Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Giô-Sép Giải Nghĩa Những Giấc Mộng Cho Các Tù Nhân

Ngày 05 – Giô-Sép Giải Nghĩa Những Giấc Mộng Cho Các Tù Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 40:5-23

5 Một đêm kia, khi đang bị giam trong ngục, cả quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Ai Cập đều nằm mộng, mỗi người thấy một giấc mộng khác nhau, và có một ý nghĩa riêng. 6 Sáng hôm sau, Giô-sép đến phục vụ họ và thấy họ buồn bã. 7 Chàng hỏi: “Hôm nay sao trông nét mặt hai ông rầu rĩ thế?” 8 Họ nói: “Chúng tôi đã thấy một giấc mộng nhưng không có ai giải thích cả.” Giô-sép nói: “Việc giải mộng chẳng phải thuộc về Đức Chúa Trời sao? Xin hai vị cứ thuật lại các giấc mộng ấy cho tôi đi.” 9 Quan dâng rượu thuật lại giấc mộng của mình cho Giô-sép nghe; ông nói: “Trong giấc mộng, tôi thấy trước mặt mình có một cây nho. 10 Cây nho đó có ba cành. Khi cành vừa đâm chồi thì hoa nở và trở thành các chùm nho chín. 11 Tay tôi đang cầm chén của Pha-ra-ôn. Tôi hái nho, ép nước, đổ vào chén rồi dâng vào tay Pha-ra-ôn.” 12 Giô-sép nói: “Đây là ý nghĩa của giấc mộng: Ba cành nho tức là ba ngày. 13 Trong ba ngày nữa, Pha-ra-ôn sẽ ân xá và phục hồi chức vụ cho ông; ông sẽ dâng rượu vào tay Pha-ra-ôn như trước đây khi còn làm quan dâng rượu. 14 Nhưng khi mọi việc của ông đã tốt đẹp rồi, xin ông nhớ đến tôi, làm ơn tâu với Pha-ra-ôn về trường hợp của tôi, và đem tôi ra khỏi chỗ nầy. 15 Vì thật ra, tôi đã bị người ta bắt cóc đem ra khỏi đất của người Hê-bơ-rơ, và ngay tại đây tôi cũng chẳng làm điều gì đáng để bị giam trong ngục tối nầy.” 16 Quan hầu bánh thấy lời giải thích của Giô-sép tốt đẹp, nên nói: “Tôi cũng có một giấc mộng: tôi thấy mình đội ba giỏ bánh trên đầu. 17 Giỏ trên cùng có đủ các thứ bánh mà thợ làm riêng cho Pha-ra-ôn, nhưng chim đáp xuống ăn hết bánh trong giỏ trên đầu tôi.” 18 Giô-sép nói: “Đây là ý nghĩa của giấc mộng: ba giỏ tức là ba ngày. 19 Trong ba ngày nữa, Pha-ra-ôn sẽ xử trảm ông và treo ông lên cây. Chim chóc sẽ ăn thịt ông.” 20 Đến ngày thứ ba, là sinh nhật của Pha-ra-ôn, vua mở tiệc thết đãi tất cả triều thần, và cho quan hầu rượu và quan hầu bánh ra khỏi ngục. 21 Vua phục hồi chức vụ cho quan hầu rượu và ông được dâng rượu vào tay Pha-ra-ôn. 22 Nhưng vua lại hạ lệnh treo cổ quan hầu bánh, như lời Giô-sép đã giải thích. 23 Quan hầu rượu không nhớ gì đến Giô-sép, ông quên bẵng chàng đi.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Giô-sép cai quản hai người của Pha-ra-ôn ở trong ngục thì ông đã giải nghĩa những giấc mộng của họ. Giô-sép “thằng nằm mộng” (37:19) đã trở thành “người giải nghĩa”. Ba ngày sau, mọi thứ mà Giô-sép đã giải nghĩa được làm thành. Quan hầu rượu được phục hồi chức vụ của mình, nhưng vị quan này quên ngay yêu cầu của Giô-sép (c.5-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-23 Giô-sép bảo với quan hầu rượu, khi ông được phục hồi chức quan, hãy nói về chàng và sự vô tội của chàng với Pha-ra-ôn, để chàng có thể được ra tù. Giô-sép nghĩ đây là cơ hội mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện để chứng minh sự vô tội của chàng. Tuy nhiên, ý tưởng của Đức Chúa Trời thì sâu xa hơn ý tưởng của Giô-sép, và Ngài đang chuẩn bị những điều lớn lao hơn điều Giô-sép có thể suy tưởng. Chúng ta hãy xem xét và dự phần vào những đường lối lạ lùng của Đức Chúa Trời, điều vượt quá những suy tưởng giới hạn của chúng ta.

C.20-22 Những giấc mộng của hai người được làm thành đúng như Giô-sép đã giải nghĩa. Số phận của hai người này đã được Đức Chúa Trời quyết định. Qua điều này, minh chứng rằng tương lai và đời sống của họ ở dưới tay của Đức Chúa Trời, chứ không phải ở dưới tay Pha-ra-ôn. Tương lai của chúng ta nương dựa vào cánh tay của ai?

Tham khảo   

40:12–15 Giô-sép thấy rằng ba cành nho tượng trưng cho ba ngày (c.12). Lời nhận xét rằng Pha-ra-ôn sẽ phục hồi chức vụ cho ông (c.13) giới thiệu một mô-típ lặp lại trong các câu 19-20. họ đã giam tôi vào ngục tối này (c.15). Tuy lời nhận xét của Giô-sép liên quan đến Ai Cập, song việc chàng nhắc tới “ngục tối” gợi cho người đọc nhớ về những điều các anh chàng đã làm cho chàng ở Ca-na-an (xem 37:20-29).

40:18–19 Trong ba ngày nữa, Pha-ra-ôn sẽ xử trảm ông và treo ông lên cây! Lời giải mộng của Giô-sép lặp lại mô-típ treo đầu ai đó lên (xem c.13). Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó lại mang kết cục bi thảm. Dù thành ngữ này có nói tới việc bị xử trảm hay không, xác của quan hầu bánh phải bị treo lên cây cho chim chóc ăn thịt, phản chiếu hình ảnh trong giấc mơ của ông ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là Chúa của những giấc mộng của chúng con, chúng con xin giao phó ngay hôm nay và cả ngày mai cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 14-16

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like