Browsing: ở cùng

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Khi Môi-se thấy các dấu lạ của Đức Chúa Trời, thì lần này ông ngập ngừng nói rằng mình không có tài ăn nói. Ngài đã nổi giận với Môi-se và bảo ông chỉ định A-rôn làm phát ngôn viên cho Ngài.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời đã ở cùng với Giô-sép khi ông bị giam giữ một cách sai trật trong tù. Quan hầu rượu và quan hầu bánh của Pha-ra-ôn cũng bị tống giam cùng một nhà tù, và người cai ngục đã chỉ định Giô-sép quản lý họ.