Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Thầy Tế Lễ Của Riêng Mi-Ca

Ngày 05 – Thầy Tế Lễ Của Riêng Mi-Ca

by SU Việt Nam
30 đọc

Mi-ca và mẹ ông ta đã làm một cái điện thờ cho mình, và dùng tiền thuê thầy tế lễ cho riêng mình. 

Các Quan Xét 17:1-13

1 Trong vùng đồi núi Ép-ra-im, có một người nam tên là Mi-ca. 2 Ông nói với mẹ mình rằng: “Vì một nghìn một trăm miếng bạc bị mất cắp mà mẹ buông lời nguyền rủa và tai con đã nghe. Nầy, số bạc đó đang ở trong tay con, chính con đã lấy.” Mẹ ông nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con!” 3 Mi-ca trả lại cho mẹ mình một nghìn một trăm miếng bạc ấy. Mẹ ông nói: “Mẹ biệt riêng số bạc nầy cho Đức Giê-hô-va để con trai mẹ đúc một pho tượng chạm. Vậy bây giờ mẹ trả bạc lại cho con.” 4 Nhưng Mi-ca trả bạc lại cho mẹ mình. Bà lấy hai trăm miếng trao cho thợ bạc để đúc một pho tượng chạm, đặt trong nhà Mi-ca. 5 Như vậy, nhà Mi-ca trở thành một cái miếu thờ. Ông cũng làm một cái ê-phót, và những tượng thần nhỏ, rồi lập một trong các con trai ông làm thầy tế lễ. 6 Trong thời đó, Y-sơ-ra-ên không có vua, mọi người cứ làm theo ý mình cho là phải. 7 Bấy giờ, ở Bết-lê-hem xứ Giu-đa, có một thanh niên là người Lê-vi, thuộc gia tộc Giu-đa, tạm cư trong thành ấy. 8 Chàng rời thành Bết-lê-hem xứ Giu-đa để tìm một nơi cư trú. Trên đường đi, chàng đến vùng đồi núi Ép-ra-im, ghé vào nhà Mi-ca. 9 Mi-ca hỏi: “Anh từ đâu đến?” Chàng trả lời: “Tôi là người Lê-vi ở Bết-lê-hem xứ Giu-đa. Tôi đang tìm một chỗ để cư trú.” 10 Mi-ca nói: “Hãy ở đây với tôi, làm cha và thầy tế lễ cho tôi; tôi sẽ cấp cho anh mỗi năm mười miếng bạc, một bộ quần áo, và lương thực cần dùng.” Người Lê-vi ra đi. 11 Sau đó, người Lê-vi bằng lòng ở với Mi-ca, và Mi-ca coi thanh niên ấy như con trai của mình. 12 Mi-ca lập người Lê-vi nầy làm thầy tế lễ cho mình, và anh ở trong nhà Mi-ca. 13 Mi-ca nói: “Bây giờ tôi biết Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn cho tôi, vì tôi có người Lê-vi nầy làm thầy tế lễ.”

Suy ngẫm và hiểu

Mi-ca, người ăn cắp tiền của mẹ ông, đã nghe được lời nguyền rủa của mẹ ông và xưng ra tội lỗi của mình. Sau đó mẹ của Mi-ca đã cố thay đổi lời nguyền rủa của bà thành một lời chúc phước bằng cách dâng số tiền Mi-ca ăn cắp lên cho Đức Chúa Trời. Bà đã dùng tiền làm hai tượng thần, và Mi-ca đã chỉ định một trong các con trai của ông ta làm thầy tế lễ. Mi-ca cũng thuê một thanh niên người Lê-vi đến từ Bết-lê-hem làm thầy tế lễ cho riêng mình. Những hành động của Mi-ca và mẹ ông ta bày tỏ rằng dân Y-sơ-ra-ên lúc đó đã bại hoại đến mức nào (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-11 Người Lê-vi hài lòng với những gì Mi-ca mời chào, và đã trở thành thầy tế lễ của riêng ông ta. Nhưng sau này người Lê-vi đã trở nên giống như một trong các con trai của ông ta. Bởi vì người này là một thầy tế lễ ăn đồ ăn Mi-ca cho, anh ta không thể thực hiện vai trò của mình là một người cha thuộc linh, nhưng thay vào đó đã trở nên chỉ là một con rối, người cầu nguyện xin phước cho gia đình Mi-ca. Ngay cả ngày nay, nếu có những mục sư giảng lời Đức Chúa Trời, nhưng chỉ cầu nguyện xin phước cho hội chúng của họ để thỏa mãn cho họ, thì họ cũng không khác gì người Lê-vi  mà Mi-ca đã thuê.

C.12-13 Mi-ca đã thuê một người Lê-vi một cách cá nhân, người đáng lẽ phải làm việc giữa công chúng vì vương quốc Đức Chúa Trời. Và qua người Lê-vi, Mi-ca muốn được phước. Hãy nhìn lại xem xét xem liệu chúng ta có bao giờ mong muốn sử dụng những đầy tớ của Đức Chúa Trời vì sự thỏa mãn cá nhân của chúng ta, như Mi-ca đã làm hay không.

Tham khảo   

17:9 Người Lê-vi ở Bết-lê-hem. Người Lê-vi này đã sống như một người kiều ngụ, một người ngoại cư ngụ, ở Giu-đa. Những người Lê-vi không có vùng đất riêng của bộ tộc mình, nhưng họ có 48 thành, rải rác giữa các bộ tộc khác (Giô-suê 21). Tuy nhiên, Bết-lê-hem không phải là một trong những thành đó, và người Lê-vi này đã rất hạnh phúc được nghỉ lại trong gia đình của Mi-ca ở Ép-ra-im và trở thành thầy tế lễ riêng của ông ta, thay thế cho con trai của Mi-ca.

Cầu nguyệnCha ôi, xin hãy giúp chúng con không bước theo con đường sa đọa về mặt thuộc linh, chỉ tìm kiếm sự vui mừng của cá nhân, và rời xa sứ mạng Ngài giao cho.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ha-ba-cúc 1-3

Bình Luận:

You may also like