Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Tình Yêu Thương – Nguyên Tắc Để Sử Dụng Các Ân Tứ

Ngày 24 – Tình Yêu Thương – Nguyên Tắc Để Sử Dụng Các Ân Tứ

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô diễn tả “tình yêu thương” là tiêu chuẩn để phân biệt những ân tứ cao trọng hơn (12:31) và nguyên tắc để sử dụng các ân tứ một cách đúng đắn. Ông cũng hướng dẫn Hội Thánh Cô-rinh-tô về tầm quan trọng, các đặc điểm và tính đời đời của tình yêu thương.

1 Cô-rinh-tô 13:1-13 

1 Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiêng kêu lên hay là chập chõa vang tiếng. 2 Dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi tri thức; dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. 3 Dù tôi phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. 4 Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, 5 không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, 6 không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.

8 Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt. 9 Vì chúng ta hiểu biết có giới hạn, nói tiên tri cũng có giới hạn; 10 nhưng khi sự toàn hảo đã đến, thì sự bất toàn sẽ qua đi. 11 Khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con; nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. 12 Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ; đến lúc ấy, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn; đến lúc ấy, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. 13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, hi vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương. 

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô nói rằng cho dù ông có đức tin để dời núi và phân phát hết gia tài của mình, cam kết tận hiến, và hành động hy sinh chính mình để bỏ thân mình chịu đốt, và có các ân tứ nói tiên tri, tri thức và đức tin, và có khả năng nói tiếng lạ của loài người và tiếng của các thiên sứ, nhưng nếu chẳng có tình yêu thương thì không một điều nào trong những điều này là quan trọng. Sau đó ông giải thích chi tiết về đặc điểm của tình yêu thương. Các thành viên trong Hội Thánh Cô-rinh-tô vào thời đó chỉ ưa chuộng những ân tứ được bày tỏ công khai, như là nói tiên tri, nói tiếng lạ, và ân tứ về sự tri thức, nhưng sự thật là điều mà họ thật sự cần là tình yêu thương (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-7 Tình yêu thương thật là đi theo con đường của thập tự giá với tấm lòng của Đấng Christ. Tình yêu thương là tấm lòng nhịn nhục, không tìm cách trả thù, nhưng đáp trả điều ác bằng điều lành, quăng xa ganh tị, khoe khoang và kiêu ngạo. Tuy nhiên, đồng thời tình yêu thương không lảng tránh, không thỏa hiệp, không làm ngơ với sự bất chính, nhưng là khí chất năng động kiên quyết không chấp nhận điều bất chính và đứng về phía lẽ thật, ngay cả khi phải trả giá. Bằng cách này, tình yêu thương tha thứ mọi lỗi lầm và không đánh mất đức tin nơi mọi người, nhưng thấy trước được một ngày tốt đẹp hơn và kiên nhẫn, cho dù nếu kết quả của nó không bày tỏ ngay. Nếu ân tứ được sử dụng với tấm lòng của Đấng Christ, thì có phải sẽ có bình an và hiệp một thay vì tự khoe khoang, xung đột và phân rẽ, phải không?

C.8-13 Vì tình yêu thương, dù cho nó phát triển, được sâu sắc hơn và rộng hơn bao nhiêu đi chăng nữa, là bản chất vĩnh cửu của Đức Chúa Trời và mục đích của sự sáng tạo mới, thì nó vẫn là ân điển toàn năng nhất của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

13:7 Cụm từ tin, hy vọng được xen vào giữa dung thứ và chịu đựng và giống như chúng, có lẽ nhắc đến các mối quan hệ giữa con người chứ không phải là đức tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Tình yêu thương tin điều tốt đẹp nhất cho người khác và hy vọng cho họ những điều tốt nhất.

13:12 qua gương một cách mập mờ. Những chiếc gương cổ được làm từ kim loại đánh bóng (ví dụ như đồng), và do đó hình ảnh phản chiếu của một người thậm chí còn “mập mờ” hơn là những chiếc gương hiện đại. Mặt đối mặt nhắc đến một sự liên quan đến sự đến lần thứ hai của Đấng Christ (Cựu Ước sử dụng cụm từ này để nhắc đến việc gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách cá nhân; Sáng Thế Ký 32:30; Xuất Ai Cập Ký 33:11; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:4; 34:10; Các Quan Xét 6:22; Ê-xê-chi-ên 20:35). Sau đó, những ân tứ thuộc linh của thời đại hiện nay sẽ không còn cần thiết nữa.

Cầu nguyện: Chúa hỡi, xin hãy ban cho con tình yêu thương. Xin hãy giúp con trở thành người của tình yêu thương, những người chỉ phục vụ qua tình yêu thương.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 1 Cô-rinh-tô 7-9

Bình Luận:

You may also like