Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Luật Về Ngày Sa-Bát

Ngày 11 – Luật Về Ngày Sa-Bát

by SU Việt Nam
30 đọc

Trước tiên, Môi-se ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên, những người đã tránh được sự hủy diệt của Đức Chúa Trời, phải giữ ngày Sa-bát. Sau đó ông bảo dân sự đóng góp vật chất để dựng Đền Tạm, và cũng dâng cả những kỹ năng của mình nữa.

Xuất Ai Cập Ký 35:1-19

1 Môi-se tập hợp toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên lại và nói: “Đây là những việc Đức Giê-hô-va đã truyền dạy anh em phải thi hành: 2 Người ta sẽ làm việc trong sáu ngày; nhưng anh em phải giữ thứ bảy làm ngày thánh, là ngày sa-bát tức là ngày yên nghỉ, dành cho Đức Giê-hô-va. Người nào làm bất cứ việc gì trong ngày đó đều sẽ bị tử hình. 3 Trong ngày sa-bát anh em không được đốt lửa tại những nơi mình cư ngụ.” 4 Môi-se nói với cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: “Đây là lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy: 5 Hãy lấy từ của cải mình có mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Ai có nhiệt tâm hãy đem lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va như vàng, bạc, và đồng; 6 chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, vải gai mịn, lông dê; 7 da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược; gỗ si-tim; 8 dầu thắp, các hương liệu để pha chế dầu xức và hương thơm, 9 bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm vào ê-phót và bảng đeo ngực.” 10 “Trong anh em ai là người khéo tay hãy đến làm tất cả những gì Đức Giê-hô-va đã truyền dạy: 11 lều và tấm bạt, móc, ván, thanh ngang, trụ và lỗ trụ; 12 Hòm Chứng Ước và các đòn khiêng; nắp thi ân và bức màn che; 13 cái bàn với các đòn khiêng và tất cả dụng cụ cùng bánh cung hiến; 14 chân đèn, đồ dụng cụ, đèn và dầu thắp đèn; 15 bàn thờ xông hương và các đòn khiêng; dầu xức, hương thơm, và bức màn cửa Đền Tạm; 16 bàn thờ dâng tế lễ thiêu và rá đồng; đòn khiêng và các dụng cụ của bàn thờ; bồn rửa và chân bồn; 17 các tấm rèm che hành lang, trụ, lỗ trụ, và bức màn của cửa hành lang; 18 các cọc của Đền Tạm, các cọc và dây của hành lang; 19 bộ lễ phục bằng hàng dệt để phục vụ trong Nơi Thánh; bộ lễ phục thánh cho thầy tế lễ A-rôn và lễ phục cho các con trai người để thi hành chức vụ tế lễ.”

Suy ngẫm và hiểu

Chính mạng lệnh đầu tiên của Đức Chúa Trời mà Môi-se truyền cho dân sự là mạng lệnh tuân giữ ngày Sa-bát. Điều này là bởi vì ngày Sa-bát là một dấu hiệu chỉ ra rằng dân Y-sơ-ra-ên được phân biệt khỏi các dân khác như là dân của Đức Chúa Trời (c.1-3).

Tiếp theo việc này, Môi-se ra lệnh cho dân sự đóng góp vật chất cần thiết để xây cất Đền Tạm cho những người thợ lành nghề, những người sẽ chăm lo việc xây dựng. Dầu vậy, bằng việc thêm vào điều khoản, “những người muốn đóng góp”, Môi-se khiến người ta nhận thức rằng đây không phải là một yêu cầu bắt buộc. Vì thế, dân sự có thể tận hiến chính mình cho Đức Chúa Trời một cách tính nguyện, hơn là bị bắt buộc (c.4-19). 

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?                          

C.2-3 Đức Chúa Trời là Chủ của ngày Sa-bát. Bởi điều này, Ngài không đòi hỏi sự nhóm hiệp thờ phượng không nghỉ ngơi, nhưng thay vào đó Ngài ra lệnh cho chúng ta nghỉ ngơi. Liệu chúng ta, con cái của Đức Chúa Trời, có đang nghỉ ngơi khỏi công việc của chúng ta theo như cách của Đức Chúa Trời, hay không?

C.4-9 Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên thực hiện những việc đóng góp để dựng Đền Tạm, nếu họ mong muốn làm như vậy. Sau khi có danh mục những vật dụng chuẩn bị để dân Y-sơ-ra-ên đóng góp (Xuất Ai Cập Ký 3:21-22; 11:1-2; 12:35-36), Đức Chúa Trời hy vọng rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ tận hiến chính mình và của cải của mình một cách tình nguyện. Liệu những của lễ và những sự nhóm lại chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời, có được thực hiện một cách tình nguyện hay không?

Tham khảo   

35:1-3 Những sự chỉ dẫn về Đền Tạm kết thúc bằng một phần về việc giữ ngày Sa-bát của Chúa (xem 31:12-17), và sự mô tả về việc làm thành những sự chỉ dẫn đó bắt đầu với việc Môi-se kêu gọi dân sự giữ ngày Sa-bát (35:2-3). Y-sơ-ra-ên phải bày tỏ sự trung tín đối với Chúa bằng việc giữ ngày Sa-bát làm ngày thánh khi họ xây dựng đền thờ của Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con phó thác tất cả những gì chúng con có cho Ngài, và ngắm xem Ngài dựng Đền Tạm của Ngài ở giữa chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 47-49

Bình Luận:

You may also like