Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Cái Bồn Rửa, Dầu Thánh Và Hương Thánh

Ngày 03 – Cái Bồn Rửa, Dầu Thánh Và Hương Thánh

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay giới thiệu cái bồn rửa, dầu và hương, những đồ vật cuối cùng trang bị cho Đền Tạm, và một lần nữa những đồ vật này nhấn mạnh sự thánh khiết của Đền Tạm.

Xuất Ai Cập Ký 30:17-38

17 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 18 “Con hãy làm một cái bồn bằng đồng để rửa; các chân bồn cũng bằng đồng. Con hãy đặt bồn đó ở giữa khoảng Lều Hội Kiến và bàn thờ rồi đổ nước vào. 19 A-rôn và các con trai người sẽ dùng nước đó rửa tay chân. 20 Khi vào Lều Hội Kiến hay khi đến gần bàn thờ để hành lễ như dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, họ sẽ lấy nước đó tẩy rửa mình để khỏi phải chết. 21 Họ phải rửa tay chân, nếu không, họ sẽ phải chết. Đó là một luật đời đời cho A-rôn và dòng dõi người qua mọi thế hệ.” 22 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 23 “Con hãy thu thập các hương liệu tốt nhất gồm: sáu ký mộc dược nước, hương nhục quế bằng nửa số đó, tức ba ký, và ba ký hương xương bồ; 24 sáu ký quế bì, đều theo đơn vị đo lường của Nơi Thánh, và bốn lít dầu ô-liu. 25 Con hãy dùng các hương liệu đó, pha chế theo nghệ thuật hòa hương thành một thứ dầu thánh. Đó là dầu xức thánh. 26 Rồi con lấy dầu đó xức cho Lều Hội Kiến và Hòm Chứng Ước, 27 bàn thờ và các dụng cụ, chân đèn và các dụng cụ, bàn thờ xông hương, 28 bàn thờ tế lễ thiêu và các dụng cụ, bồn rửa và chân bồn. 29 Con sẽ giữ các vật nầy trong sự thánh khiết để chúng trở nên rất thánh; bất cứ vật gì chạm đến đều sẽ được thánh. 30 Con cũng hãy xức dầu cho A-rôn và các con trai người, cung hiến họ để họ phục vụ Ta trong chức tế lễ. 31 Con cũng hãy nói với con dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Với Ta, đây là dầu xức thánh qua mọi thế hệ. 32 Không được đổ dầu nầy trên xác thịt loài người và cũng không được pha chế một thứ dầu nào khác theo công thức nầy. Dầu nầy là thánh và cũng sẽ thánh đối với các con. 33 Bất cứ ai pha chế một thứ dầu giống như vậy hoặc đem dầu ấy xức cho người ngoài đều sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng.’” 34 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: “Hãy dùng các hương liệu như tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương và thanh nhũ hương với cân lượng bằng nhau; 35 theo nghệ thuật hòa hương, pha chế thành một thứ hương đốt có vị mặn, thuần chất và thánh khiết. 36 Con lấy một ít và nghiền thành bột rồi để một phần trước Hòm Chứng Ước trong Lều Hội Kiến, tức là nơi Ta sẽ gặp con. Hương nầy sẽ trở nên rất thánh đối với các con. 37 Không được chế hương theo công thức nầy để dùng cho mình; phải xem đây là vật thánh cho Đức Giê-hô-va. 38 Kẻ nào pha chế giống như vậy để ngửi, sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời phán bảo dân Y-sơ-ra-ên làm một cái bồn bằng đồng và đặt nó ở giữa Lều Hội Kiến và bàn thờ. Ngài cũng cảnh báo rằng nếu một thầy tế lễ đi vào Lều Hội Kiến mà không rửa tay và chân mình trong bồn rửa, thì người đó sẽ phải chết (c.17-21). Đức Chúa Trời cũng truyền cho họ chế dầu thánh để biệt riêng ra thánh các thầy tế lễ và các dụng cụ của Đền Tạm, và chế dầu thánh và đặt nó trước nơi thi ân. Dầu và hương thánh, những thứ vô cùng thánh, không được phép chế để dùng cách cá nhân (c.22-38).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21, 33, 38 Đức Chúa Trời cảnh báo rằng Ngài sẽ giết chết bất cứ ai không sử dụng bồn rửa, dầu và hương như Ngài đã hướng dẫn. Dẫu rằng điều này có vẻ như rất nghiêm khắc, nhưng Đức Chúa Trời mong muốn Y-sơ-ra-ên vâng lời và mong họ được thanh sạch biết bao nhiêu. Điều này là bởi vì không ai có thể vào được Vương quốc Đức Chúa Trời mà không thánh khiết, và không ai có thể xưng mình là một người của Đức Chúa Trời mà lại không vâng lời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-21 Các thầy tế lễ phải rửa cho mình ở bồn rửa trước khi vào Lều Hội Kiến. Điều này là bởi vì họ không thể đến trước Đức Chúa Trời trong tình trạng không thanh sạch. Tương tự, chúng ta không thể có được mối tương giao với Đức Chúa Trời với những mối quan hệ không thanh sạch, những hành động không thanh sạch, hoặc những thói quen không thanh sạch. 

Tham khảo   

30:17-21 Bồn rửa bằng đồng là để dành cho các thấy tế lễ rửa trước khi phục vụ trong Lều Hội Kiến hoặc tại bàn thờ của lễ thiêu. Nó được đặt giữa chúng trong sân của đền thờ (xem minh họa của Đền Tạm và sân của nó). Bồn rửa cũng có thể được sử dụng để rửa các sinh tế (Lê-vi Ký 1:9).

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con luôn luôn tìm kiếm đường lối của Ngài, chứ không phải đường lối của chúng con, và xin hãy giúp công việc và gia đình của chúng con trở nên thánh khiết qua chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 21-23

Bình Luận:

You may also like