chính, đã là một sự chế nhạo đối với một kế hoạch tưởng là khôn lanh của Sau-lơ, một kẻ gian ác.

C.26-30 Do có Đức Chúa Trời đồng hành, Đa-vít có thể giao nộp được sính lễ cho cô dâu mà Sau-lơ đòi hỏi trong hạn thời gian đã cho, và đã cưới Mi-canh làm vợ. Hơn nữa, nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho, Đa-vít đã có thể đánh bại dân Phi-li-tin và bảo vệ được Y-sơ-ra-ên. Cho dù Đa-vít có một kẻ thù trong suốt cuộc đời mình, nhưng ông cũng có Đức Chúa Trời, Đấng luôn đồng hành với ông suốt cuộc đời ông.

Tham khảo

18:17 chiến đấu cho Đức Giê-hô-va. Xem 17:47. Sau-lơ cố lạm dụng lòng nhiệt huyết của Đa-vít đối với Đức Chúa Trời, hy vọng rằng chính sự nhiệt huyết đó sẽ dẫn anh ta tới cái chết qua bàn tay của người Phi-li-tin. Âm mưu của Sau-lơ cho thấy việc thiếu đức tin nơi Chúa, vì ông ta nghĩ rằng người Phi-li-tin có thể đánh bại Đa-vít, cho dù “Chúa ở cùng với anh ta” (18:12).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chiến thắng được lòng tham và những mưu chước của thế gian này bằng đức tin đơn sơ và sự khiêm nhường.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 19-21

Bình Luận:

You may also like