Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Bài Giảng Từ Giã Của Sa-Mu-Ên

Ngày 18 – Bài Giảng Từ Giã Của Sa-Mu-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Sa-mu-ên suy nghĩ về chức vụ của mình, ông đã liệt kê các sự việc đầy ân điển của Đức Chúa Trời trên dân Y-sơ-ra-ên và sự bất tuân của dân Y-sơ-ra-ên trong suốt lịch sử của họ, và chỉ ra tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên lớn như thế nào trong việc tìm một vị vua.

1 Sa-mu-ên 12:1-15 

1 Bấy giờ, Sa-mu-ên nói với toàn thể Y-sơ-ra-ên: “Tôi đã nghe theo mọi lời anh em nói với tôi, và đã lập một vua trên anh em. 2 Bây giờ, vua ấy sẽ lãnh đạo anh em. Còn tôi đã già, tóc đã bạc, các con trai tôi ở với anh em. Tôi đã lãnh đạo anh em từ khi tôi còn trẻ cho đến ngày nay. 3 Nầy, tôi đứng đây. Hãy làm chứng cho tôi trước mặt Đức Giê-hô-va và trước người được xức dầu của Ngài: Tôi có bắt bò hoặc bắt lừa của ai không? Tôi có lừa dối ai không? Tôi có áp bức ai không? Tôi có nhận của hối lộ nơi tay ai để vì nó mà nhắm mắt lại không? Nếu có, thì tôi sẽ trả lại cho anh em.” 4 Họ đáp: “Ông không lừa dối chúng tôi, không áp bức chúng tôi, và không lấy bất cứ vật gì từ tay của ai cả.” 5 Ông nói tiếp: “Đức Giê-hô-va làm chứng cho anh em, và người được xức dầu của Ngài cũng làm chứng rằng hôm nay anh em không tìm thấy gì trong tay tôi.” Họ đáp: “Nguyện Ngài làm chứng cho!”

6 Sa-mu-ên nói với dân chúng: “Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập Môi-se và A-rôn, đem tổ phụ của anh em ra khỏi đất Ai Cập. 7 Vậy bây giờ, hãy đứng đây. Tôi sẽ tranh luận với anh em trước mặt Đức Giê-hô-va về mọi việc công chính mà Đức Giê-hô-va đã làm cho anh em và tổ phụ anh em. 8 Sau khi Gia-cốp đến đất Ai Cập, tổ phụ anh em đã kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài sai Môi-se và A-rôn đem tổ phụ anh em ra khỏi đất Ai Cập, và cho họ định cư chỗ nầy. 9 Nhưng họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nên Ngài phó họ vào tay Si-sê-ra, tổng tư lệnh của Hát-so, vào tay người Phi-li-tin và vua Mô-áp; chúng đều tranh chiến với họ. 10 Bấy giờ, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, và thưa: ‘Chúng con đã phạm tội, vì chúng con đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà phục vụ các thần Ba-anh và Át-tạt-tê. Nhưng bây giờ, xin giải cứu chúng con khỏi tay kẻ thù, thì chúng con sẽ phụng sự Ngài.’ 11 Đức Giê-hô-va đã sai Giê-ru-ba-anh, Bê-đan, Giép-thê, và Sa-mu-ên giải cứu anh em khỏi tay các kẻ thù xung quanh, và anh em đã được sống an ổn. 12 Nhưng khi thấy Na-hách, vua người Am-môn, đến đánh anh em, thì anh em nói với tôi rằng: ‘Không được, phải có một vua cai trị chúng tôi;’ mặc dù Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã là Vua của anh em rồi. 13 Bây giờ, đây là vua mà anh em đã chọn và đã cầu xin. Đức Giê-hô-va đã lập người làm vua trên anh em. 14 Nếu anh em kính sợ Đức Giê-hô-va, phụng sự Ngài, vâng theo tiếng Ngài, không chống lại mệnh lệnh của Ngài; nếu anh em và vua cai trị anh em vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, thì chắc chắn anh em sẽ được may mắn. 15 Còn nếu anh em không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va, mà chống lại mệnh lệnh của Ngài, thì tay của Đức Giê-hô-va sẽ giáng họa trên anh em như đã giáng họa trên tổ phụ của anh em.

Suy ngẫm và hiểu

Là một lãnh đạo, Sa-mu-ên đã không có bất kỳ sai sót lớn nào, và vì thế ông đã chỉ ra sai lầm của dân Y-sơ-ra-ên về việc đòi một vị vua. Ông tiếp tục đề cập đến các sự kiện lịch sử chứng kiến Đức Chúa Trời đã cứu dân Y-sơ-ra-ên từ Ai Cập đến tận lúc đó, và ông quở trách việc thiếu đức tin của dân Y-sơ-ra-ên, những người quên mất ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho họ, và đòi một vị vua (c.1-12). Sa-mu-ên khuyên rằng vua và dân chúng của Y-sơ-ra-ên phải đi theo Đức Chúa Trời và thuận phục Lời Ngài. Nếu họ không làm theo, Sa-mu-ên cảnh báo rằng họ sẽ không thể tránh khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời (c.13-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5 Dân Y-sơ-ra-ên đồng ý rằng Sa-mu-ên chưa bao giờ lạm dụng quyền của ông, lấy bò hay lừa, áp bức ai hoặc nhận hối lộ. Không lạm dụng thẩm quyền của mình, ông đã dùng quyền của mình vì sự tốt lành của nước Trời. Chúng ta không được xem nhẹ sự nguy hiểm của “quyền lực”. Khi chúng ta được ban cho thẩm quyền, chúng ta phải trở nên khiêm tốn hơn và sử dụng nó như một cơ hội để phục vụ. Nếu không, “quyền lực” sẽ trở thành một công cụ tự hủy hoại.

C.13-15 Các vua của các nước khác được xem là những người đặc biệt, những người có thể khẳng định đặc quyền của mình, nhưng vua của Y-sơ-ra-ên, cùng với dân chúng, phải phụng sự một mình Đức Chúa Trời là Vua và vâng theo giao ước. Như thế, trong nước Trời, không ai được cai trị trên cộng đồng hoặc được đối xử một cách đặc biệt.

Tham khảo   

12:14-15 Sa-mu-ên kết thúc bài giảng trịnh trọng của mình bằng cách tóm tắt những lời nhắc nhở của ông đối với dân giao ước. Không chỉ dân chúng mà cả vua đều phải vâng phục Chúa; ở Y-sơ-ra-ên, vua cũng không được miễn trừ khỏi việc vâng theo các điều răn của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con không quên ân điển Ngài đã ban cho chúng con, và xin hãy giúp chúng con không tìm kiếm những điều chúng con muốn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 15-17

Bình Luận:

You may also like