Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Hãy Tin Cậy Và Nhận Biết Đức Chúa Trời

Ngày 06 – Hãy Tin Cậy Và Nhận Biết Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

 

Sa-lô-môn đưa ra sự dạy dỗ cụ thể về đời sống kính sợ Chúa và công bố tình yêu đối với Đức Chúa Trời phải được tiếp theo bằng một sự đáp lại.

Châm Ngôn 3:1-10 

1 Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta;2 vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ, và được an khang thịnh vượng. 3 Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con; hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. 4 Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. 5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. 6 Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. 7 Đừng khôn ngoan theo mắt mình; hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. 8 Như vậy rốn con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp. 9 Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;10 như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì, và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới.

Suy ngẫm và hiểu

Sa-lô-môn nói rằng những người giữ sự dạy dỗ của ông trong lòng, sẽ sống lâu và sống bình an. Ông dạy rằng chúng ta phải tin cậy và nhận biết Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống mình, và thực tế là những người trông cậy vào Đức Chúa Trời sẽ bước đi trên con đường ngay thẳng với sự dẫn dắt của Ngài. Con đường ngay thẳng này là đời sống kính sợ và tôn kính Đức Chúa Trời, và Sa-lô-môn dạy rằng đời sống này sẽ mang lại sức khỏe và sự giàu có (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-4 Đức Chúa Trời đánh giá cao những người không từ bỏ ‘‘lòng yêu mến và sự trung tín’’, mà thay vì thế, giữ những mạng lệnh này trong lòng họ. Lòng yêu mến và sự trung tín là những yếu tố then chốt của giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài, và chúng ta có thể thấy rằng điều này có nghĩa là những người giữ giao ước của Đức Chúa Trời trong lòng họ sẽ nhận được ân điển. Lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là gì? Chúng ta hãy nắm lấy lời hứa đó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-10 Sa-lô-môn nói rằng những người tôn kính Đức Chúa Trời bằng tài vật và bằng hoa lợi đầu mùa của mọi sản vật của họ, sẽ nhận được phước thịnh vượng. Việc dâng hoa lợi đầu mùa (Phục truyền 26:2, 10) là một hành động ngợi khen vì ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta bằng việc dâng lại những tặng vật mà Ngài đã ban. Cho nên sự dạy dỗ của Sa-lô-môn không có nghĩa là tôn kính Đức Chúa Trời để được giàu có, mà để xưng nhận rằng mọi thứ chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

3:5 Sự tin cậy nơi Chúa là cần thiết để hoàn tất bất cứ đường lối khôn ngoan nào của cuộc sống, điều được dạy trong các câu châm ngôn này; việc tin cậy Chúa gần với “kính sợ Ngài” (so sánh với 1:7; 2:5; 9:10; 15:33; 19:23; v.v.). Hết lòng con chỉ ra rằng sự tin cậy vượt xa hơn sự tán thành về mặt tâm trí cho đến sự trông cậy sâu sắc nơi Chúa, một sự tin tưởng vững chắc nơi sự chăm sóc của Ngài và sự thành tín của Ngài đối với Lời Ngài (Tiếp tục trong phần Tham khảo 2).

Hãy đừng dựa vào sự hiểu biết của con tiếp tục giải thích sự tin cậy nơi Chúa. “Sự hiểu biết” của một người theo điều chính Chúa công bố, và sẽ không lập ra sự hiểu biết hữu hạn và thường sai lầm của chính mình đối nghịch lại với của Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ôi, mọi việc trong đời sống của chúng con, xin hãy giúp chúng con trông cậy vào sự khôn ngoan của Ngài, Đấng Tạo Hóa của thế gian này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xơ-ra 8-10

Bình Luận:

You may also like