Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Người Xứng Đáng Với Nước Trời (2)

Ngày 15 – Người Xứng Đáng Với Nước Trời (2)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 10:23-31

23Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! 24Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! 25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. 26Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? 27Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. 28Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. 29Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, 30mà chẳng lãnh được đang bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. 31Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt; có kẻ rốt sẽ nên đầu.

 

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus phán: “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao” (Mác 10:23), thì các môn đồ đã bị sốc. Vào thời đó, những người giàu có được xem như là được Đức Chúa Trời ban phước. Nhưng nếu họ không thể vào được Vương quốc Đức Chúa Trời, thì các môn đồ tò mò ai là người có thể vào Nước đó được. Đức Chúa Jêsus  trả lời bằng cách phán với họ rằng sự cứu rỗi hoàn toàn nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và Ngài hứa rằng sẽ có phần thưởng lớn cho các môn đồ từ bỏ mọi sự để theo Ngài (c.23-31).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.23-25 Đức Chúa Jêsus phán rằng thật vô cùng khó khăn cho người giàu vào Nước Trời. Tuy nhiên, người giàu được đề cập ở đây không có nghĩa là một người có nhiều của cải. Một người giàu có chắc chắn là người xứng đáng với vương quốc Đức Chúa Trời, chỉ khi người đó thừa nhận quyền sở hữu mọi tài sản của mình là Đức Chúa Trời. Ngược lại, một người nghèo, bị ám ảnh với việc có của cải, là người “giàu” không xứng đáng với nước Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25 Các môn đồ bị sốc khi Đức Chúa Jêsus để người giàu đi, và phán rằng người giàu sẽ không dễ dàng vào được Vương quốc Đức Chúa Trời. Sự ngạc nhiên của họ cho thấy Nước Trời mà họ đang trông đợi khác với Nước mà Đức Chúa Jêsus sẽ thiết lập như thế nào. Chúng ta phải chắc chắn xác định được những giá trị của chúng ta để từ này quen thuộc với chúng ta và với cộng đồng của chúng ta.

Tham khảo

10:23 Thật khó biết bao. Của cải vật chất có thể là một công cụ nguy hiểm để làm tăng thêm tính tự phụ tự mãn và độc lập không cần Đức Chúa Trời.

10:24Các môn đồ ngạc nhiên, vì ít nhất thì một trong số họ cũng có nhiều của cải, chẳng hạn như Phi-e-rơ là người đánh cá. 

10:25 Ai tin cậy vào sự giàu có (là một dạng sùng bái thần tượng thay vì Đức Chúa Trời; Ma-thi-ơ 6:24) không thể vào được Vương quốc Đức Chúa Trời; khuynh hướng trong đời sống của người đó hoàn toàn đối lập với sự thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời. Phép ngoa dụ về con lạc đà lớn chui qua lỗ kim nhỏ nhấn mạnh rằng một điều như thế là không thể theo cách của con người (nhưng xem Mác 10:27).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, chúng con mong nhận lãnh được vương quốc của Ngài, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chúng con phải từ bỏ mọi sự (của cải) mà chúng con cho là quý giá.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like