Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Sự Báo Trước Lần Thứ Ba Về Sự Khổ Nạn Và Sự Sống Lại

Ngày 16 – Sự Báo Trước Lần Thứ Ba Về Sự Khổ Nạn Và Sự Sống Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 10:32-45

32 Đức Jêsus và môn đồ đang đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài thì đi trước; các môn đồ thất kinh, và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm mười hai sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình, rằng: 33 Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo; họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. 34 Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi; sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. 35 Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. 36 Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? 37 Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. 38 Nhưng Đức Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-tem ta chịu chăng? 39 Thưa rằng: Được. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-tem ta chịu; 40 nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. 41 Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng. 42 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. 43 Song trong các ngươi không như vậy; trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; 44 còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. 45 Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

Suy ngẫm và hiểu

Khi họ đang trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem, lại một lần nữa Đức Chúa Jêsus phán về sự chịu khổ và sự chết mà Ngài sẽ đối mặt (c.32-33). Tuy nhiên, các môn đồ đã không hiểu điều mà Đức Chúa Jêsus nói. Thay vào đó, họ đã trông chờ Đức Chúa Jêsus thiết lập Nước Trời tại Giê-ru-sa-lem và mời họ ngồi vào những vị trí cao nhất. Thậm chí Gia-cơ và Giăng đã yêu cầu được ngồi ở chỗ cao nhất (c.35-41). Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus phán bảo họ rằng ai muốn làm lớn trong Nước Trời trước tiên phải là người đầy tớ cho người khác (c.42-45).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.32-34 Đức Chúa Jêsus đang đi đến Giê-ru-sa-lem. Ở cuối con đường này sự chịu khổ, sự chết và sự sống lại đã chờ đợi Ngài. Con đường này cũng như thế đối với chúng ta; đây cũng là con đường mà chúng ta phải đi. Chúa đã bước trên con đường này trước và bây giờ Ngài phán bảo chúng ta rằng Ngài sẽ giúp chúng ta. Chúng ta hãy phụ thuộc vào Chúa và theo Ngài một cách trung tín (Hê-bơ-rơ 2:17-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.35-37 Khi Đức Chúa Jêsus báo trước về sự chịu khổ của Ngài, Gia-cơ và Giăng cầu xin sự vinh quang đời này. Họ đã làm gián đoạn con đường của Chúa (8:33), tranh cãi về vị trí của mình (9:34), và ngăn cản những người đến với Chúa (10:13). Họ chẳng thay đổi chút nào cả! Có phải những thứ mà chúng ta đang tìm kiếm hôm nay là những phước hạnh thánh của thiên đàng mà Chúa muốn ban cho chúng ta không?

Tham khảo      

10:31 Bối cảnh cho thấy rằng đó là một môn đồ kín đáo, vâng lời, không được nhận thấy nhiều trong đời này (người cuối), người sẽ nhận được vinh dự lớn nhất (người đầu)

10:41Các môn đồ khác phẫn nộ với Gia-cơ và Giăng, có lẽ giận Gia-cơ và Giăng, vì tham vọng và sự ganh tị của chính mình (c.42-45).

 

10:43 phải làm đầy tớ. Việc phục vụ dân sự và hành động vì lợi ích tốt nhất của họ là cương vị lãnh đạo trong dân sự của Đức Chúa Trời cần có, chứ không phải cho rằng dân sự phải phục vụ những lãnh đạo. Những nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho cương vị lãnh đạo trong Hội Thánh mà còn áp dụng trong mọi mối quan hệ khác nữa (chẳng hạn trong chính quyền dân sự, chính quyền dân sự phải là “đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn” [Rô-ma 13:4; so sánh với 1Sa-mu-ên 8: 11-20; 12: 3-5].

 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con là một đầy tớ để Hội Thánh của chúng con có thể là một nơi mà mỗi người và mọi người đều phục vụ.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like