Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Ân Điển Của Đức Chúa Trời Giữa Cơn Thịnh Nộ

Ngày 07 – Ân Điển Của Đức Chúa Trời Giữa Cơn Thịnh Nộ

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời sai một thiên sứ hướng dẫn cho dân Y-sơ-ra-ên trên hành trình của họ, và tuyên bố rằng Ngài sẽ không cùng đi với họ. Tuy nhiên, Ngài một lần nữa lại ban cho dân Y-sơ-ra-ên cơ hội cùng đi với Ngài, qua sự hiện đến của Ngài trong Lều Hội Kiến.

Xuất Ai Cập Ký 33:1-11

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Con và dân chúng mà con đã dẫn ra khỏi đất Ai Cập hãy rời khỏi nơi nầy và đi lên đất mà Ta đã thề với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, rằng: ‘Ta sẽ ban đất nầy cho dòng dõi con.’ 2 Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước con, và sẽ đuổi dân Ca-na-an, dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, 3 để đưa các con vào một vùng đất đượm sữa và mật; nhưng Ta sẽ không cùng lên với các con đâu, vì các con là một dân tộc cứng cổ, e rằng Ta sẽ tiêu diệt các con dọc đường chăng.” 4 Khi dân chúng nghe những lời chẳng lành nầy thì than khóc, không một ai đeo đồ trang sức cả. 5 Vì Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se: “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên: ‘Các con là một dân tộc cứng cổ, nếu Ta cùng lên với các con dù chỉ trong một lúc, thì Ta sẽ tiêu diệt các con! Vậy, bây giờ, hãy lột bỏ trang sức đi, rồi Ta xem sẽ phải làm gì với các con.’” 6 Thế nên, từ núi Hô-rếp trở đi, dân Y-sơ-ra-ên lột bỏ các đồ trang sức. 7 Bấy giờ, Môi-se đem lều ra dựng ở bên ngoài trại quân và gọi đó là Lều Hội Kiến. Ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì đến Lều Hội Kiến, ở bên ngoài trại quân. 8 Mỗi khi Môi-se ra đến Lều thì toàn dân đứng dậy; mỗi người đứng tại cửa trại mình, nhìn theo Môi-se cho đến khi ông vào hẳn trong Lều. 9 Ngay khi Môi-se vào trong Lều thì trụ mây giáng xuống, dừng tại cửa Lều; Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se. 10 Khi thấy trụ mây dừng tại cửa Lều, toàn thể dân chúng đều đứng dậy, rồi mỗi người phủ phục tại cửa trại mình. 11 Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình. Rồi Môi-se trở về trại quân, nhưng người phụ tá trẻ của ông là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi Lều. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời giao cho một thiên sứ nhiệm vụ dẫn đường cho dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa. Điều này là bởi vì dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm giao ước qua việc thờ lạy hình tượng của họ (c.1-6). Dầu vậy, với một tấm lòng khao khát sự phục hồi ân điển của Đức Chúa Trời, Môi-se đã dựng một cái Lều Hội Kiến ở ngoài trại và tiếp tục tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời. Với một cách không thật trực tiếp, dân Y-sơ-ra-ên cũng tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời, bằng cách đứng ngoài cửa lều của họ. Khi họ làm như vậy, Đức Chúa Trời lại một lần nữa lại hiện diện giữa họ và phán với Môi-se một cách gần gũi như với một người bạn (c.7-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5 Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ quyết định sẽ làm gì với dân sự sau khi Ngài thấy họ cởi bỏ những đồ trang sức của mình. Tấm lòng của Ngài được cảm động bởi lời khẩn cầu hy sinh chính mình của Môi-se và sự ăn năn khóc lóc của dân sự. Bằng cách như thế này, Đức Chúa Trời động lòng thương xót dân sự, những người thực sự ăn năn và đến với Ngài với tấm lòng như con trẻ. Liệu tâm linh của chúng ta có nhỏ bé và nghèo khó tới mức được ôm trong vòng tay của Đức Chúa Trời, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-11 Bất cứ khi nào trại được dựng lên, Môi-se làm một cái Lều Hội Kiến ở bên ngoài, và tìm kiếm Chúa. Khi ông làm như vậy, Đức Chúa Trời đã hiện đến với Môi-se và phán với ông, và tương giao với ông, như với một người bạn. Chúng ta có tìm kiếm Đức Chúa Trời hàng ngày hay không? Chúng ta có mối tương giao gần gũi với Đức Chúa Trời hay không?

Tham khảo   

33:1-8 Chúa đã hướng dẫn cho Môi-se dẫn dắt dân sự đến vùng đất Ca-na-an và một lần nữa hứa rằng một thiên sứ sẽ đi trước họ (xem 23:20), nhưng bởi vì Y-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ (xem cả 33:5; 32:9; 34:9), Chúa phán rằng Ngài sẽ không đi giữa họ, để không hủy diệt họ. Khi Môi-se cầu thay cho Y-sơ-ra-ên, ông cầu xin Chúa đi cùng với Y-sơ-ra-ên, đặc biệt bởi vì hoàn cảnh của họ và nhu cầu họ cần được tha thứ (xem 34:8-9).

Cầu nguyệnChúng con xưng nhận rằng sự giàu có, sự chiến thắng và những đồ trang sức, tất cả đều vô nghĩa, nếu không có Ngài, hỡi Chúa, và cầu xin Ngài luôn luôn ở cùng chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 33-35

Bình Luận:

You may also like