Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Đức Chúa Trời Là Nơi Nương Náu Của Chúng Ta

Ngày 01 – Đức Chúa Trời Là Nơi Nương Náu Của Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 46:1-11

1 Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. 2 Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển; 3 Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, Và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. 4 Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí cao. 5 Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. 6 Các dân náo loạn, các nước rúng động; Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. 7 Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. 8 Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào! 9 Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, Bẻ gảy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, Và đốt xe nơi lửa. 10 Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. 11 Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi.

Suy ngẫm và hiểu

Trước giả Thi Thiên miêu tả kẻ ác tấn công những người tin như đất chuyển động, núi đồi rung chuyển, và biển thét gào. Nhưng trước giả xưng nhận ông không sợ hãi vì Đức Chúa Trời ở cùng ông, là nơi trú ẩn của ông, cho dù ông đứng trước thế giới tự nhiên kinh khiếp (c.1-7).

Đức Chúa Trời tiêu giệt kẻ ác ở đất này và Ngài sẽ được tôn cao. Thực chất, Đức Chúa Trời đoán xét kẻ ác. Cho nên chúng ta không phải sợ hãi những sự đe dọa của chúng (c.8-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1,7,11 Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và là Chúa của lịch sử, cũng là nơi trú ẩn, sức lực và sự giúp đỡ to lớn của chúng ta. Dù chúng ta đang bình an hay đang bước đi trong trũng bóng chết, thì Đức Chúa Trời vẫn ở cùng chúng ta và có trách nhiệm với chúng ta. Thế gian này có thể lấy mất mọi thứ từ chúng ta, nhưng thế gian không thể lấy Đức Chúa Trời khỏi chúng ta được. Vì thế, chúng ta hãy trú ẩn trong Ngài hơn là khôngđược an toàn và ở trong nỗi sợ hãi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-6 “Nước” bao phủ thế gian mang lại niềm vui khi nó chảy nhẹ nhàng như một tôi tớ vâng lời trong thành của Đức Chúa Trời. Tiếng của Đức Chúa Trời nhấn chìm sự ồn ào của người ngoại. Thực chất, sự hiện diện của Chúa mang lại sự bình an và sự an toàn thật sự . Cho nên chúng ta có thể bước đi một cách dễ dàng qua những nan đề và sự hỗn loạn nếu chúng ta ở cùng Đức Chúa Trời.

Tham khảo

Thi Thiên 46. Thi Thiên này là bài thánh ca mừng Si-ôn, là thành đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã hứa và qua thành này Ngài sẽ ban phước cho thế gian. Các sách Thi Thiên khác giống Thi Thiên này là Thi Thiên 48; 76; 87; và 122. Thi Thiên có hai đoạn, được đánh dấu bằng một điệp khúc (46:7,11). 

46:10-11 Vì sự nhắc đến trong c.10: hãy yên lặng, biết rằng,là số nhiều, độc giả hãy hình dung Đức Chúa Trời đang phán những lời này với các dân,ở giữa những dân này cuối cùng Ngài sẽ được tôn cao. Điều này có nghĩa là Đức Giê-hô-va vạn quân ở vớidân sự Ngài (c.11, so sánh Ma-thi-ơ 28:20): thật sự thì Ngài sẽ quan tâm để mạng lệnh trong Sáng Thế Ký 12:1-3 được thực hiện. 

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp con đặt tất cả những nan đề của mình trước mặt Ngài và trông đợi Ngài hành động.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like