Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Sự Trừng Phạt Của Con Người Và Sự Đoán Phạt Của Đức Chúa Trời

Ngày 12 – Sự Trừng Phạt Của Con Người Và Sự Đoán Phạt Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Do những hành động tàn bào của người Ghi-bê-a chống lại người vợ bé của người Lê-vi, một cuộc chiến đã nổ ra giữa Y-sơ-ra-ên và bộ tộc Bên-gia-min, điều mang đến kết cục thảm họa anh em giết nhau. 

Các Quan Xét 20:18-28

18 Vậy, dân Y-sơ-ra-ên trỗi dậy đi lên Bê-tên và cầu hỏi Đức Chúa Trời rằng: “Ai trong chúng con phải lên đánh bộ tộc Bên-gia-min trước?” Đức Giê-hô-va đáp: “Giu-đa sẽ đi lên trước.”

19 Sáng hôm sau, dân Y-sơ-ra-ên trỗi dậy kéo đến đóng trại gần Ghi-bê-a. 20 Dân Y-sơ-ra-ên tiến đánh bộ tộc Bên-gia-min và dàn trận đối đầu với chúng tại Ghi-bê-a. 21 Người Bên-gia-min từ Ghi-bê-a tiến ra, và trong ngày đó họ hạ sát hai mươi hai nghìn người Y-sơ-ra-ên. 22 Dân Y-sơ-ra-ên lấy lại tinh thần và dàn trận mới tại chính chỗ đã dàn trận hôm trước. 23 Dân Y-sơ-ra-ên đi lên và khóc trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối. Họ cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng: “Chúng con phải giao chiến với bộ tộc Bên-gia-min, là anh em của chúng con chăng?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy lên đánh chúng!” 24 Ngày thứ nhì, dân Y-sơ-ra-ên kéo đến đánh bộ tộc Bên-gia-min. 25 Người Bên-gia-min cũng từ Ghi-bê-a kéo ra và nội ngày đó, họ đánh hạ mười tám nghìn người Y-sơ-ra-ên, và tất cả đều có tài đánh kiếm. 26 Bấy giờ, toàn dân Y-sơ-ra-ên đi lên Bê-tên, đứng tại đó và khóc trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ kiêng ăn trong ngày ấy cho đến chiều tối và dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Giê-hô-va. 27-28 Khi ấy, Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời ở tại đó, có Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, phụng sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng: “Chúng con phải giao chiến với bộ tộc Bên-gia-min, anh em chúng con, hay là chúng con phải dừng lại?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy đi lên, vì ngày mai Ta sẽ phó chúng vào tay các con.”

Suy ngẫm và hiểu

Mười một bộ tộc của Y-sơ-ra-ên quyết định tấn công người Ghi-bê-a. Trước tiên, họ đề nghị bộ tộc Bên-gia-min giao nộp những người Ghi-bê-a. Nhưng người Bên-gia-min từ chối đề nghị này, dầu vậy, thay vào đó đã tụ tập tại Ghi-bê-a để đánh Y-sơ-ra-ên. Cho dù đội quân liên minh lớn hơn đội quân của Bên-gia-min 13 lần, họ đã thua hai trận đầu tiên. Bởi vì những sự thất bại này, đội quân liên minh đã đến Bê-tên, nơi có Rương Giao Ước, và đã tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, khi họ kiêng ăn. Đức Chúa Trời hứa rằng nếu họ tiếp tục đánh, Ngài sẽ giúp họ đánh bại Bên-gia-min (c.8-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-26 Đức Chúa Trời là Vị Thẩm Phán thực sự của Y-sơ-ra-ên. Ngài cho phép sự liên minh của Y-sơ-ra-ên bị đánh bại hai lần để phán xét động cơ và sự trả thù sai trật của họ. Để hành động, Đức Chúa Trời đang phán xét những người công bố về sự phán xét của Ngài. Chúng ta có thể đứng lên vì một mục đích đúng đắn, và nói rằng chúng ta đang làm điều đó vì công lý, nhưng con người chúng ta là những hữu thể hữu hạn và bởi vậy chỉ có thể đưa ra những sự phán xét có tính hữu hạn. Chúng ta phải luôn kiểm tra sự phán xét của chúng ta dưới ánh sáng thực sự của sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18 Bộ tộc Giu-đa, những người đến Ca-na-an trước tiên để chinh phục vùng đất của họ (1:1), cũng đi lên trước tiên để tấn công những người anh em Bên-gia-min của mình. Họ đã quay gươm giáo lại phía anh em của mình, đó là một hành động bi thảm đã xảy ra do Y-sơ-ra-ên rời bỏ Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

20:15-16 26,000 người. Lực lượng của người Bên-gia-min, cho dù lớn đến đâu, cũng chỉ bằng một phần nhỏ của liên minh của người Y-sơ-ra-ên (400,000 người; c.17). tay trái. Việc thuận tay trái của 700 người ném đá giỏi là một sự thuận lợi, do những cú ném của họ sẽ đến một góc không quen. Trớ trêu thay, cái tên “Bên-gia-min” có nghĩa là “con trai của tay phải”.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con không làm sai lệch ý muốn của Ngài bởi động cơ và sự phán xét của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 1-4

Bình Luận:

You may also like