Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Luật Cho Ngày Chuộc Tội (3)

Ngày 30 – Luật Cho Ngày Chuộc Tội (3)

by SU Việt Nam
30 đọc

Vì là “ngày Sa-bát của các ngày Sa-bát”, tất cả mọi người trong trại của Y-sơ-ra-ên, không có ngoại lệ, phải giữ Ngày Chuộc Tội là thánh.

Lê-vi Ký 16:23-34 

23 A-rôn sẽ trở vào Lều Hội Kiến, cởi lễ phục bằng vải gai mịn mình đã mặc khi vào Nơi Chí Thánh và để ở đó. 24 Người sẽ tắm rửa thân thể tại một nơi thánh, mặc lại lễ phục và đi ra dâng tế lễ thiêu của mình và tế lễ thiêu của dân chúng để làm lễ chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng. 25 Người cũng phải đốt mỡ của sinh tế chuộc tội trên bàn thờ.

26 Người nào dẫn con dê đực thuộc về A-xa-sên phải giặt quần áo, tắm mình trong nước rồi mới được vào trại.

27 Con bò đực tơ và con dê đực đã dâng làm tế lễ chuộc tội mà máu đã được đem vào Nơi Chí Thánh để làm lễ chuộc tội, phải được đem ra ngoài trại; da, thịt và phân của hai con thú đó phải đem đốt trong lửa. 28 Người đứng đốt những thứ đó phải giặt quần áo, tắm mình trong nước rồi mới được vào trại.

29 Đây sẽ là một quy định vĩnh viễn cho các con: Vào ngày mùng mười tháng bảy, các con dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các con đều phải kiêng ăn, từ bỏ mình, không làm việc, 30 vì trong ngày đó, lễ chuộc tội sẽ được cử hành cho các con để các con được tinh sạch; mọi tội lỗi của các con sẽ được thanh tẩy trước mặt Đức Giê-hô-va. 31 Đó sẽ là một ngày sa-bát để các con nghỉ ngơi và hạ mình tĩnh tâm. Đây là một quy định vĩnh viễn. 32 Thầy tế lễ đã được xức dầu và phong chức tế lễ thay thế cha mình sẽ mặc lễ phục bằng vải gai, tức là lễ phục thánh, để cử hành lễ chuộc tội. 33 Ông sẽ làm lễ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, cho Lều Hội Kiến, cho bàn thờ, cho những thầy tế lễ và toàn thể hội chúng. 34 Đây là quy định vĩnh viễn cho các con: Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên để thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng.”

A-rôn đã thực hiện đúng như lời Đức Giê-hô-va truyền phán qua Môi-se.

Suy ngẫm và hiểu 

A-rôn, người đã tiến hành tất cả mọi thủ tục cho sự chuộc tội cho đến bây giờ vẫn mặc trang phục bằng vải lanh, cởi trang phục vải lanh, mặc lại trang phục của thầy tế lễ thượng phẩm, và dâng một tế lễ thiêu vì sự chuộc tội một lần nữa. Tuy nhiên, việc này không phải là sự kết thúc các thủ tục. Không một người nào trong trại của Y-sơ-ra-ên làm việc ngày hôm đó và dân Y-sơ-ra-ên, đặc biệt còn dâng lên sự ăn năn. Quá trình dài và khó khăn mà dân sự và thầy tế lễ thượng phẩm phải trải qua vì sự chuộc tội mô tả trước quá trình khó khăn và cực nhọc mà Đức Chúa Jêsus sẽ đi qua để chuộc những tội lỗi của chúng ta (c.23-34).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.29-31 Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ Ngày Chuộc Tội như “ngày Sa-bát của các ngày Sa-bát”, hoặc, nói cách khác, ngày Sa-bát lớn nhất. Vào ngày này, không ai, kể cả những người ngoại quốc, được phép làm việc, và dân Y-sơ-ra-ên đặc biệt phải trình dâng sự ăn năn. Từ “nghỉ ngơi” và “ăn năn” dường như không thể đi cùng với nhau, nhưng sự nghỉ ngơi lớn nhất có thể được vui hưởng khi chúng ta chối bỏ chính mình một cách tỉ mỉ nhất, và chúng ta sẽ có sự nghỉ ngơi thực sự khi chúng ta dừng việc sản xuất và việc giành lấy các nguồn lực và ủy thác sự dẫn dắt của các chất dinh dưỡng vì sự sống hoàn toàn cho Đức Chúa Trời.

C.34 Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ Ngày Chuộc Tội hàng năm: Điều này cho thấy rằng tế lễ chuộc tội trong Cựu Ước không cho sự tha thứ trọn vẹn và cuối cùng. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus, Đấng dâng chính mình Ngài một lần đủ cả là sự chuộc tội đời đời (Hê-bơ-rơ 7:27), ban cho chúng ta sự tha thứ trọn vẹn và cuối cùng (Hê-bơ-rơ 7:24).

Tham khảo

16:23-25 A-rôn để trang phục dùng trong Ngày Chuộc Tội của ông ấy ở trong Nơi Thánh bởi vì chúng thánh, không được mặc cho hoạt động bình thường của thầy tế lễ.

16:26-28 Người giải quyết con dê A-xa-sên bị ô uế bởi tiếp xúc với sự ô uế mà con dê mang.

16:29-34 Vào ngày thứ mười của tháng thứ bảy (Tishri, có nghĩa là, tháng Chín/Mười), dân Y-sơ-ra-ên và người ngoại quốc sống giữa họ phải làm đau đớn chính mình (c.29; nghĩa đen, “hạ linh hồn của họ xuống”). Từ này liên quan đến việc kiêng ăn và cầu nguyện (Thi Thiên 35:13; Ê-sai 58:3).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống như những con cái thánh khiết của Đức Chúa Trời, ghi nhớ ân điển của sự chuộc tội cho đến ngày Sa-bát đời đời. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 21-24

Bình Luận:

You may also like