Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Đức Chúa Trời Cung Cấp Mọi Thứ Chúng Ta Cần

Ngày 29 – Đức Chúa Trời Cung Cấp Mọi Thứ Chúng Ta Cần

by SU Việt Nam
30 đọc

Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus là những người làm việc bằng cách nhận lấy quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus và nương cậy vào một mình Đức Chúa Trời đối với mọi thứ mà họ cần trong đời sống.

Lu-ca 9:1-9

1 Đức Chúa Jêsus gọi mười hai sứ đồ họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. 2 Ngài sai họ đi rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. 3 Ngài bảo họ: “Khi đi đường đừng đem theo gì cả, đừng đem gậy, túi xách, bánh, tiền bạc; cũng đừng đem hai áo choàng. 4 Các con vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. 5 Nơi nào người ta không tiếp rước các con thì khi ra khỏi thành đó hãy phủi bụi khỏi chân mình như một lời chứng nghịch lại họ.” 6 Vậy, các sứ đồ ra đi, trải qua các làng mạc, rao giảng Tin Lành khắp nơi và chữa lành bệnh tật.

7 Bấy giờ, Hê-rốt là vua chư hầu nghe nói về các việc xảy ra thì rất hoang mang, bởi vì người nầy thì nói: “Giăng đã từ cõi chết sống lại;” 8 kẻ kia thì bảo: “Ê-li đã hiện ra;” còn người khác nữa lại nói: “Một trong các nhà tiên tri đời xưa đã sống lại.” 9 Hê-rốt nói: “Trẫm đã chém đầu Giăng rồi, vậy người nầy là ai mà trẫm được nghe đã làm những việc như thế?” Vua tìm cách gặp Đức Chúa Jêsus. 

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus, Đấng đã chứng tỏ rằng Ngài là Đấng Mê-si-a bởi việc tể trị trên những cơn bão và ma quỷ, đuổi lui bệnh tật và sự chết, ban cho mười hai sứ đồ quyền năng và thẩm quyền để đánh bại ma quỷ và chữa khỏi các bệnh tật, cũng như dự phần vào sứ mạng rao giảng nước Trời. Khi sai các môn đồ của Ngài đi, Đức Chúa Jêsus phán bảo họ không mang theo gì đi đường, nhưng chỉ nương cậy vào Đức Chúa Trời đối với mọi thứ mà họ cần (c.1-6). Các môn đồ vâng theo lời Ngài và kinh nghiệm quyền năng của Phúc Âm theo một cách tuyệt vời. Trong khi đó, Hê-rốt, người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, đã rất tò mò và bối rối về danh tính của Đức Chúa Jêsus (c.7-9).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-6 Đức Chúa Jêsus đã giao phó sứ mạng của Ngài cho mười hai môn đồ và ban cho họ quyền năng và thẩm quyền để thực hiện sứ mạng đó. Ngài đảm bảo rằng rằng công việc của nước Trời có thể được tiếp tục ngay cả khi Ngài đã ra đi. Ngày nay, Đức Chúa Jêsus đã giao phó công việc đó cho các Hội Thánh được xây dựng trên nền của các môn đồ đó. Vì thế, các Hội Thánh phải công bố nước Trời bằng việc tin cậy vào quyền năng và thẩm quyền Chúa ban cho và bày tỏ một cách hiệu quả thẩm quyền và bản chất thật của nước Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-9 Đối với Hê-rốt, người đã chém đầu Giăng vì lòng tham của mình, đời sống và sứ mạng chữa lành của các môn đồ không phải là tin tức tốt lành, mà là một mối đe dọa và lo lắng. Với việc không từ bỏ những vương quốc riêng của chúng ta, thì tin tức về nước Trời không thể là tin tốt được.

Tham khảo

9:8 một trong các nhà tiên tri. Giống như Môi-se (Phục Truyền 18:15) hoặc Giê-rê-mi (Ma-thi-ơ 16:14). So sánh với Giăng 6:14. đã sống lại. Thuật ngữ này được dùng để miêu tả sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus (16:31; 18:33; 24:7, 46; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:24), điều sẽ chỉ ra rằng sự trở lại theo nghĩa đen từ kẻ chết có thể có nghĩa.

9:9 trẫm đã chém đầu Giăng rồi. Để có sự miêu tả đầy đủ hơn về câu chuyện này, xem Ma-thi-ơ 14:1-12; Mác 6:14-29. Và vua đã tìm cách để gặp Ngài báo trước Lu-ca 13:31 và 23: 6-12 và đề cập đến việc hoặc mong muốn của Hê-rốt-An-ti-pa là xem Đức Chúa Jêsus thực hiện một phép lạ (23:8), hoặc mong muốn của vua là giết Ngài (13:31).

Cầu nguyệnXin hãy để bản chất thật của nước Ngài được bày tỏ qua sự chia sẻ, sự hy sinh và sự quy phục của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like