Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Một Cuộc Chiến Bùng Nổ

Ngày 11 – Một Cuộc Chiến Bùng Nổ

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi nhìn thấy thi thể bị chặt ra của người vợ bé người Lê-vi, mười một bộ tộc Y-sơ-ra-ên đã đứng lên để trừng phạt người Ghi-bê-a (Bên-gia-min).

Các Quan Xét 20:1-17

1 Bấy giờ, toàn dân Y-sơ-ra-ên từ Đan đến Bê-e Sê-ba, luôn cả đất Ga-la-át, kéo ra như một người và nhóm họp trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mích-pa. 2 Những thủ lĩnh của tất cả bộ tộc Y-sơ-ra-ên đều có mặt trong buổi nhóm họp của con dân Đức Chúa Trời. Có bốn trăm nghìn bộ binh, có tài đánh kiếm. 3 Người Bên-gia-min cũng đã nghe tin dân Y-sơ-ra-ên kéo lên Mích-pa. Dân Y-sơ-ra-ên nói: “Hãy thuật lại cho chúng tôi nghe hành động tội ác nầy đã xảy ra như thế nào?” 4 Người Lê-vi, chồng của thiếu phụ đã bị giết, nói: “Tôi đi đến Ghi-bê-a, là thành của bộ tộc Bên-gia-min, cùng với vợ bé tôi, để ngủ đêm tại đó. 5 Nhưng dân Ghi-bê-a nổi lên chống đối tôi, ban đêm chúng bao vây nhà tôi ở và định giết tôi. Chúng đã hãm hiếp vợ bé tôi và nàng đã chết. 6 Tôi lấy xác vợ bé tôi, chặt ra từng mảnh và gửi đi khắp địa phận thuộc sản nghiệp Y-sơ-ra-ên, vì chúng đã phạm trọng tội và làm điều sỉ nhục trong Y-sơ-ra-ên. 7 Nầy, toàn dân Y-sơ-ra-ên đều có mặt tại đây. Anh em hãy bàn luận với nhau xem phải đối phó như thế nào.” 8 Cả dân chúng đứng dậy như một người và nói: “Không một ai trong chúng ta được trở lại trại, cũng không ai được rút về nhà mình. 9 Bây giờ, đây là điều chúng ta phải làm đối với Ghi-bê-a: Chúng ta sẽ bắt thăm để biết ai sẽ đi lên đánh thành đó. 10 Trong mỗi bộ tộc Y-sơ-ra-ên, cứ một trăm người lấy mười người, cứ một nghìn người lấy một trăm người, và cứ mười nghìn người lấy một nghìn người để tải lương thực cho dân chúng. Còn những người khác sẽ đi trừng phạt Ghi-bê-a thuộc bộ tộc Bên-gia-min về sự đồi bại mà dân thành ấy đã phạm trong Y-sơ-ra-ên.” 11 Vậy toàn dân Y-sơ-ra-ên hiệp nhau lại như một người để tiến đánh thành ấy. 12 Các bộ tộc Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến bộ tộc Bên-gia-min và nói: “Tội ác mà các người đã phạm là gì? 13 Bây giờ, hãy giao nộp những kẻ đồi bại ở Ghi-bê-a để chúng tôi xử tử chúng, và diệt trừ điều ác khỏi Y-sơ-ra-ên.” Nhưng bộ tộc Bên-gia-min không chịu nghe anh em mình là dân Y-sơ-ra-ên. 14 Họ từ các thành kéo ra và tập hợp tại Ghi-bê-a để giao chiến với dân Y-sơ-ra-ên. 15 Trong ngày đó, bộ tộc Bên-gia-min tuyển được hai mươi sáu nghìn người nam có tài đánh kiếm từ các thành, cộng với bảy trăm lính tinh nhuệ sống tại Ghi-bê-a. 16 Trong toàn lực lượng nầy còn có bảy trăm quân tinh nhuệ trong Y-sơ-ra-ên, thuận tay trái, có tài dùng ná bắn đá bắn trúng một sợi tóc mà không trật. 17 Dân Y-sơ-ra-ên, không kể bộ tộc Bên-gia-min, cũng tuyển được bốn trăm nghìn người nam có tài đánh kiếm, và tất cả đều là chiến sĩ.

 Suy ngẫm và hiểu

Mười một bộ tộc của Y-sơ-ra-ên, bao gồm cả Bên-gia-min, tụ họp với nhau để thảo luận về những sự kiện khủng khiếp xảy ra ở Ghi-bê-a. Người Lê-vi nói với dân Y-sơ-ra-ên và những người đứng đầu cách nào anh ta suýt bị hãm hiếp tại Ghi-bê-a, đất của Bên-gia-min, và người vợ bé của anh ta đã bị những người ở Ghi-bê-a làm nhục suốt đêm như thế nào. Anh ta giải thích rằng anh ta gửi đi thi thể đã bị chặt ra đến mười hai bộ tộc để tường trình lại tội ác khủng khiếp này của Ghi-bê-a và đề nghị trừng phạt bộ tộc Bên-gia-min (c.4-7). 

Ngài ban cho tôi bài học gì?                                             

C.1-2 Tất cả những người lãnh đạo và dân các bộ tộc của Y-sơ-ra-ên tụ họp lại để lên án sự tàn bạo của người Ghi-bê-a. Sau đó, một đội quân gồm 400,000 người đã được tập hợp, đội quân lớn nhất vào thời Các Quan Xét. Tấm lòng của dân Y-sơ-ra-ên, không được cảm động bởi tinh thần yêu nước và đức tin của Các Quan Xét, bị kích động bởi hành động kỳ quái của người Lê-vi, người đã chặt thi thể người vợ bé mình. Được cảm động là tốt, nhưng sẽ là ngu ngốc nếu bị kích động. Chúng ta hãy tránh bị kích động.

C.3-6 Trong khi người Lê-vi có thể đã kể câu chuyện về sự kiện trên, anh ta vẫn im lặng về thực tế là anh ta đã đẩy người vợ bé vào sự nguy hiểm và bỏ nàng lại một mình. Thay vào đó, anh ta nhấn mạnh sự hủy hại và sự hy sinh của cá nhân. Cuối cùng, bài tường trình của anh ta đã kích động cảm xúc của nhiều người và xúi giục một cuộc chiến giữa các anh em.

Tham khảo   

20:1-2 từ Đan đến Bê-e Sê-ba. Cụm từ này thường được sử dụng để nói về toàn xứ Y-sơ-ra-ên, từ bắc đến nam (so sánh với 1Sa-mu-ên 3:20; 2 Sa-mu-ên 24:2; 1Các Vua 4:25).

20:1-2 việc tụ tập. Từ tiếng Hê-bơ-rơ (qahal) biểu thị việc tụ tập được triệu tập đến một cách đặc biệt, thường vì một mục đích tôn giáo (Dân Số Ký 16:3; 1Sử Ký 28:8) hoặc quân sự (Dân Số Ký 22:4, “bầy”; 1 Sa-mu-ên 17:47). Ở đây, dân Y-sơ-ra-ên tập hợp lại để chinh chiến chống lại bộ tộc Bên-gia-min.

Cầu nguyện: Cha Thiên Thượng ôi, xin hãy giúp chúng con tập hợp sức lực và chỉ bước tới vì vương quốc và sự công bình của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 12-14

Bình Luận:

You may also like