Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Đức Chúa Jêsus Chuẩn Bị Các Môn Đồ Cho Tương Lai

Ngày 20 – Đức Chúa Jêsus Chuẩn Bị Các Môn Đồ Cho Tương Lai

by SU Việt Nam
30 đọc

Trước khi lên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ Ngài về cương vị của người phục vụ, việc Phi-e-rơ chối Ngài và chức vụ trong tương lai của họ sau sự phục sinh.

Lu-ca 22:24-38 

24 Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong họ sẽ là người lớn hơn hết. 25 Nhưng Ngài phán với họ: “Các vua dân ngoại lấy quyền mà cai trị, các bậc cầm quyền được gọi là người ban ơn thí phước. 26 Về phần các con thì đừng như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ. 27 Vì giữa người ngồi ăn với người phục vụ, ai là người lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy. 28 Các con đã gắn bó với Ta trong những thử thách của Ta, 29 nên Ta ban vương quốc cho các con cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, 30 để các con được ăn uống chung bàn với Ta trong vương quốc Ta và được ngồi trên ngôi để phán xét mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên.”

31 “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. 32 Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” 33 Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa.” 34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta.” 35 Ngài lại phán: “Khi Ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không?” Các môn đồ thưa: “Không thiếu gì cả.” 36 Ngài phán: “Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. 37 Vì Ta bảo các con, lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm trong Ta: ‘Ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp.’ Thật vậy, lời chép về Ta đang được ứng nghiệm.” 38 Họ thưa rằng: “Lạy Chúa, có hai thanh gươm đây.” Ngài phán: “Thế là đủ.”

Suy ngẫm và hiểu

Trước tiên, Đức Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ Ngài rằng những người lãnh đạo trong nước Trời không được hành động như những người lãnh đạo của thế gian. Những người lãnh đạo Cơ Đốc không được dùng vị trí của mình vì lợi riêng, nhưng thay vào đó, họ được kêu gọi để dùng vị trí lãnh đạo của mình để phục vụ người khác. Tất nhiên, điều này được chính Đấng Christ bày tỏ một cách quyền năng nhất trên thập tự giá. Mặc dù Ngài là Vua đời đời của chúng ta, nhưng Đức Chúa Jêsus đã cai trị bằng sự phục vụ qua việc hy sinh vì lợi ích của dân Ngài. Thứ hai, Đức Chúa Jêsus đã nói trước về việc Phi-e-rơ ba lần chối Ngài. Đức Chúa Jêsus đã làm sáng tỏ rằng trong cuộc chiến với tội lỗinày, chính Sa-tan đang cố để tiêu diệt Phi-e-rơ, nhưng Ngài sẽ không để nó làm điều đó. Cuối cùng, Đức Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng chức vụ tương lai của họ sẽ đòi hỏi những sự cung ứng. Cho dù Ngài đang kêu gọi họ đơn thuần đến cuộc chiến thuộc linh ở đây hay là việc dùng gươm thật sự để tự vệ khỏisự tranh chấp.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.27. Đức Chúa Jêsus là Vua, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ.Và sự phục vụ vĩ đại nhất của Ngài cho chúng ta là sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá.Và chính xác là điều này, mà Ngài được báo trước và được các tiên tri trong Cựu Ước mong chờ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26. Các lãnh đạo Cơ Đốc được kêu gọi đến một kiểu lãnh đạo hoàn toàn khác biệt so với kiểu của thế gian. Ngày nay, chúng ta được kêu gọi đến kiểu mẫu của Vua Jêsus hơn là đến sự tôn trọng các lãnh đạo của chính phủ và các doanh nghiệp. Cương vị lãnh đạo của Hội Thánh phải luôn tìm cách phục vụ thân thể của Đấng Christ chứ không tìm kiếm vinh quang của chính họ.

Tham khảo

22:31 Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì (so sánh với Gióp 1-2). “Các con” là số nhiều trong cả hai ví dụ này, cho thấy rằng tất cả các môn đồ đều được nhắc đến, chứ không phải chỉ có Phi-e-rơ. Nói cách khác, “Sa-tan đang tìm cách rung lắc tất cả các con một cách dữ dội, như một người sàng sảy lúa mì, để khiến tất cả các con sa ngã”.

22:34 gà … gáy. Mỗi buổi sáng gà sẽ gáy nhiều lần cách nhau vài phút. Trong sách Mác, Đức Chúa Jêsus chỉ rõ hai tiếng gà gáy riêng biệt đầu tiên.Tuy nhiên, sách Ma-thi-ơ và và Giăng nhắc đến toàn bộ số lần trong vài tiếng gáy.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng con những người lãnh đạo, những người làm gương về việc lãnh đạo phục vụ mà Đấng Christ đã tỏ ra cho chúng con trên thập tự giá.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 7-9

Bình Luận:

You may also like