Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Hãy Đi Về Vùng Đất Của Tổ Phụ Ngươi!

Ngày 17 – Hãy Đi Về Vùng Đất Của Tổ Phụ Ngươi!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 31: 1-16

1 Gia-cốp nghe được lời của các con trai La-ban nói với nhau: “Gia-cốp đã sang đoạt tài sản của cha chúng ta, và nhờ tài sản đó mà trở nên giàu có.” 2 Gia-cốp cũng để ý đến nét mặt La-ban và thấy thái độ của ông đối với mình không còn như trước nữa.

3 Đức Giê-hô-va phán với Gia-cốp: “Hãy trở về nơi quê cha đất tổ và họ hàng của con. Ta sẽ ở với con.” 4 Gia-cốp sai người gọi Ra-chên và Lê-a ra đồng, nơi ông đang chăn bầy, 5 và nói: “Tôi thấy thái độ của cha các bà đối với tôi không còn như trước nữa; nhưng Đức Chúa Trời của cha tôi vẫn ở với tôi. 6 Chính các bà cũng biết rằng tôi đã dốc sức phục vụ cha các bà 7 mà ông ấy lại lường gạt tôi, và thay đổi tiền công của tôi đến mười lần. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép ông ấy làm hại tôi. 8 Nếu ông nói: ‘Những con vật có đốm sẽ là tiền công của con’, thì cả bầy đều đẻ con có đốm. Còn nếu ông nói: ‘Những con vật có sọc sẽ là tiền công của con’, thì cả bầy đều đẻ con có sọc. 9 Đức Chúa Trời đã lấy bầy gia súc của cha các bà mà ban cho tôi như vậy đó. 10 Trong mùa giao phối của gia súc, tôi nằm chiêm bao thấy mình ngước mắt nhìn các dê đực giao phối trong bầy đều có sọc, có vằn và có đốm. 11 Thiên sứ của Đức Chúa Trời gọi tôi trong chiêm bao: ‘Gia-cốp!’ Tôi thưa: ‘Có con đây!’ 12 Thiên sứ nói: ‘Hãy ngước mắt lên mà nhìn, tất cả các dê đực đang giao phối đều có sọc, có vằn và có đốm, vì Ta đã thấy cách La-ban đối xử với con rồi. 13 Ta là Đức Chúa Trời tại Bê-tên, nơi con đã đổ dầu trên trụ đá và khấn nguyện với Ta. Bây giờ, con hãy đứng dậy, rời khỏi xứ nầy và trở về quê cha đất tổ của mình.’” 14 Ra-chên và Lê-a đáp: “Chúng tôi nào có gia tài hay sản nghiệp gì trong nhà cha chúng tôi nữa đâu. 15 Chẳng phải chúng tôi đã bị cha xem như người dưng đó sao? Vì ông đã gả bán chúng tôi và tiêu sạch cả tiền bạc bán gả chúng tôi. 16 Tất cả tài sản mà Đức Chúa Trời lấy từ cha chúng tôi đương nhiên thuộc về chúng ta và con cái chúng ta. Vậy bây giờ, ông cứ làm theo mọi điều Đức Chúa Trời đã phán dạy”.

Suy ngẫm và hiểu

Khi của cải của Gia-cốp tiếp tục gia tăng, La-ban và các con trai của ông ta nghĩ rằng Gia-cốp sử dụng mẹo để lấy đi tài sản của ông ta, và vì thế họ bắt đầu ghét Gia-cốp. Khi đó Đức Chúa Trời đã hiện ra với Gia-cốp và ra lệnh cho ông quay trở về quê hương ông (c.1-3). Gia-cốp đã gọi Lê-a và Ra-chên ra ngoài đồng và giải thích tình cảnh hiện tại của ông; ông nói cho họ biết về mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là phải quay về quê hương ông (c.4-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3, 13 Đức Chúa Trời, Đấng đã ra lệnh cho Áp-ra-ham rời Cha-ran (nhà bà con họ hàng ông) đến vùng Đất Hứa, Ngài cũng ra lệnh cho Gia-cốp rời Cha-ran, đến Bê-tên, vùng Đất Hứa. Như vậy, Đức Chúa Trời liên tục phán bảo dân sự của Ngài rời Cha-ran và đi đến vùng Đất Hứa. Chúng ta hãy suy nghĩ “Cha-ran” ngày hôm nay của chúng ta, mà chúng ta phải rời đi, là gì, và cũng suy nghĩ “Bê-tên”, điều chúng ta phải theo đuổi, trong cuộc sống của chúng ta, là gì.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Khi Gia-cốp nghe thấy mạng lệnh của Đức Chúa Trời, ông giải thích cho những người vợ của mình lý do tại sao họ phải rời Cha-ran. Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, khi chúng ta đến với những công việc của Đức Chúa Trời, trước tiên chúng ta phải tìm kiếm việc những người đồng hành với chúng ta hiểu bằng cách giải thích những lời của Đức Chúa Trời và hoàn cảnh, hơn là ép họ phải chiều theo.

Tham khảo

31:1–3 Sự giàu có gia tăng của Gia-cốp trở thành một nguồn của sự xích mích trong gia đình La-ban (c.1). Thậm chí thái độ của chính La-ban với Gia-cốp cũng thay đổi (c.2). Đề phòng hoàn cảnh này, Chúa hướng dẫn cho Gia-cốp quay trở về Ca-na-an (c.3).

31:14–16 Trong sự đáp ứng của mình, Ra-chên và Lê-a cũng đối chiếu những hành động của cha họ với những hành động của Đức Chúa Trời. Trong khi cha họ thực tế đã truất đi sự thừa kế của họ (c.14–15), Đức Chúa Trời lại cung cấp cho họ và con cái của họ (c.16).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đặt tất cả những nan đề của chúng con xuống trước Ngài, thưa Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ quên lời hứa của Ngài và thành tín với chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 14-16

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like