Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Những Người Thợ Làm Đền Tạm Và Ngày Sa-Bát

Ngày 04 – Những Người Thợ Làm Đền Tạm Và Ngày Sa-Bát

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời chỉ định Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp, những người thợ điêu luyện dẫn dắt trong việc xây cất Đền Tạm và chế tác tất cả mọi vật dụng. Đức Chúa Trời cũng truyền bảo rằng dân sự phải giữ ngày Sa-bát.

Xuất Ai Cập Ký 31:1-18

1 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 2 “Nầy, Ta đã gọi đích danh Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, thuộc bộ tộc Giu-đa. 3 Ta đã cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời cùng với sự khéo tay, thông minh và hiểu biết trong lãnh vực thủ công mỹ nghệ 4 để thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc và đồng; 5 khắc đá khảm ngọc, chạm gỗ thuộc lãnh vực thủ công mỹ nghệ. 6 Nầy, Ta đã chọn cho người một phụ tá tên là Ô-hô-li-áp, con trai của A-hi-sa-mạc, thuộc bộ tộc Đan. Ta cũng đã ban sự khôn ngoan cho những người khéo tay để họ có thể làm được mọi việc Ta đã truyền dạy con, 7 như làm Lều Hội Kiến, Hòm Chứng Ước, nắp thi ân ở trên Hòm Chứng Ước và các vật dụng khác trong Lều Hội Kiến; 8 bàn thờ và các dụng cụ, chân đèn bằng vàng ròng và các dụng cụ, bàn thờ xông hương, 9 bàn thờ dâng tế lễ thiêu và các dụng cụ, bồn rửa và chân bồn, 10 lễ phục bằng hàng dệt, lễ phục thánh cho thầy tế lễ A-rôn và lễ phục cho các con trai người để thi hành chức vụ tế lễ, 11 dầu xức và hương thơm cho Nơi Thánh. Họ phải làm đúng theo tất cả những gì Ta đã truyền dạy con.” 12 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 13 “Con hãy nói với con dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các con phải tuyệt đối giữ ngày sa-bát của Ta vì đây là một dấu hiệu giữa Ta và các con qua mọi thế hệ, để các con biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thánh hóa các con. 14 Vậy, các con phải giữ ngày sa-bát vì đó là ngày thánh đối với các con. Kẻ nào xúc phạm đến ngày đó, phải bị tử hình; kẻ nào làm bất cứ việc gì trong ngày đó sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng. 15 Người ta sẽ làm việc trong sáu ngày; ngày thứ bảy là ngày sa-bát, tức là ngày yên nghỉ và ngày thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm bất cứ việc gì trong ngày sa-bát đều sẽ bị tử hình. 16 Vì vậy, con dân Y-sơ-ra-ên phải tuân giữ ngày sa-bát qua mọi thế hệ như một giao ước đời đời. 17 Đó là một dấu hiệu đời đời giữa Ta và con dân Y-sơ-ra-ên vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày, sang ngày thứ bảy Ngài ngưng công việc và nghỉ ngơi.’” 18 Sau khi đã phán với Môi-se tại núi Si-na-i, Đức Giê-hô-va trao cho ông hai Bảng Chứng Ước bằng đá do chính ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời chọn Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp và một số thợ khéo khác để làm Lều Hội Kiến và những vật dụng khác nhau. Cho dù những người này là những người thợ có tiếng, họ cũng không thể chỉ bằng khả năng của mình mà làm được Lều Hội Kiến và những vật dụng khác cách để bày tỏ ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã đổ đầy Thần Linh của Ngài trên họ và ban cho họ sự hiểu biết và kỹ năng đặc biệt mà họ cần trong công việc của mình (c.1-11).

Sau việc này, Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên giữ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là một dấu hiệu cho những người khác rằng Đức Chúa Trời liên hệ với dân Y-sơ-ra-ên thông qua giao ước (c.12-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-11 Đức Chúa Trời chỉ định Ô-hô-li-áp giúp đỡ cho Bết-sa-lê-ên. Điều này là để Lều Hội Kiến sẽ không phải được xây dựng bằng sức lực của một người xuất sắc chịu trách nhiệm, nhưng nó sẽ được xây dựng bởi sự cộng tác của những người có những kỹ năng khác nhau. Chúng ta hợp tác như thế nào với những thành viên khác nhau của Hội Thánh chúng ta để gây dựng Thân thể của Chúa một cách vững chắc?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-17 Dân sự của Đức Chúa Trời không dựa được vào công thức của thế gian trong việc sản xuất và tiêu thụ, nhưng thay vào đó sống hoàn toàn bằng đức tin rằng Đức Chúa Trời cung ứng. Một dấu hiệu của việc này là dân sự của Đức Chúa Trời không làm việc vào ngày Sa-bát và được nghỉ ngơi trong Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta có sự yên nghỉ không? Nếu không có sự yên nghỉ, chúng ta phải kiểm tra lại mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

31:1-11 Phần này nhắc đến tên Bết-sa-lê-ên (c.2) và Ô-hô-li-áp (c.6) là những người Chúa đã chuẩn bị sẵn để làm việc trong từng công việc mà Ngài đã mô tả trước cho việc làm ngôi Đền Tạm và mọi phần của nó  (xem 35:30-36:2).

Cầu nguyện: Chúng con tin rằng không phải bởi việc làm của chúng con, nhưng bởi công việc của Ngài, Chúa ôi, rằng chúng con sẽ có sự yên nghỉ và đền tạm sẽ được hoàn tất.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 24-26

Bình Luận:

You may also like