Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Chiến Tranh Giữa Các Bộ Tộc

Ngày 28 – Chiến Tranh Giữa Các Bộ Tộc

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người Ép-ra-im phàn nàn với Giép-thê, người đã đánh bại dân Am-môn vì không gọi họ đi đánh trận, và cuối cùng điều này dẫn đến chiến tranh giữa bộ tộc Ép-ra-im và Ga-la-át.

Các Quan Xét 12:1-15 

1 Quân lính Ép-ra-im tập hợp lại, vượt qua sông đến Xa-phôn và hỏi Giép-thê: “Tại sao ông đi đánh dân Am-môn mà không gọi chúng tôi đi với? Chúng tôi sẽ đốt nhà của ông luôn với ông nữa.” 2 Giép-thê đáp: “Tôi và dân tôi tranh đấu ác liệt với dân Am-môn, và khi tôi kêu cứu thì các ông không đến giải cứu tôi khỏi tay chúng. 3 Khi thấy các ông không đến tiếp cứu thì tôi đã liều mình đi đánh dân Am-môn, và Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay tôi. Vậy, tại sao ngày nay các ông lại lên gây chiến với tôi?” 4 Lúc ấy, Giép-thê tập hợp toàn quân Ga-la-át và giao chiến với Ép-ra-im. Quân Ga-la-át đánh bại Ép-ra-im, vì người Ép-ra-im có nói rằng: “Hỡi dân Ga-la-át, các người chỉ là bọn trốn chạy khỏi Ép-ra-im và sống chui nhủi giữa Ép-ra-im và Ma-na-se mà thôi!” 5 Quân Ga-la-át chiếm những chỗ cạn của sông Giô-đanh để ngăn cản người Ép-ra-im qua sông. Mỗi khi có người Ép-ra-im nào đào thoát nói rằng: “Xin để cho tôi đi qua,” thì người Ga-la-át hỏi: “Anh có phải là người Ép-ra-im không?” Nếu hắn trả lời: “Không” 6 thì họ nói tiếp: “Thế thì, hãy nói: Si-bô-lết.” Chúng nói “Xi-bô-lết,” vì không thể phát âm đúng được, nên họ bắt chúng và giết tại chỗ cạn của sông Giô-đanh. Trong thời gian đó có bốn mươi hai nghìn người Ép-ra-im bị giết. 7 Giép-thê, người Ga-la-át, làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên trong sáu năm. Ông qua đời, và được chôn trong thành mình là Mích-pa ở Ga-la-át. 8 Sau Giép-thê, có Íp-san ở Bết-lê-hem làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên. 9 Ông có ba mươi con trai và ba mươi con gái. Ông gả các con gái cho người ngoài dòng họ mình, và cưới ba mươi con gái dòng họ khác làm vợ cho các con trai mình. Ông làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên được bảy năm. 10 Rồi Íp-san qua đời, được chôn tại Bết-lê-hem. 11 Sau Íp-san, có Ê-lôn, người Sa-bu-lôn, làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên mười năm. 12 Rồi Ê-lôn, người Sa-bu-lôn, qua đời, được chôn tại A-gia-lôn, trong phần đất thuộc bộ tộc Sa-bu-lôn. 13 Sau Ê-lôn, có Áp-đôn, con trai Hi-lên, người Phi-ra-thôn, làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên. 14 Ông có bốn mươi con trai và ba mươi cháu trai. Họ cưỡi bảy mươi con lừa. Ông làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên tám năm. 15 Rồi Áp-đôn, con trai Hi-lên, người Phi-ra-thôn, qua đời và được chôn tại Phi-ra-thôn thuộc đất Ép-ra-im, trên đồi núi của dân A-ma-léc.

Suy ngẫm và hiểu 

Khi dân Y-sơ-ra-ên lập chiến công, người Ép-ra-im nổi giận với Giép-thê vì không gọi họ đi đánh trận. Giép-thê đã quở trách sự trơ trẽn của họ vì nổi giận sau cuộc chiến, khi họ không đi đánh trận sau khi ông đã gọi họ. Cuối cùng, điều này dẫn đến một cuộc chiến giữa Ép-ra-im và Ga-la-át. Trong trận chiến này, Giép-thê và người Ga-la-át đã giết 42,000 người Ép-ra-im, cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc phân rẽ giữa dân Y-sơ-ra-ên vào thời đó (c.1-6).

Khi Giép-thê đã qua đời, Íp-san, Ê-lôn và Áp-đôn kế tục là những thẩm phán và nhìn chung họ là những người giàu có (c.7-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-6 Ga-la-át và Ép-ra-im đều là một dân, những người đã cùng nhau hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng sự đối kháng giữa hai bộ tộc này dẫn đến một cuộc chiến, hậu quả là 42,000 người thiệt mạng. Những vấn đề về tư tưởng bè phái và sự tranh chiến về quyền lực xuất hiện trong cộng đồng của chúng ta như thế nào? Chúng ta giải quyết những vấn đề kiểu này như thế nào?

C.8-15 Những chi tiết duy nhất được ký thuật lại về Íp-san và Áp-đôn là họ đã giàu có đến cỡ nào, hơn là về những nỗ lực của họ để giải cứu Y-sơ-ra-ên. Cũng tương tự như những lãnh đạo của thời nay, các “thẩm phán” tập chú vào của cải và quyền lực của họ hơn là vào sự kêu gọi của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng những lãnh đạo lành mạnh là những người trung tín với sự kêu gọi của họ, được dấy lên trong đất nước, trong xã hội và cộng đồng của chúng ta.

Tham khảo

12:8-10 Íp-ban. Íp-ban là vị quan xét thứ chín. Ông nổi bật vì cưới vợ cho 30 con trai và gả 30 con gái cho người ngoại (c.9). Tương phản với Giép-thê, chẳng còn lại đứa con nào bởi hành động của chính mình, Các Quan Xét đến trước và sau ông – Giai-rơ và Íp-san cả hai đều có 30 con trai (xem 10:4).

Cầu nguyệnChúa ôi, xin hãy dấy lên những lãnh đạo lành mạnh, những người trung tín với sự kêu gọi của họ trong xã hội và cộng đồng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 4-6

Bình Luận:

You may also like