Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Hãy Chỉ Uống Chén Của Chúa Mà Thôi

Ngày 18 – Hãy Chỉ Uống Chén Của Chúa Mà Thôi

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô nói rằng mặc dù các thành viên của Hội Thánh, những người dự phần vào các nghi lễ thờ thần tượng đã làm thế mà không ăn năn, họ nên tránh làm thế vì họ không thể dự phần vào cả việc thờ thần tượng lẫn Tiệc Thánh được.

1 Cô-rinh-tô 10:14-22 

14 Vậy, thưa anh em quý mến, hãy xa lánh việc thờ thần tượng. 15 Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan; anh em hãy tự suy xét điều tôi nói. 16 Chén phước hạnh mà chúng ta tạ ơn chẳng phải là dự phần trong huyết của Đấng Christ sao? Bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là dự phần trong thân của Đấng Christ sao? 17 Vì chỉ có một cái bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cái bánh ấy, nên chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể. 18 Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo huyết thống: Chẳng phải những người ăn thịt sinh tế đã dự phần với bàn thờ đó sao? 19 Tôi nói vậy có ý gì? Của cúng thần tượng có giá trị gì, hay chính thần tượng có ra gì không? 20 Không ra gì cả! Những gì người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em dự phần với các quỷ. 21 Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ. Anh em không thể dự tiệc của Chúa và cũng dự tiệc của các quỷ. 22 Hay chúng ta muốn làm cho Chúa phải ghen tuông? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao?

Suy ngẫm và hiểu

Ở Cô-rinh-tô, có nhiều đền thờ, và trong những nơi đó không chỉ có những sự kiện tôn giáo, giống như việc dâng một của lễ, nhưng cũng có nhiều cuộc tụ họp của cộng đồng diễn ra ở đó. Trong số các thành viên ở Hội Thánh Cô-rinh-tô, có những người khẳng định sự tự tin của họ về đức tin của mình và về sự tự do cá nhân, đã dự phần vào mà chẳng e ngại trong những hoạt động thờ thần tượng. Phao-lô lên án hành động của người nào đã dự tiệc tưởng nhớ thân và huyết của Đấng Christ (Lễ Tiệc Thánh) rồi lại dự tiệc thờ thần tượng vì là uống cả chén của Chúa lẫn chén của các quỷ, và vì thế là một hành động phục vụ hai chủ. Chúa là Đấng hay ghen tuông. Vì thế, các Cơ Đốc nhân không thể và không được phục vụ hai chủ (c.14-22).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-15 Phao-lô cảnh báo rằng dẫu rằng họ là các tín hữu, những người biết rất rõ rằng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất và các thần tượng không có thật, họ không được dự phần vào các nghi lễ thờ thần tượng đó. Điều này là vì không có Cơ Đốc nhân nào có thể chịu đựng được bất kỳ hay tất cả các cám dỗ mà không bị ảnh hưởng bởi việc thấy và nghe những điều có hại. Và ngay cả khi bản thân họ không bị ảnh hưởng đi chăng nữa, thì một người yếu đuối có thể bị vấp ngã khi chứng kiến sự dự phần này của họ.

C.16-21 Vì việc dự Tiệc Thánh là dự phần vào thân thể thuộc linh của Đấng Christ, nên các Cơ Đốc nhân, những người dự Tiệc Thánh không được tham dự vào việc thờ cúng thần tượng. Điều này là vì cho dù chúng ta có thể tuyên bố rằng thần tượng không phải là thần thật đến đâu đi chăng nữa, nhưng luôn luôn có một linh đằng sau thần tượng đó, ảnh hưởng đến người thờ thần tượng. Vì thế, việc dự phần vào việc thờ cúng thần tượng thì cũng tương tự như việc thờ lạy một con quỷ.

Tham khảo   

10:17 một bánh…,…một thân thể. Sau khi Đức Chúa Jêsus dâng lời tạ ơn và bẻ bánh, Ngài phán: “Này là thân thể Ta vì các con mà phó cho” (11:24). Hội Thánh cũng là thân thể của Đấng Christ (12:12,27; Ê-phê-sô 1:22-23; 4:15-16; 5:23, 29-30). Cho nên, bữa Tiệc của Chúa là một dịp khi các thành viên của Hội Thánh công bố sự hiệp một của họ với nhau vì sự hiệp một chung của họ với Đấng Christ.

10:22 Sự ghen tuông của Đức Chúa Trời không phải là cảm xúc tội lỗi của sự ghen tị vốn là đặc điểm ghen tuông của con người. Đó chính là sự quan tâm công chính của Đức Chúa Trời để bảo vệ chân lý rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ và chỉ mình Ngài, chứ không phải “các thần” do con người tạo nên, xứng đáng được con người tôn cao. Những kẻ thờ lạy thần tượng gây ra sự ghen tuông của Đức Chúa Trời và nhận cơn thịnh nộ của Ngài, như dân Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiệm trong đồng vắng.

 Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con tránh xa những thói quen và môi trường gian ác, điều ngăn cản mối thông công của chúng con với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 6-8

Bình Luận:

You may also like