Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Những Sinh Tế Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Những Sinh Tế Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 13:1-17

1 Hãy luôn giữ tình huynh đệ. 2 Chớ quên tỏ lòng hiếu khách vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. 3 Hãy nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ; và cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. 4 Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng; vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. 5 Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” 6 Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: “Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được?” 7 Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xét xem kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ. 8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. 9 Đừng để các loại giáo huấn khác lạ lôi cuốn mình; vì tấm lòng nhờ ân điển được vững mạnh là tốt, chứ không phải nhờ các quy định về thức ăn, là điều không ích lợi cho những người tuân giữ chúng. 10 Chúng ta có một bàn thờ mà người phục vụ trong đền tạm không được phép ăn gì tại đó. 11 Vì máu của sinh vật được thầy tế lễ thượng phẩm đem vào Nơi Chí Thánh để làm lễ chuộc tội, còn xác của nó thì đốt bên ngoài trại quân. 12 Vì lý do đó, Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hóa dân chúng. 13 Vậy nên chúng ta hãy đi với Ngài ra bên ngoài trại quân để đồng chịu sỉ nhục với Ngài. 14 Vì tại đây, chúng ta không có thành nào bền vững, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một thành sẽ đến. 15 Vậy nhờ Đức Chúa Jêsus, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. 16 Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. 17 Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em.

Suy ngẫm và hiểu

Chúng ta, những người đã hình thành Hội Thánh, nhận được giao ước mới, phải bày tỏ sự mến khách đối với người lạ và chăm sóc anh em và chị em đức tin của chúng ta, những người phải đối diện với khó khăn. Hơn nữa, chúng ta phải giữ hôn nhân đáng kính trọng. Thêm vào đó, chúng ta phải giữ hôn nhân đáng trân trọng và trung tín trong đời sống hôn nhân. Chúng ta không được có lòng tham quá độ hoặc bị cột trói bởi tiền bạc, nhưng phải có khả năng làm thỏa mãn chính mình bằng cách dựa vào chỉ một mình Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tôn trọng những người của Lời chân thật và noi theo tấm gương của họ, không chỉ về sự giảng dạy của họ, mà còn cả về đời sống của họ nữa. Chúng ta phải khiến cho tấm lòng mình mạnh mẽ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và thận trọng để không rơi vào sự giảng dạy sai lầm hoặc đi theo con đường sai trật. Cuối cùng, chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời với hết cả đời sống của mình (c.1-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Tình yêu thương của một anh em hoặc một chị em phải bày tỏ chính nó trong việc tiếp đón những người khách, nhớ và cảm thông với những người bị giam cầm và bị đối xử tệ bạc. Và qua điều này, tôi phải có khả năng hầu việc Đức Chúa Trời một cách vô thức, giống như những tín hữu thời Cựu Ước. Hãy nghĩ về điều bạn có thể làm ngày hôm nay để bạn có thể chia sẻ gánh nặng của những người đang chịu khổ.

C.10-16 Sự thờ phượng mà chúng ta dâng lên ngày hôm nay khác với những của lễ những người thờ phượng thời Cựu Ước dâng lên. Chúng ta phải theo gương của Đức Chúa Jêsus, Đấng cuối cùng đã dâng thân thể của Ngài làm của lễ hy sinh. Chúng ta phải dâng chính mình làm của lễ sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một của lễ như vậy có nghĩa là bông trái của môi miệng ngợi khen danh Ngài từng giây phút trong từng bối cảnh của đời sống của tôi, với những việc lành và sự sẻ chia.

Tham khảo

13:5–6 Thuốc giải độc cho sự ham mến tiền bạc là sự thỏa lòng, điều đến từ sự tin cậy nơi sự chu cấp theo lời hứa của Đức Chúa Trời (xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6, 8; cả Giô-suê 1:5). Sự trích dẫn từ Thi Thiên 118:6 áp dụng ý tưởng trông cậy Đức Chúa Trời nhiều hơn là chỉ những nhu cầu về tài chính (đặc biệt trong ánh sáng của sự bắt bớ, Hê-bơ-rơ 13:3).

13:12 ngoài cửa thành. Đức Chúa Jêsus đến chỗ của những con sinh tế (c.11), đề cập đến Gô-gô-tha, ngoài cửa thành Giê-ru-sa-lem. Sự chịu khổ và sự chết của Đức Chúa Jêsus khiến dân sự của Ngài nên thánh khiết (khiến nên thánh; xem 2:11; 10:10, 14), do huyết của Ngài cung cấp sự tha thứ và sự chuộc tội (9:11–14). 

Cầu nguyện: Là một người tham dự sự vui mừng của giao ước mới, xin hãy khiến hiện thực của tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn trào trong cộng đồng đức tin của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like