Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Những Hướng Dẫn Cho Các Tế Lễ Của Các Thầy Tế Lễ (1): Tế Lễ Thiêu Và Tế Lễ Chay

Ngày 08 – Những Hướng Dẫn Cho Các Tế Lễ Của Các Thầy Tế Lễ (1): Tế Lễ Thiêu Và Tế Lễ Chay

by SU Việt Nam
30 đọc

Nếu 1:1-6:7 giới thiệu những luật lệ cho các tế lễ liên quan đến con người, thì 6:8-7:38 giới thiệu vai trò của các thầy tế lễ trong việc dâng các tế lễ.

Lê-vi Ký 6:8-23

8 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 9 “Con hãy truyền lệnh nầy cho A-rôn và con cháu người: Đây là các luật về tế lễ thiêu. Sinh tế thiêu phải ở trên lửa bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa của bàn thờ phải giữ cho cháy luôn. 10 Thầy tế lễ sẽ mặc quần lót ngắn bằng vải gai để che thân, rồi mặc áo tế lễ vào. Sau đó, thầy tế lễ sẽ hốt tro trên bàn thờ tế lễ thiêu và đổ bên cạnh bàn thờ. 11 Rồi thầy tế lễ thay y phục đó ra và mặc y phục khác vào, đem tro nầy đến một chỗ tinh sạch ở bên ngoài trại. 12 Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn, không được tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ sẽ thêm củi, đặt tế lễ thiêu lên trên và đốt mỡ của tế lễ bình an trên đó. 13 Lửa phải cháy liên tục trên bàn thờ, không bao giờ tắt.”

14 “Đây là luật lệ về tế lễ chay: Một thầy tế lễ dòng A-rôn phải dâng tế lễ nầy trước mặt Đức Giê-hô-va, tại bàn thờ. 15 Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột mì, dầu và tất cả nhũ hương trên tế lễ chay rồi đem đốt trên bàn thờ, dâng mùi thơm lên Đức Giê-hô-va, để nhắc nhở rằng tất cả tế lễ chay đều thuộc về Đức Giê-hô-va. 16 A-rôn và các thầy tế lễ dòng A-rôn sẽ ăn phần còn lại, nhưng dưới dạng bánh không men và ăn tại một nơi thánh, tức là tại hành lang của Lều Hội Kiến. 17 Không được pha men vào bột đó mà nướng. Ta đã ban phần đó cho họ từ trong các tế lễ dùng lửa dâng lên Ta. Đó là phần rất thánh, như tế lễ chuộc tội và tế lễ chuộc lỗi. 18 Tất cả người nam thuộc dòng dõi A-rôn đều được ăn phần ấy. Đó là luật lệ đời đời cho mọi thế hệ của các con về các tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Người nào khác chạm đến những tế lễ đó sẽ bị thiệt hại vì tế lễ đó được biệt ra thánh.”

19 Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se: 20 “Đây là lễ vật mà A-rôn và các thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn phải dâng lên Đức Giê-hô-va trong ngày họ được xức dầu: Một ký bột mì như một tế lễ chay thường lệ, sáng một nửa, chiều một nửa. 21 Lễ vật đó phải được trộn kỹ với dầu và nướng trên vỉ. Sau khi chín, bánh ấy phải được cắt thành miếng dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 22 Trong các con trai A-rôn, thầy tế lễ nào được xức dầu để kế nhiệm chức tế lễ thượng phẩm đều phải dâng tế lễ nầy lên Đức Giê-hô-va. Đó là một luật lệ đời đời. Tế lễ chay phải được thiêu hoàn toàn. 23 Mọi tế lễ chay của thầy tế lễ đều phải thiêu hoàn toàn, không được ăn.”

Suy ngẫm và hiểu

Điều các thầy tế lễ phải cẩn thận nhất liên quan đến những luật lệ đối với tế lễ thiêu, là phải đảm bảo rằng lửa trên bàn thờ không bao giờ tắt. Điều này là bởi vì lửa trên bàn thờ có nghĩa là sự hiện diện liên tục của Đức Chúa Trời và sự cứu chuộc liên tiếp của người Y-sơ-ra-ên (c.8-13). Liên quan đến tế lễ chay, phương diện quan trọng nhất là một phần của nó được ban cho là phần của các thầy tế lễ. Qua việc này, Đức Chúa Trời đảm bảo rằng các thầy tế lễ có thể duy trì được cuộc sống, mặc dù không có đất đai (c.14-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-9, 12-13 Nghĩa vụ quan trọng của các thầy tế lễ là đảm bảo rằng lửa trên bàn thờ liên tục cháy. Họ phải sẵn sàng để dân sự có thể dâng một tế lễ chuộc tội và đến trước Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Việc dẫn dắt một ai đó đến với Đức Chúa Trời là sự phục vụ lớn nhất chúng ta có thể làm vì người khác. Vì vậy, chúng ta không được chỉ nhớ đến ân điển bởi huyết của Đấng Christ cho chúng ta, nhưng cũng phải bày tỏ nó ra cho những người khác và cố nài họ đến trước Đức Chúa Trời. Đây là sứ mạng và lý do có các Cơ Đốc nhân (Hội Thánh).

C.10-11 Các thầy tế lễ phải duy trì sự thánh khiết mọi lúc. Thậm chí ngày nay, các Cơ Đốc nhân, là các thầy tế lễ giống các vị vua, không được phạm tội bằng lời nói và hành động của mình, nhưng thay vào đó phải bày tỏ Vương quốc Đức Chúa Trời qua sự công bằng và công lý.

Tham khảo   

6:14-23 Sự mô tả ban đầu về tế lễ chay (2:1-16) diễn tả những gì người thờ phượng làm, trong khi phần này tập trung vào những gì các thầy tế lễ làm với tế lễ chay. 6:14-18 Tế lễ chay là thánh khiết nhất và vì thế phải được những người thánh khiết ăn (những con trai của A-rôn) ở một nơi thánh (sân của Lều Hội Kiến).

6:19-23 Do dường như tế lễ chay này được dâng lên thay mặt các thầy tế lễ, không ngạc nhiên là thầy tế lễ thượng phẩm (thầy tế lễ… người được xức dầu) sẽ dâng nó, khi ông ấy sẽ đại diện chung cho tất cả các thầy tế lễ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đáp ứng với ân điển vô giá mà Ngài đã ban cho chúng con, qua sự tận hiến cẩn thận và trọn vẹn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 5-8

Bình Luận:

You may also like