Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Ai Là Vị Vua Thực Sự?

Ngày 13 – Ai Là Vị Vua Thực Sự?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 4:1-18

1 Vua Nê-bu-cát-nết-sa gửi cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất: “Chúc các ngươi được bình an gấp bội! 2 Ta rất vui được chia sẻ cho các ngươi những dấu lạ phép mầu mà Đức Chúa Trời Chí Cao đã làm cho ta. 3 Ôi! Những dấu lạ của Ngài thật lớn lao, Những phép mầu của Ngài phi thường làm sao! Vương quốc của Ngài là vương quốc trường tồn, quyền uy của Ngài từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.”

4 Ta, Nê-bu-cát-nết-sa, đang sống an nhàn trong cung điện ta, sung túc trong đền đài ta, 5 thì ta thấy một giấc chiêm bao khiến ta kinh hoàng. Những ý tưởng kỳ quặc trên giường và những hình ảnh trong đầu làm cho ta bối rối. 6 Vì vậy, ta ra chiếu chỉ triệu tập tất cả các nhà thông thái của Ba-by-lôn đến trước mặt ta để họ giải nghĩa giấc chiêm bao cho ta. 7 Các thuật sĩ, các pháp sư, người Canh-đê và thầy bói đều đến. Ta kể giấc chiêm bao cho họ nghe, nhưng họ không thể giải thích ý nghĩa cho ta. 8 Sau cùng có Đa-ni-ên, gọi là Bên-tơ-xát-sa theo tên vị thần của ta, vào chầu ta. Người có linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở với mình. Ta thuật chiêm bao ta cho người: 9 “Nầy, Bên-tơ-xát-sa, người đứng đầu các thuật sĩ, ta biết rằng linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong ngươi và không có một điều bí nhiệm nào là khó cho ngươi cả, vậy hãy nói cho ta những khải tượng mà ta đã thấy trong chiêm bao và ý nghĩa của nó. 10 Đây là những khải tượng hiện ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường: Nầy, ta thấy một cây mọc giữa mặt đất;

Một cây cao lớn lạ thường. 11 Cây đó lớn lên và vững mạnh; Ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều trông thấy. 12 Lá đẹp, trái sai, cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài. Thú đồng núp dưới bóng nó; Chim trời đậu trên cành nó, và mọi sinh vật đều nhờ nó nuôi sống.

13 Trong những hình ảnh hiện ra trong đầu ta đang lúc nằm trên giường, ta thấy có một đấng canh giữ, đấng thánh từ trên trời xuống. 14 Đấng ấy kêu lớn tiếng rằng: ‘Hãy đốn cây và chặt cành nó; Tuốt hết lá và rải trái nó khắp nơi; Hãy làm cho thú vật tránh xa tán nó và chim chóc rời khỏi cành nó! 15 Nhưng hãy chừa lại gốc và rễ nó trong đất, dùng xích sắt và đồng mà xiềng nó lại giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng. Cho nó ướt đẫm sương trên trời

Và chia phần cỏ dưới đất với thú đồng! 16 Hãy thay đổi tâm trí nó từ tâm trí người ra tâm trí của thú vật, và cứ để nó như vậy suốt bảy kỳ.

17 Án lệnh nầy được các đấng canh giữ truyền phán, và quyết định nầy ra từ lời các đấng thánh, để mọi sinh linh biết rằng Đấng Chí Cao cai trị vương quốc của loài người; Ngài muốn ban nó cho ai tùy ý và có thể lập kẻ hèn mọn nhất lên cai trị.’ 18 Đó là chiêm bao mà ta, vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã thấy. Còn ngươi, Bên-tơ-xát-sa, hãy cho ta biết ý nghĩa, vì tất cả các nhà thông thái trong vương quốc ta không thể giải nghĩa cho ta được, nhưng ngươi có thể, vì linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ngự trong ngươi.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã khiến Nê-bu-cát-nết-sa trở thành một vị vua vĩ đại (2:37-38). Nhưng ông ta đã trở nên kiêu ngạo một cách ngu dại. Vì thế Đức Chúa Trời đã cảnh báo ông ta về sự kiêu ngạo của ông ta thông qua những giấc chiêm bao mà ông ta thấy. Sợ hãi bởi giấc chiêm bao, vị vua đã cho gọi tất cả những nhà thông thái của Ba-by-lôn đến để tìm ra ý nghĩa của giấc chiêm bao. Nhưng lại một lần nữa, không ai có đủ khả năng giải nghĩa nó. Vì thế, ông ta cho gọi Đa-ni-ên, là người của Đức Chúa Trời (c.1-9).

Điều Nê-bu-cát-nết-sa nhìn thấy trong giấc chiêm bao của mình là một cái cây to, vững mạnh, và ông ta nghe thấy giọng nói của một người gác canh, người bảo ông ta đốn cây và chỉ để chừa lại gốc và rễ nó  (c.10-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-9, 18 Đức Chúa Trời đổ thần linh của sự khôn ngoan lên Đa-ni-ên để ông có thể hiểu được những thứ thế giới này không thể hiểu được. Nê-bu-cát-nết-sa gọi Đa-ni-ên là người “có linh của các bậc thần thánh”. Điều này có lẽ bởi vì ông ta có thể thấy Đức Chúa Trời ở với Đa-ni-ên. Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng chúng ta có thể bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong thế giới này như Đa-ni-ên đã làm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-7 Nê-bu-cát-nết-sa tiếp tục tìm kiếm sự khôn ngoan từ cuộc đời, thậm chí cả khi ông ta đã kinh nghiệm sự hữu hạn của sự khôn ngoan của con người. Ngày nay, chúng ta tìm kiếm các câu trả lời cho các nan đề của chúng ta từ ai?

Tham khảo

4:1–27 Nê-bu-cát-nết-sa kể về giấc chiêm bao của ông cho những nhà thông thái của mình, nhưng họ không thể giải nghĩa được nó. Cuối cùng, ông yêu cầu Đa-ni-ên, người thể hiện lòng kính trọng và sự tử tế với nhà vua bằng cách giải thích rằng giấc chiêm bao đe dọa ông với sự hổ nhục nếu ông ta không thừa nhận Đức Chúa Trời có quyền tối cao.

4:1–3 Chuyện kể bắt đầu vào đoạn cuối của câu chuyện, với bức thư ngợi khen đến Đức Chúa Trời rằng Nê-bu-cát-nết-sa đã viết sau khi ông ta được bình phục. Bức thư dành cho các dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ, chính nhóm triệu tập đến cúi lạy pho tượng vàng (xem 3:7).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cho chúng con chấp nhận sự tể trị đời đời của Ngài, hỡi Đức Chúa Trời, và để hành động một cách khiêm nhường theo ý muốn của Chúa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 58-61

Bình Luận:

You may also like