Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Lời Hứa Tại Ê-Be Sê-Ba

Ngày 17 – Lời Hứa Tại Ê-Be Sê-Ba

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 46:1-7

1 Y-sơ-ra-ên lên đường, đem theo tất cả tài sản. Đến Bê-e Sê-ba, ông dâng sinh tế lên Đức Chúa Trời của Y-sác, cha mình. 2 Một đêm kia, Đức Chúa Trời phán với Y-sơ-ra-ên qua khải tượng. Ngài gọi: “Gia-cốp, Gia-cốp!” Y-sơ-ra-ên thưa: “Có con đây.” 3 Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của thân phụ con. Đừng sợ khi xuống Ai Cập, vì tại đó Ta sẽ làm cho con trở nên một dân lớn. 4 Chính Ta sẽ xuống Ai Cập với con, và cũng chính Ta sẽ dẫn con trở về. Bàn tay Giô-sép sẽ vuốt mắt cho con.”

5 Rồi Gia-cốp rời Bê-e Sê-ba. Các con trai Y-sơ-ra-ên tức Gia-cốp, đưa cha mình, các con trẻ và các bà vợ của họ lên các xe mà Pha-ra-ôn đã gửi về để rước cha. 6 Họ cũng mang theo súc vật và của cải đã gây dựng được tại Ca-na-an xuống Ai Cập. 7 Vậy, Gia-cốp và cả dòng dõi ông gồm con trai, cháu trai, con gái, cháu gái, cùng xuống Ai Cập. Suy ngẫm và hiểu

Trên đường xuống Ai Cập, tại Bê-e Sê-ba, Gia-cốp đã thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại đó, Ngài đã hiện ra với Gia-cốp và ban cho ông bốn lời hứa: Đức Chúa Trời sẽ khiến ông nên một dân lớn; Đức Chúa Trời sẽ đi xuống Ai Cập cùng với ông; Ngài sẽ dẫn con cháu ông trở về Ca-na-an; và Giô-sép sẽ có mặt trước lúc lâm chung của Gia-cốp (c.1-4). Gia-cốp, người đã tiếp nhận những lời hứa của Đức Chúa Trời, đã dẫn tất cả các con trai và tài sản của mình đi đến Ai Cập mà không do dự gì (c.5-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-4 Đức Chúa Trời đã bảo với Gia-cốp đi xuống Ai Cập và trên đường đi đến đó Ngài đã ban cho ông bốn lời hứa. Những lời hứa này là một phần của việc thực hiện lời hứa mà Ngài đã hứa với Áp-ra-ham và Y-sác – rằng Ngài sẽ lập Y-sơ-ra-ên làm vương quốc của Ngài. Đức Chúa Trời đang thực hiện điều này qua những bước chân của Gia-cốp và đời sống hằng ngày của Giô-sép.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-7 Trong khi nghe Lời Chúa, Gia-cốp đã ngay lập tức dẫn gia đình mình đi đến Ai Cập. Gia-cốp đã kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời trong lời hứa của Ngài tại Bê-tên, cho nên ông có đức tin nơi những lời hứa mà ông đã nhận tại Bê-ê Sê-ba. Tương tự, đức tin của chúng ta tăng trưởng qua việc kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Chúng ta hãy hy vọng gặp gỡ Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Tham khảo   

46:4 Chính ta sẽ xuống Ai Cập với con. Đức Chúa Trời lập và giữ những lời hứa tương tự khi Gia-cốp đến Pha-đan A-ram (xem 28:15). Cũng chính ta sẽ dẫn con trở về là cả lời hứa về cuộc xuất khỏi Ai Cập (như trong 15:13-16) lẫn việc tái khẳng định bản thân Gia-cốp sẽ được chôn cất trong Miền Đất Hứa. 

46:5–7 Những câu này nhấn mạnh việc Gia-cốp mang theo mọi thứ mình có, kể cả mọi thành viên trong gia đình, xuống Ai Cập. Những lời nhận xét chung này chuẩn bị cho một bản liệt kê gia phổ chi tiết của các thành viên gia đình sắp tới trong c.8-27.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con lắng nghe Lời Ngài hằng ngày một cách cẩn thận, bởi vì thậm chí cả những hoàn cảnh xung quanh chúng con dường như cũng đều là sự dẫn dắt của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 4-5

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like