Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Đề Nghị Cuối Cùng Và Lời Chào Thăm

Ngày 04 – Đề Nghị Cuối Cùng Và Lời Chào Thăm

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi khích lệ các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô cách quan tâm và yêu thương một cách dạn dĩ, Phao-lô kết thúc bức thư của ông bằng một lời chúc phước.

1 Cô-rinh-tô 16:13-24 

13 Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. 14 Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương.

15 Thưa anh em, tôi còn một lời dặn nữa, anh em biết gia đình Sê-pha-na là những trái đầu mùa tại vùng A-chai; họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ. 16 Tôi khuyên anh em hãy thuận phục những người như vậy, và cả những người đồng cam cộng khổ với họ. 17 Tôi rất vui vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây; họ đã bù lại sự thiếu vắng của anh em; 18 vì những người ấy đã làm tươi tỉnh tinh thần của tôi cũng như của anh em. Hãy biết quý trọng những người như vậy.

19 Các Hội Thánh tại vùng A-si-a chào thăm anh em, A-qui-la, Pê-rít-sin và Hội Thánh nhóm lại trong nhà họ gửi lời thăm anh em trong Chúa. 20 Tất cả anh em ở đây chào thăm anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.

21 Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết lời chào thăm anh em.

22 Nếu có ai không kính yêu Chúa thì phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! 23 Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus ở với anh em! 24 Tình thương của tôi ở với tất cả anh em trong Đấng Christ Jêsus. 

Suy ngẫm và hiểu

Đến cuối bức thư của mình, Phao-lô đã khích lệ tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô quan tâm, đứng vững trong đức tin, dũng cảm và mạnh mẽ, và làm mọi việc bằng tình yêu thương. Tiếp theo, ông khích lệ họ vâng phục những người lãnh đạo của Hội Thánh (c.13-18). Sau đó, sau khi chuyển những lời chào thăm một cách nhân từ của một số Hội Thánh ở A-si-a, A-qui-la và Pê-rít-sin, và những lời chào thăm của Hội Thánh Ê-phê-sô, nơi ông đang ở, Phao-lô kết thúc bức thư của mình bằng một lời cảnh báo và một lời chúc phước và lời yêu thương (c.19-24).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14 Phao-lô đề nghị các thành viên Hội Thánh Cô-rinh-tô, những người đang khoe khoang về các ân tứ của họ, tạo ra sự phân rẽ tập trung vào những lãnh đạo về mặt con người, và đưa anh em mình ra tòa, phải làm mọi thứ bằng tình yêu thương. Đây là một mệnh lệnh để đáp lại với Đức Thánh Linh và nhận thức được nguyên tắc của thập tự giá, và gây dựng Hội Thánh bằng cách sử dụng các ân tứ của họ với tình yêu thương hy sinh chính mình.

C.22 Phao-lô không kết thúc bức thư chỉ bằng một lời chúc phước, ông thêm vào một lời cảnh báo đáng sợ rằng những người không yêu mến Chúa sẽ bị rủa sả. Điều này là bởi vì sự xung đột và phân rẽ giữa các anh em, và sự khoe mình và tình dục sai trái, điều phổ biến ở trong Hội Thánh, là một bằng cớ chắc chắn rằng họ không yêu mến Chúa. Vì thế, Phao-lô không thể kết thúc bức thư bằng bất cứ cách nào khác. Chúng ta có yêu mến Chúa đến mức có thể cầu nguyện, “Chúa ôi, xin hãy đến” hay không? Hãy chứng minh lòng yêu mến đó bằng việc hiệp một trong Hội Thánh.

Tham khảo   

16:13 Hãy can đảm mạnh mẽ (tiếng Hy Lạp andrizomai) là một mệnh lệnh thường xuyên trong Bản Bảy Mươi và được sử dụng trong những văn cảnh khích lệ mọi người (đặc biệt là những người lính) hành động với lòng can đảm và sức mạnh để vâng theo Chúa và tự tin về quyền năng của Ngài (Xem Phục Truyền Luật Lệ Ký  31:6-7, 23; Giô-suê 1:6-7, 9; 10:25; 1 Sử Ký  28:20; Thi Thiên 27:14).

16:19 Hội Thánh ở nhà họ. Xem cả Rô-ma 16:3-5. Những Hội Thánh Cơ Đốc thời kỳ đầu, do chúng nhỏ và do Cơ Đốc giáo không được nhìn nhận là một tôn giáo chính thống (hoặc hợp pháp), đã nhóm tại các gia đình (so sánh với Công Vụ Các Sứ Đồ  18:7; Cô-lô-se 4:15; Phi-lê-môn 2). Có những bằng chứng khảo cổ rộng rãi từ nhiều thành phố khác chỉ ra rằng một số ngôi nhà được thay đổi cấu trúc để chứa được những Hội Thánh như thế.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên một Hội Thánh hiệp một bằng tình yêu thương và sự sốt sắng trông đợi sự trở lại của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-phê-sô 4-6

Bình Luận:

You may also like