Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Tai Họa Sẽ Giáng Trên Nhà Hê-Li

Ngày 06 – Tai Họa Sẽ Giáng Trên Nhà Hê-Li

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi phán về tai họa sẽ giáng xuống gia đình Hê-li, Đức Chúa Trời đã chỉ định Sa-mu-ên làm một quan xét và vị tiên tri.

1 Sa-mu-ên 3:1-21

1 Bấy giờ, cậu bé Sa-mu-ên phụng sự Đức Giê-hô-va dưới sự hướng dẫn của Hê-li. Vào thời ấy, lời của Đức Giê-hô-va thật hiếm, và khải tượng ít khi xảy ra. 2 Một ngày kia, Hê-li đang nằm ngủ ở chỗ mình vẫn thường nằm, mắt ông bắt đầu mờ, không còn thấy được nữa. 3 Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, và Sa-mu-ên đang nằm ngủ trong đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi có Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. 4 Lúc ấy, Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên và cậu thưa: “Có con đây!” 5 Rồi cậu chạy đến Hê-li, và thưa: “Có con đây, vì ông đã gọi con.” Ông nói: “Ta không gọi, hãy ngủ lại đi!” Vậy, cậu đi ngủ lại. 6 Đức Giê-hô-va lại gọi lần nữa: “Hỡi Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên trỗi dậy, đi đến với Hê-li, và thưa: “Có con đây, vì ông đã gọi con.” Ông nói: “Con ơi, ta không gọi, hãy ngủ lại đi!” 7 Lúc bấy giờ, Sa-mu-ên chưa biết Đức Giê-hô-va, và lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ cho cậu. 8 Đức Giê-hô-va tiếp tục gọi Sa-mu-ên lần thứ ba. Cậu trỗi dậy, đến với Hê-li, và thưa: “Có con đây, vì ông đã gọi con.” Khi ấy, Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. 9 Vì vậy, Hê-li nói với Sa-mu-ên: “Hãy về ngủ đi, và nếu có ai gọi con thì con hãy nói: ‘Lạy Đức Giê-hô-va, xin phán dạy, vì đầy tớ Ngài đang nghe!’” Sa-mu-ên về nằm ngủ lại chỗ mình. 10 Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: “Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên thưa: “Xin Chúa phán, vì đầy tớ Ngài đang nghe!” 11 Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Hãy xem! Ta sắp làm một việc trong Y-sơ-ra-ên mà ai nghe đến, đều phải lùng bùng cả hai tai. 12 Trong ngày đó, Ta sẽ làm ứng nghiệm tất cả mọi điều Ta đã báo trước cho nhà Hê-li, từ đầu đến cuối. 13 Ta đã báo trước rằng Ta sẽ trừng phạt nhà Hê-li đến đời đời, vì người đã biết tội lỗi đáng nguyền rủa của các con trai mình mà không ngăn cấm. 14 Vì thế, Ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội của nhà ấy sẽ không bao giờ chuộc được bằng sinh tế hay lễ vật.” 15 Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa đền thờ Đức Giê-hô-va. Sa-mu-ên sợ phải thuật lại khải tượng nầy cho Hê-li. 16 Nhưng Hê-li gọi Sa-mu-ên: “Sa-mu-ên, con ta!” Cậu thưa: “Dạ, con đây.” 17 Ông nói: “Đức Giê-hô-va đã phán với con điều gì? Con đừng giấu ta chi hết. Nếu con giấu ta bất cứ điều nào trong mọi điều Ngài đã phán với con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề.” 18 Vậy, Sa-mu-ên thuật lại tất cả mọi điều, không giấu gì với ông. Hê-li nói: “Ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài!” 19 Sa-mu-ên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở với người: Ngài không để một lời nào của người ra vô ích. 20 Toàn thể Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba, đều biết rằng Sa-mu-ên được lập làm nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va. 21 Đức Giê-hô-va tiếp tục hiện ra tại Si-lô; vì tại đó, Đức Giê-hô-va mặc khải cho Sa-mu-ên qua lời của Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Hê-li bị mù lòa cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Cho nên, Đức Chúa Trời đã truất bỏ ông và chỉ định Sa-mu-ên làm người lãnh đạo mới của Y-sơ-ra-ên. Mặc dù Sa-mu-ên mới chỉ là một cậu bé, nhưng Đức Chúa Trời đã phán với cậu (c.1-9). Đáng buồn thay, những lời đầu tiên mà cậu bé Sa-mu-ên nghe từ Đức Chúa Trời là sự công bố về sự phế bỏ thầy tế lễ Hê-li, người đã nuôi dưỡng cậu. Cho nên, thay vì một sứ điệp vui mừng trong thời kỳ gian ác, Sa-mu-ên lại phải chuyển thông điệp về hậu quả thảm khốc bởi sự bất tuân của Hê-li (c.10-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-21 Đức Chúa Trời đã ở cùng với Sa-mu-ên và phán với cậu. Nên những lời của Sa-mu-ên chuyển tải thẩm quyền của Đức Chúa Trời, điều dân Y-sơ-ra-ên sẽ lắng nghe. Tương tự, thẩm quyền về Lời Chúa không đến từ một chức vụ, nhưng đến từ một đời sống bước đi cùng Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-9 Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, phản ứng đúng đắn là: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì đầy tớ Ngài đang nghe”. Sau đó chúng ta phải lắng nghe tất cả những điều mà Đức Chúa Trời phán với chúng ta, không chỉ nghe những điều chúng ta muốn nghe, mà cả những điều mà chúng ta không muốn nghe nữa. Giống như việc luôn luôn ăn những đồ ngọt thì không tốt cho thân thể của chúng ta, việc chỉ nghe những điều khiến chúng ta vui mừng, không phải luôn luôn tốt cho linh hồn của chúng ta.

Tham khảo   

3:14 Nhà Hê-li đã coi thường những sinh tế và những lễ vật của Đức Chúa Trời (2:29), và vì lý do đó, những thứ này sẽ không còn hiệu quả khi họ thay mặt nữa. Mặc dù những tội lỗi bình thường hay vô ý của các thầy tế lễ có thể được chuộc bằng tế lễ (Lê-vi Ký 4:3-12), nhưng các con trai của Hê-li đã phạm tội ngang ngược và tội của họ không thể xóa đi được (Dân Số Ký 15:30; cũng xem Hê-bơ-rơ 10:26), như bản thân Hê-li cũng nhận biết (1 Sa-mu-ên 2:25).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con luôn trông đợi và chuẩn bị để vâng theo Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xơ-ra 8-10

Bình Luận:

You may also like