Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Giao Ước Mới

Ngày 19 – Giao Ước Mới

by SU Việt Nam
30 đọc

Tại bữa ăn lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus công bố rằng sự chết của Ngài sẽ là giao ước mới, giao ước sẽ phục hồi mối quan hệ giữa loài người với Đức Chúa Trời, giống như tế lễ hi sinh.

Lu-ca 22:14-23 

14 Đến giờ, Ngài ngồi vào bàn và các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. 15 Ngài phán với họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các con trước khi Ta chịu đau đớn. 16 Vì Ta bảo các con, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời.” 17 Ngài cầm chén, tạ ơn rồi phán: “Hãy lấy và phân phát cho nhau. 18 Vì Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến.” 19 Rồi Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: “Nầy là thân thể Ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.” 20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta vì các con mà đổ ra. 21 Nầy, bàn tay kẻ phản bội Ta đang để trên bàn với Ta. 22 Con Người đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người!” 23 Các môn đồ bắt đầu hỏi xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó.

Suy ngẫm và hiểu

Mong muốn của Đức Chúa Jêsus chia sẻ bữa ăn lễ Vượt Qua với các môn đồ Ngài đã báo trước sự chết của Ngài. Lời Ngài là Ngài sẽ không ăn lễ Vượt Qua hay uống rượu nữa cho đến khi nước Trời được trọn cũng báo trước sự chết của Ngài. Điều Đức Chúa Jêsus đã phán trong bữa ăn đó là sự hy sinh. Bánh và rượu tượng trưng cho thân và huyết mang ý nghĩa hy sinh.Sự chết của Đức Chúa Jêsus đã đảm bảo giao ước mới và giao ước này sẽ được thiết lập bằng huyết của Đức Chúa Jêsus.Điều này cho thấy khi một người có mối tương giao trung tín với Đức Chúa Trời, thì Ngài chịu trách nhiệm về mối quan hệ đó. Tương phản với điều này, những người không theo Đức Chúa Jêsus sẽ phải đối mặt với sự cuối cùng khốn khổ (c.14-23).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.15-18 Đức Chúa Jêsus đã thiết lập lễ Tiệc Thánh như nguyên tắc mới của lễ Vượt Qua. Luật lệ này thay thế luật lệ cũ mà Đức Chúa Trời đã ban trước cuộc xuất hành và các môn đồ đã được Đức Chúa Jêsus hướng dẫn chia sẻ lễ Tiệc Thánh để tưởng nhớ sự chết và sự sống lại của Ngài cho đến ngày Ngài trở lại.

C.19-20 Đức Chúa Jêsus đã phục hồi giao ước bị phá vỡ bằng cách dâng chính thân và huyết Ngài, và phục hồi mối quan hệ giữa loài người và Đức Chúa Trời. Thông qua sự hy sinh của Ngài, Ngài giúp Đức Chúa Trời và loài người, con người với những người khác làm một gia đình, những người ăn và uống cùng nhau. Chúng ta hãy nghĩ về cộng đồng của mình chia sẻ bánh và chén cùng nhau, và tự nhắc nhở rằng chúng ta là một gia đình.

Tham khảo

22:14 đến giờ.“Giờ” để cử hành lễ Vượt Qua (c.15) và theo nghĩa rộng hơn, “giờ” về sự chịu khổ và sự chết của Đức Chúa Jêsus (c.53; Giăng 13:1; 17:1). Ngài ngồi vào bàn. Lễ Vượt Qua được ăn trong một vị trí ngồi dựa, như là bữa ăn ở các lễ hội khác (c.11:37).

22:22 Sự chết của Con Người đang đến gần đã được Đức Chúa Trời định.Nhưng khốn thay cho kẻ phản có nghĩa là Giu-đa vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành động của hắn. 22:23 ai trong số họ sẽ là người làm điều đó.Giu-đa vẫn có mặt ở đó. Hành vi của hắn, giống như tính cách trước đây, dường như không tố cáo hắn là kẻ phản bội.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con nhớ đến huyết của giao ước và xin giúp chúng con sống là dân của Ngài và thiết lập nước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 4-6

Bình Luận:

You may also like