Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sân Của Đền Tạm

Ngày 18 – Sân Của Đền Tạm

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người thợ của Đức Chúa Trời, cuối cùng, đã làm những vật dụng cho sân của Đền Tạm (bàn thờ dâng tế lễ thiêu và bồn rửa), hàng rào xung quanh sân Đền Tạm, và bức màn che cổng vào sân.

Xuất Ai Cập Ký 38:1-20 

1 Ông cũng đóng bàn thờ dâng tế lễ thiêu bằng gỗ si-tim hình vuông, mỗi cạnh hai mét hai và cao một mét ba. 2 Ông làm các sừng gắn ở bốn góc bàn thờ; các sừng ấy hợp thành một khối với bàn thờ. Bàn thờ được bọc đồng. 3 Sau đó ông làm các dụng cụ của bàn thờ như các bình đựng tro, xẻng, chậu, nĩa, và lư hương. Tất cả đều bằng đồng. 4 Ông cũng làm cho bàn thờ một cái rá có lưới bằng đồng để dưới thành bàn thờ, khoảng nửa chiều cao của bàn thờ, 5 và đúc bốn cái khoen ở bốn góc rá đồng để xỏ đòn khiêng. 6 Ông làm các đòn khiêng bằng gỗ si-tim bọc đồng, 7 và xỏ đòn đó vào khoen ở hai bên bàn thờ để khiêng đi. Ông đóng bàn thờ rỗng bằng ván ghép lại. 8 Ông dùng những tấm gương soi của các phụ nữ phục vụ tại cửa Lều Hội Kiến để làm một cái bồn rửa có chân bồn bằng đồng. 9 Ông cũng làm hành lang. Phía nam của hành lang có các tấm rèm làm bằng vải gai mịn, dài khoảng bốn mươi bốn mét, 10 với hai mươi cây trụ và hai mươi lỗ trụ bằng đồng; nhưng các móc trụ và thanh liên kết thì bằng bạc. 11 Phía bắc cũng có bốn mươi bốn mét rèm với hai mươi cây trụ và hai mươi lỗ trụ bằng đồng; nhưng các móc trụ và thanh liên kết thì bằng bạc. 12 Phía tây có hai mươi hai mét rèm với mười cây trụ và mười lỗ trụ bằng đồng; các móc trụ và thanh liên kết bằng bạc. 13 Phía trước, tức là phía đông, là hướng mặt trời mọc, cũng có hai mươi hai mét rèm; 14 các tấm rèm che bên nầy cửa hành lang dài sáu mét sáu với ba cây trụ và ba lỗ trụ; 15 bên kia cũng có sáu mét sáu rèm với ba cây trụ và ba lỗ trụ. 16 Tất cả các tấm rèm chung quanh hành lang đều bằng vải gai mịn; 17 các lỗ trụ đều bằng đồng nhưng móc trụ và thanh liên kết thì bằng bạc; các đầu trụ cũng bọc bạc. Tất cả các trụ của hành lang đều nối nhau nhờ các thanh liên kết bằng bạc. 18 Tấm màn nơi cửa hành lang được thêu mỹ thuật bằng sợi gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm; màn dài tám mét tám, cao hai mét hai, tương xứng với các tấm rèm chung quanh hành lang. 19 Bốn cây trụ và bốn lỗ trụ bằng đồng, móc trụ bằng bạc, đầu trụ bọc bạc, và những thanh liên kết cũng bằng bạc. 20 Các cây cọc của Đền Tạm và hành lang chung quanh đều bằng đồng. 

Suy ngẫm và hiểu

Bết-sa-lê-ên đã làm bàn thờ dâng tế lễ thiêu, cần thiết đối với việc dâng các tế lễ. Là một nơi các thầy tế lễ giết một con vật, thiêu nó và dâng lên cho Đức Chúa Trời, dân sự, những người phạm tội, nhận được sự tha thứ bằng việc mang đến các của lễ và giết, rồi đốt của lễ thế cho mình. Bết-sa-lê-ên cũng làm một bồn rửa lớn bằng đồng, để các thầy tế lễ có thể thanh tẩy chính mình trước khi họ đi đến trước Đức Chúa Trời. Sau đó, Bết-sa-lê-ên dựng lên một hàng rào và làm một cái sân cho Đền Tạm. Cái sân của Đền Tạm phân cách Đền Tạm với thế giới bên ngoài, và vì thế phân biệt Đền Tạm là một nơi thánh, khác với thế giới (c.1-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8 Những chiếc gương bằng đồng do những người phụ nữ phục vụ ở lối vào của Lều Hội Kiến, mang đến, được sử dụng làm vật liệu cho bồn rửa và chân của nó. Không có vật dụng nào của Đền Tạm thực sự thánh khiết ngay từ đầu. Tuy vậy, chúng trở nên thánh khiết khi Đức Chúa Trời chấp nhận chúng. Tương tự, khi chúng ta dâng đời sống của mình cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ khiến đời sống của chúng ta nên thánh.

C.9-20 Sân của Đền Tạm phân biệt Đền Tạm với thế giới và chỉ ra rằng nó là một nơi không phải bất cứ ai cũng vào được. Cho dù chúng ta và Hội Thánh của chúng ta ở thế giới này, chúng ta có sống trong ranh giới thuộc linh trong sạch, hay không? Sân của Đền Tạm phân biệt Hội Thánh của chúng ta với thế giới là gì?

Tham khảo   

38:1-20 Những phần được mô tả là những vật ở bên ngoài cái lều của Đền Tạm, nhưng ở bên trong sân bao quanh nó (c.9-20; xem 27:9-19): bàn thờ của lễ thiêu (38:1-7; xem 27:1-8) thẳng một hàng từ lối vào sân, với cái bồn rửa bằng đồng (38:8; xem 30:17-21) đứng giữa nó và Đền Tạm (xem minh họa Đền Tạm và sân của nó trong Phần Giới thiệu).

Cầu nguyện: Cho dù tất cả những thứ chúng con có nhỏ bé và không đầy đủ, chúng con tin rằng khi được giữ trong tay của Ngài, tất cả sẽ trở nên những công cụ thánh khiết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 4-6

Bình Luận:

You may also like