Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Đức Chúa Trời Ở Cùng Giô-Sép Trong Tù

Ngày 04 – Đức Chúa Trời Ở Cùng Giô-Sép Trong Tù

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 39:20 – 40:4

20 Ông chủ bắt Giô-sép bỏ vào ngục, nơi giam cầm các phạm nhân của vua. Vậy, Giô-sép bị cầm tù tại đó. 21 Nhưng Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép. Ngài tỏ lòng nhân từ với chàng và làm cho chàng được ơn trước mặt cai ngục. 22 Cai ngục giao cho Giô-sép quản lý tất cả các tù nhân; mọi việc trong tù đều thông qua chàng. 23 Cai ngục chẳng phải bận tâm gì đến những việc đã giao cho Giô-sép, vì Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, khiến cho mọi việc chàng làm đều thành công.

40 1 Một thời gian sau, quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Ai Cập phạm tội khi quân. 2 Pha-ra-ôn nổi giận với hai vị quan nầy là quan hầu rượu và quan hầu bánh, 3 và giam họ vào ngục, trong dinh của quan chỉ huy vệ binh, là nơi Giô-sép đang bị giam giữ. 4 Quan chỉ huy vệ binh giao cho Giô-sép phục vụ hai quan đó. Họ bị giam giữ một thời gian.

Suy ngẫm và hiểu

Dù Giô-sép bị bỏ tù sau khi bị vu cáo, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng chàng, và chàng tiếp tục thành công trong mọi việc mình làm. Cho nên Giô-sép được ơn trước mặt người cai ngục, và được quản lý tất cả các tù nhân (39:20-23). Về sau, khi quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Pha-ra-ôn cùng bị tống giam, Phô-ti-pha đã lệnh cho Giô-sép cai quản họ vì địa vị cao của họ (40:1-4).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

39:21-23 Đức Chúa Trời ở cùng Giô-sép, vì thế, ngay cả ở trong tù Giô-sép vẫn thành công. Thế gian có thể cho rằng việc bị tống giam của Giô-sép tại nhà của Phô-ti-pha là một sự thất bại, nhưng đối với Giô-sép, đó là sự tái chỉ định vào một vị trí khác. Bất chấp môi trường xung quanh, nếu đó là một nơi mà Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì nơi đó là nước Thiên Đàng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

40:1-4 Quan hầu rượu và quan hầu bánh của Pha-ra-ôn bị tống giam cùng nhà tù với Giô-sép, và qua họ, có thể Giô-sép đã học được về chính trị và kinh tế của Ai Cập. Nhà tù đã trở thành trường học cho Giô-sép, nơi chuẩn bị chàng cho tương lai hơn là dành thời gian của mình trong sự tuyệt vọng. Chúng ta có bị thất vọng khi thực tế không giống như những mong đợi của mình không? Nếu chúng ta yên lặng và kiên nhẫn thì ân điển của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên chúng ta.

Tham khảo   

40:2–3 hai quan. Từ tiếng Hê-bơ-rơ (saris, sar) được dùng để chỉ địa vị của hai quan hầu rượu và quan hầu bánh là ngang bằng nhau cũng được dùng để chỉ Phô-ti-pha (xem 37:36; 39:1). Quan chỉ huy vệ binh. Danh hiệu này được ban cho Phô-ti-pha trong (37:36 ; 39:1). Tuy nhiên, do tên của Phô-ti-pha không được đề cập trong đoạn này, nên quan chỉ huy ở đây có thể là người khác.

40:4 Người kể tiếp tục quan sát những sự giống nhau giữa kinh nghiệm của Giô-sép ở trong tù và việc xảy ra trong nhà Phô-ti-pha (xem 39:4). Ở trong tù, cũng như khi ở nhà Phô-ti-pha, Giô-sép đã hầu hạ quan chỉ huy vệ binh và được lập làm quản gia quản trị việc trong nhà ông. 

Cầu nguyện: Chúa ôi, vì Ngài ở cùng với chúng con bất cứ nơi nào mà chúng con đi, nên chúng con tin rằng Ngài sẽ khiến chúng con thành công. Đức Chúa Trời đã ở cùng với Giô-sép khi ông bị giam giữ một cách sai trật trong tù. Quan hầu rượu và quan hầu bánh của Pha-ra-ôn cũng bị tống giam cùng một nhà tù, và người cai ngục đã chỉ định Giô-sép quản lý họ.

Suy ngẫm và hiểu

Dù Giô-sép bị bỏ tù sau khi bị vu cáo, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng chàng, và chàng tiếp tục thành công trong mọi việc mình làm. Cho nên Giô-sép được ơn trước mặt người cai ngục, và được quản lý tất cả các tù nhân (39:20-23). Về sau, khi quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Pha-ra-ôn cùng bị tống giam, Phô-ti-pha đã lệnh cho Giô-sép cai quản họ vì địa vị cao của họ (40:1-4).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

39:21-23 Đức Chúa Trời ở cùng Giô-sép, vì thế, ngay cả ở trong tù Giô-sép vẫn thành công. Thế gian có thể cho rằng việc bị tống giam của Giô-sép tại nhà của Phô-ti-pha là một sự thất bại, nhưng đối với Giô-sép, đó là sự tái chỉ định vào một vị trí khác. Bất chấp môi trường xung quanh, nếu đó là một nơi mà Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì nơi đó là nước Thiên Đàng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

40:1-4 Quan hầu rượu và quan hầu bánh của Pha-ra-ôn bị tống giam cùng nhà tù với Giô-sép, và qua họ, có thể Giô-sép đã học được về chính trị và kinh tế của Ai Cập. Nhà tù đã trở thành trường học cho Giô-sép, nơi chuẩn bị chàng cho tương lai hơn là dành thời gian của mình trong sự tuyệt vọng. Chúng ta có bị thất vọng khi thực tế không giống như những mong đợi của mình không? Nếu chúng ta yên lặng và kiên nhẫn thì ân điển của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên chúng ta.

Tham khảo   

40:2–3 hai quan. Từ tiếng Hê-bơ-rơ (saris, sar) được dùng để chỉ địa vị của hai quan hầu rượu và quan hầu bánh là ngang bằng nhau cũng được dùng để chỉ Phô-ti-pha (xem 37:36; 39:1). Quan chỉ huy vệ binh. Danh hiệu này được ban cho Phô-ti-pha trong (37:36 ; 39:1). Tuy nhiên, do tên của Phô-ti-pha không được đề cập trong đoạn này, nên quan chỉ huy ở đây có thể là người khác.

40:4 Người kể tiếp tục quan sát những sự giống nhau giữa kinh nghiệm của Giô-sép ở trong tù và việc xảy ra trong nhà Phô-ti-pha (xem 39:4). Ở trong tù, cũng như khi ở nhà Phô-ti-pha, Giô-sép đã hầu hạ quan chỉ huy vệ binh và được lập làm quản gia quản trị việc trong nhà ông. 

Cầu nguyện: Chúa ôi, vì Ngài ở cùng với chúng con bất cứ nơi nào mà chúng con đi, nên chúng con tin rằng Ngài sẽ khiến chúng con thành công.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 10-13

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like