XÁC THỊT – HỒN PHÁCH

691

Bình thường sống kiếp người ta .
Tấm lòng biết Chúa hóa ra phi thường.
Con người thoát khỏi kiếp xương.
Phần hồn thì được Chúa thương giữ gìn.
Ai ơi hãy giữ Đức Tin.
Jesus danh Chúa tin tôn muôn Đời !

Nguyễn Hữu Tới

Bình Luận: