Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Gia Đình Đi Đến Ai Cập

Ngày 18 – Gia Đình Đi Đến Ai Cập

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 46:8-27

8 Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, tức là Gia-cốp và dòng dõi ông, đã đến Ai Cập: Trưởng nam của Gia-cốp là Ru-bên. 9 Các con trai của Ru-bên là Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn, và Cạt-mi. 10 Các con trai của Si-mê-ôn là Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha, và Sau-lơ, con của người vợ Ca-na-an. 11 Các con trai của Lê-vi là: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. 12 Các con trai của Giu-đa là Ê-rơ, Ô-nan, Sê-la, Phê-rết và Xê-rách. Nhưng Ê-rơ và Ô-nan đã chết tại Ca-na-an. Con của Phê-rết là: Hết-rôn và Ha-mun. 13 Các con trai của Y-sa-ca là: Thô-la, Phu-va, Gióp, và Sim-rôn. 14 Các con trai của Sa-bu-lôn là: Sê-rết, Ê-lôn, và Gia-lê-ên. 15 Đó là các con trai và một con gái tên là Đi-na mà Lê-a sinh cho Gia-cốp tại Pha-đan A-ram. Cộng thêm các cháu thì tất cả là ba mươi ba người.  16 Các con trai của Gát là: Xi-phi-ôn, Ha-ghi, Su-ni, Ét-bôn, Ê-ri, A-rô-đi và A-rê-li. 17 Các con trai của A-se là: Dim-na, Dích-va, Dích-vi, và Bê-ri-a.

Em gái của họ là Sê-rách. Các con trai của Bê-ri-a là: Hê-be và Manh-ki-ên. 18 Đó là các con trai của Xinh-ba, người mà La-ban đã cho theo hầu Lê-a, con gái ông, sinh cho Gia-cốp. Tất cả là mười sáu người.  19 Các con trai của Ra-chên, vợ Gia-cốp, là:

Giô-sép và Bên-gia-min. 20 Giô-sép đã có con tại Ai Cập là Ma-na-se và Ép-ra-im mà Ách-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy tế lễ thành Ôn, đã sinh cho ông. 21 Các con trai của Bên-gia-min là: Bê-la, Bê-ke, Ách-bên, Giê-ra, Na-a-man, Ê-hi, Rô-sơ, Mốp-bim, Hốp-bim, và A-rết. 22 Đó là các con trai mà Ra-chên sinh cho Gia-cốp. Cộng thêm các cháu, tất cả là mười bốn người.  23 Con trai của Đan là: Hu-sim. 24 Các con trai của Nép-ta-li là: Giát-sê-ên, Gu-ni, Giê-xe, và Si-lem. 25 Đó là các con trai của Bi-la, người mà La-ban đã cho theo hầu Ra-chên, con gái ông, sinh cho Gia-cốp. Cộng thêm các cháu, tất cả là bảy người.  26 Số người cùng Gia-cốp đi xuống Ai Cập, tức là dòng giống của ông, không kể các con dâu của Gia-cốp, là sáu mươi sáu người. 27 Các con trai của Giô-sép đã sinh tại Ai Cập là hai người. Vậy, tổng số những người thuộc gia đình Gia-cốp đi đến Ai Cập là bảy mươi người.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng hậu tự của ông sẽ gia tăng, nhưng trên thực tế, Áp-ra-ham và Y-sác đã không có nhiều con cái. Tuy thế, lời hứa đó đã được thực hiện một cách chắc chắn qua thế hệ của Gia-cốp. Đức Chúa Trời đã ban cho Gia-cốp mười hai con trai qua Lê-a, Ra-chên và người hầu của họ là Xinh-ba và Bi-la. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã ban nhiều con trai qua mười hai con trai đó. Vì thế, khi Gia-cốp chuyển đến Ai Cập cùng với gia đình mình, tổng số các thành viên của gia đình đang đi thật đáng ngạc nhiên – 70 người (c.8-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.27 Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ ban cho ông dòng dõi nhiều như sao trên trời và như cát biển (22:17). Lời hứa đó, lúc đầu, dường như không được thực hiện, nhưng khi nó đến với Gia-cốp, thì hậu tự của Áp-ra-ham đã đạt đến con số 70 rồi. Bảy mươi không phải là một con số lớn khi so sánh với con số của các hậu tự sẽ đến đe dọa Ai Cập, nhưng tính nếu đến con số của những năm trước khi Y-sác và Gia-cốp ra đời, thì đó chính là một phước hạnh lớn. Đức Chúa Trời đã hành động thông qua những kế hoạch, sự tranh đua và thậm chí cả sự lừa dối của con người để đạt được con số 70. Đây cũng là bằng chứng cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã cứu chuộc và hành động vì tạo vật mới trong đời sống của tuyển dân Ngài. Con số này dường như nhỏ bé và không đáng kể, bằng phép nói ẩn dụ, “70” là con số trọn vẹn của Hội Thánh chúng ta. Chúng ta đừng bị ảnh hưởng bởi những của giá trị thế gian mà tìm chỉ kiếm những con số lớn, mà hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã bảo vệ 70 người được chọn của Ngài.

Tham khảo   

46:15 Liên quan đến Lê-a là sáu người con trai, một con gái, 25 cháu trai và hai chắt trai – tổng cộng là 34 người. Vì vậy, ba mươi ba người không phải đơn thuần có nguồn gốc từ những tên được liệt kê, và con số 33 không nói đến toàn bộ số người vừa được nêu. 

46:16–18 Sê-rách là cháu gái duy nhất nữa của Gia-cốp được nêu trong gia phổ. Tên của cô được đưa vào để lập nên tổng số cuối cùng có 16 người (c.18).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, ngay cả trong những hành động nhỏ nhất của chúng con, chúng con tin rằng đó là công việc của Ngài, và chúng con cảm tạ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 6-8

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like