Home Tôi Viết 1 Ngày = 1000 Năm

1 Ngày = 1000 Năm

by Thanh Tân
30 đọc

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” II PHI 3:8 Ban đầu Đức Giê-hô-va dựng nên trời đất,

Ngài cũng dựng nên không gian và thời gian, do đó định nghĩa của Ngài là “ĐẤNG TẠO DỰNG” khác với định nghĩa của chúng ta là “VẬT THỌ TẠO”. Ngài ngự trị trên dòng thời gian trong khi chúng ta sống lệ thuộc dưới quy tắc của thời gian. Khi chúng ta nhận được sự mặc khải cho một lời hứa nào đó từ Chúa, chúng ta thường hỏi: “Bao giờ con nhận được?”, Chúa sẵn sàng trả lời: “Sớm thôi con!”. Cùng nhìn lại cách đây hơn 3000 năm, Áp-ra-ham nhận được lời hứa từ Đức Giê-hô-va rằng ông sẽ trở nên một dân lớn và dòng dõi ông sẽ đầy dẫy như sao trên trời, hơn 1500 năm sau lời hứa ấy mới được ứng nghiệm.

Chúa hứa ban cho thế gian một Đấng Cứu chuộc, từ lời tiên tri đầu tiên ở Sáng Thế Ký 3:15 cho đến đời vua Hê-rốt, lời ấy đã trải qua mấy ngàn năm thì Chúa Giê-su mới giáng sanh. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định chắc chắn “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài…” vậy tại sao con người phải chờ rất lâu mới nhận được điều Ngài hứa? Vì Chúa có kế hoạch tốt nhất cho một thời điểm tốt nhất! Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Chúa cao hơn đường lối chúng ta, ý tưởng Chúa cao hơn ý tưởng chúng ta cũng bấy nhiêu (Êsai 55:9).

Ắt hẳn một số người sẽ thầm trách: “Thế thì thật không công bằng! Chúa bắt chúng con đợi cả ngàn năm trong khi Ngài muốn chúng con ăn năn ngay hôm nay!” Đôi khi chúng ta quên rằng con người chỉ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt THỰC TẠI, còn Đức Giê-hô-va thì nhìn vũ trụ bằng đôi mắt TOÀN TẠI. Vậy ai sẽ công bằng hơn? Ai sẽ chính xác hơn?

Không phải Ngài chậm trễ nhưng bởi Ngài đang chờ! Ngài là một người Cha có tấm lòng chờ trông không giới hạn, Ngài chờ chúng ta một ngàn năm (thậm chí nhiều hơn) nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn tha thứ như chúng ta phạm tội vừa mới một ngày, Ngài có hối thúc chúng ta rằng: “Khi nào con mới chịu về?” không? Đối với “NGÀY PHÁN XÉT” cũng vậy, Chúa đang chờ chúng ta bằng tấm lòng nhịn nhục vì Ngài chẳng muốn ai chết mất! Hãy nhìn xem tội lỗi mà thế gian chất chứa từ đời Ađam Êva chỉ trong một ngày duy nhất thông qua huyết của Đấng Christ đã được chuộc bôi tất cả. Gỉa sử Ngài không đủ lòng nhân từ để chờ đợi? Thì thế gian đã bị hủy phá từ cơn nước lụt thuở xưa rồi (Sáng 7)

Đôi khi cũng có thể áp dụng công thức “1 ngày = 1000 năm” cho vài trường hợp của con người.

Ví dụ: – Con người cố gắng để không phạm tội trong một ngày khó khăn như việc không phạm tội trong một ngàn năm – Con người tội lỗi cố sức để ở trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa một ngày nặng nề như ở một ngàn năm. Chúa – với cương vị là một “Đấng Ban Cho”, và con người – ở địa vị của “kẻ được nhận”: Góc nhìn khác nhau, tấm lòng khác nhau,… do đó Ngài luôn luôn sẵn sàng vị tha cho sự tối tăm của chúng ta còn chúng ta thì ngược lại, chúng ta chỉ muốn nhanh chóng nhận thêm những điều phước hạnh. Tóm lại: Chúa luôn công bằng, dù Ngài vượt trên hết mọi quy tắc của vũ trụ Ngài vẫn công bằng! Cho nên đừng hối thúc, đừng thắc mắc, đừng đặt suy nghĩ CÓ HẠN của mình lên trên ý muốn VÔ HẠN của Ngài. Nguyện Chúa ở cùng thêm sức, thêm đức tin, thêm lòng nhẫn nại cho anh chị em. Muốn thật hết lòng

Mỹ Mỹ

Bình Luận:

You may also like