Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Anh Em Hãy Hết Lòng Phụng Sự Chúa

Ngày 19 – Anh Em Hãy Hết Lòng Phụng Sự Chúa

by SU Việt Nam
30 đọc

Một lần nữa, Sa-mu-ên đã chỉ ra sai lầm của dân Y-sơ-ra-ên trong việc đòi một vị vua, và từ lúc đó khuyên họ hết lòng phụng sự Chúa.

1 Sa-mu-ên 12:16-25 

16 Vậy, bây giờ hãy đứng tại đây, để xem việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va sẽ làm trước mặt anh em. 17 Hiện nay chẳng phải đang là mùa gặt lúa mì sao? Tôi sẽ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, và Ngài sẽ cho có sấm sét và mưa. Anh em phải biết và thấy rằng việc xin một vua là một tội lỗi lớn mà anh em đã phạm trước mặt Đức Giê-hô-va.”

18 Rồi Sa-mu-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngay hôm ấy, Đức Giê-hô-va cho sấm sét và mưa. Toàn dân rất kính sợ Đức Giê-hô-va và Sa-mu-ên. 19 Tất cả dân chúng đều nói với Sa-mu-ên: “Xin cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông cho các đầy tớ ông, để chúng tôi khỏi chết, vì chúng tôi đã thêm tội xin một vua vào các tội khác của chúng tôi.” 20 Sa-mu-ên nói với dân chúng: “Đừng sợ! Thật, anh em có làm mọi điều ác nầy; tuy nhiên, anh em đừng quay khỏi Đức Giê-hô-va, nhưng phải hết lòng phụng sự Ngài, 21 đừng quay khỏi Ngài để đi theo những hình tượng hư không, chúng chẳng ích gì và cũng không thể giải cứu ai, vì chúng chỉ là hư không mà thôi. 22 Đức Giê-hô-va sẽ không từ bỏ dân Ngài, vì cớ danh lớn lao của Ngài, và vì Đức Giê-hô-va đã vui lòng cho anh em làm dân của Ngài. 23 Còn tôi cũng không phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ngưng cầu nguyện cho anh em. Tôi sẽ dạy cho anh em biết con đường ngay lành. 24 Chỉ cần anh em phải kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng trung tín phụng sự Ngài. Hãy xem những việc Ngài làm cho anh em lớn lao là dường nào! 25 Nhưng, nếu anh em cứ làm điều ác thì anh em và vua của anh em sẽ bị diệt vong.”

Suy ngẫm và hiểu

Chỉ đến khi quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Sa-mu-ên, dân Y-sơ-ra-ên mới nhận ra tội đòi một vị vua của họ và trở nên sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Trời hào phóng vẫn bằng lòng dân Y-sơ-ra-ên là dân sự Ngài và ban cho họ một tương lai tươi sáng. Thời đại của vương triều đã bắt đầu, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho họ một sứ mạng để trở thành một dân tộc theo thần chủ hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời. Khi đó dân Y-sơ-ra-ên và vua của họ phải nhớ và giữ lời khuyên của Sa-mu-ên để luôn kính sợ Chúa, phụng sự Ngài và thực hiện nhiệm vụ của họ (c.16-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-22 Dân Y-sơ-ra-ên đã bỏ Đức Chúa Trời bằng cách đòi một vị vua, nhưng Đức Chúa Trời hào phóng đã ban cho họ một cơ hội khác. Từ đó trở đi họ phải hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời. Tương tự, không giống như đời này cứ nhớ lại quá khứ của chúng ta và đánh giá chúng ta dựa trên điều đó, Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành những người tốt hơn cả bây giờ và trong tương lai.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23 Sa-mu-ên nói rằng ông sẽ không ngừng cầu nguyện và dạy dỗ để dân Y-sơ-ra-ên sẽ kính sợ Đức Chúa Trời và hết lòng phụng sự Ngài. Giống như Sa-mu-ên, một người lãnh đạo thật qua việc cầu nguyện và dạy dỗ, sẽ nhắc nhở hội chúng về những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ, và giúp họ đi theo Đức Chúa Trời.

Tham khảo

12:23 Là tiên tri của Chúa, việc cầu nguyện (cầu thay) và dạy dỗ là hai vai trò chính của Sa-mu-ên, ngay cả sau việc phong vương quyền.

12:25 Cả dân chúng và vua đều phải vâng theo Lời Chúa; nếu không cả hai đều sẽ bị loại bỏ (như trường hợp của Sau-lơ; xem chương 13).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ các lãnh đạo của chúng con phục vụ bằng việc dạy dỗ và cầu nguyện, và xin hãy giúp chúng con hết lòng phụng sự Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 18-20

Bình Luận:

You may also like