Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Các Ân Tứ Từ Đức Thánh Linh

Ngày 22 – Các Ân Tứ Từ Đức Thánh Linh

by SU Việt Nam
30 đọc

Hội Thánh Cô-rinh-tô đã trở nên lộn xộn bởi sử dụng thiếu thận trọng các ân tứ của họ. Vì thế, Phao-lô đã hướng dẫn các thành viên của Hội Thánh về tiêu chuẩn để phân biệt các ân tứ thật được Đức Thánh Linh ban cho, và nhấn mạnh rằng mọi ân tứ đều được ban cho thông qua quyền tối thượng của Đức Thánh Linh.

1 Cô-rinh-tô 12:1-11 

1 Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì cả về các ân tứ thuộc linh. 2 Anh em biết rằng, khi còn là người ngoại đạo, anh em đã bị các thần tượng câm dẫn đi sai lạc. 3 Vì vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng, không một ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn mà lại nói: “Đức Chúa Jêsus đáng nguyền rủa!” Nếu Đức Thánh Linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng “Đức Chúa Jêsus là Chúa!”

4 Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. 5 Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7 Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung. 8 Người nầy được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời nói tri thức. 9 Cùng một Thánh Linh ban cho người nầy đức tin; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. 10 Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. 11 Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài. 

Suy ngẫm và hiểu

Mọi người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô chỉ coi những kinh nghiệm thuộc linh, hoặc việc nói tiên tri và nói tiếng lạ trong một tình trạng xuất thần, là công việc của Đức Thánh Linh, và đã trở nên cuồng tín. Đáp lại điều này, Phao-lô đã sửa lại các ý tưởng của họ bằng cách nói với họ rằng công việc quan trọng nhất của Đức Thánh Linh là mang mọi người đến chỗ xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa (c.1-3).

Phao-lô nhấn mạnh rằng mặc dù có nhiều ân tứ được ban cho bởi Đức Thánh Linh, nhưng mục đích duy nhất của các ân tứ đó là vì sự tốt lành chung của cộng đồng Hội Thánh và để phát triển Hội Thánh. Vì điều này, không thể có những ân tứ tốt và xấu hoặc cao và thấp của Đức Thánh Linh được (c.4-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-6 Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta thờ phượng Ngài bằng cách ban những ân tứ khác nhau thông qua Đức Thánh Linh. Mặc dù Ngài đã ban cho chúng ta nhiều ân tứ như thế, nhưng chỉ có một mục đích đối với tất cả các ân tứ đó: để phục vụ Chúa và Hội Thánh. Như vậy, những ân tứ không phải được ban cho vì lợi ích của cá nhân người nhận hoặc để khoe khoang. Những ân tứ mà chúng ta nhận được là gì và chúng đang được sử dụng như thế nào trong cộng đồng?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Phao-lô nói rằng công việc thật sự của Đức Thánh Linh không phải chứng tỏ bằng những kinh nghiệm siêu nhiên, chẳng hạn như nói tiếng lạ, nói tiên tri hay chữa lành, nhưng qua sự xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và thuận phục quyền tối cao của Ngài. Điều này là vì trên hết mọi sự, việc ban quyền phép cho mọi người để tin và xưng nhận rằng Đấng Mê-si-a, Đấng đã chết trên thập tự giá và xem ra bị thất bại, là “Chúa” của cả thế gian, thì chính là công việc của Đức Thánh Linh.

Tham khảo   

12:1 Liên quan. Giờ đây, Phao-lô trở lại với các vấn đề nảy sinh trong bức thư của người Cô-rinh-tô gửi cho ông (xem 7:1, 25; 8:1). ân tứ thuộc linh. Tiếng Hy Lạp chỉ có tính từ “thuộc linh” số nhiều là (pneumatikōn), và điều này có thể nhắc đến “những người thuộc linh” (2:13,15) hoặc “các ân tứ thuộc linh”. Trong 14:1 từ tương tự rõ ràng đề cập đến các ân tứ mà sẽ chỉ ra ở đây nó có nghĩa là gì.

12:9 đức tin. Đây không phải là đức tin mà tất cả các Cơ Đốc nhân có trong Đấng Christ, vì Phao-lô ngụ ý rằng một số Cơ Đốc nhân có nó trong khi những Cơ Đốc nhân khác thì không. Có lẽ đó là một khả năng thiên phú đặc biệt của đức tin để hoàn thành một số nhiệm vụ (xem 13:2; Công Vụ Các Sứ Đồ 14:9; Gia-cơ 5:15). Ân tứ chữa lành. Cả cụm từ này cũng là số nhiều (nghĩa đen là “ân tứ về sự chữa lành”), gợi ý rằng những người khác nhau có thể có những ân tứ theo những kiểu chữa lành khác nhau.

Cầu nguyện: Xin giúp chúng con phân biệt rõ những ân tứ mà Ngài ban cho chúng con và sử dụng chúng để phục vụ những người khác.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 1 Cô-rinh-tô 1-3

Bình Luận:

You may also like