Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Chúa Đã Làm Điều Đó

Ngày 05 – Chúa Đã Làm Điều Đó

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 1:1-7

1 Vào năm thứ ba triều vua Giê-hô-gia-kim của Giu-đa, vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa đến bao vây thành Giê-ru-sa-lem. 2 Chúa phó Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và một số vật dụng trong nhà Đức Chúa Trời vào tay vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vua nầy đem các vật dụng đó vào đền các thần mình tại xứ Si-nê-a, và để trong kho của các thần ấy.

3 Vua ra lệnh cho Át-bê-na, quan đứng đầu các hoạn quan, đem đến một số con cái Y-sơ-ra-ên thuộc dòng dõi hoàng tộc và quý tộc. 4 Những thanh niên nầy phải là những người không khuyết tật, mặt mày khôi ngô, khôn ngoan trên nhiều phương diện, có kiến thức rộng và sáng suốt, đủ khả năng phục vụ trong cung vua. Át-bê-na cũng phải dạy cho họ văn chương và ngôn ngữ của người Canh-đê. 5 Vua định phần ăn mỗi ngày cho họ, từ phần thức ngon vua ăn và rượu vua uống. Sau ba năm nuôi dạy như thế, họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. 6 Trong số các thanh niên ấy có Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria là những người thuộc bộ tộc Giu-đa. 7 Quan đứng đầu các hoạn quan đặt tên mới cho họ: Đa-ni-ên là Bên-tơ-xát-sa; Ha-na-nia là Sa-đơ-rắc; Mi-sa-ên là Mê-sác và A-xa-ria là A-bết-nê-gô.

Suy ngẫm và hiểu

Những người Y-sơ-ra-ên đã không giữ lời hứa của họ phụng sự chỉ một mình Đức Chúa Trời, và đã phạm vào sự thờ lạy hình tượng. Đức Chúa Trời cảnh báo họ qua các đấng tiên tri, nhưng những người Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục phớt lờ Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời đã phó Y-sơ-ra-ên cho Ba-by-lôn (c. 1-2).

Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã chọn những thanh niên thông minh và khỏe mạnh trong số những người phu tù để dạy dỗ và huấn luyện phục vụ cho Ba-by-lôn. Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria là những thanh niên người Y-sơ-ra-ên được chọn cho việc dạy dỗ này (c. 3-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-5 Đức Chúa Trời làm thành ý muốn của Ngài khi sử dụng sự khôn ngoan, tài năng và hoàn cảnh xuất thân của dân sự Ngài. Dẫu rằng Đa-ni-ên và những người bạn của ông bây giờ chỉ là những phu tù, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ vinh quang của Ngài qua tài năng của họ trong nền văn hóa dân ngoại theo thế gian.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-7 Đa-ni-ên và những người bạn của ông đã vạch ra một cách rõ ràng những ranh giới về những gì họ có thể và những gì không thể thỏa hiệp giữa sự giáo dục của người Ba-by-lôn và đức tin của họ. Thậm chí ngày nay, chúng ta có thể có những sự lo lắng về những điều chúng có thể và không thể làm trong những hệ thống của thế giới này. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin ban cho chúng ta sự khôn ngoan để vạch ra những ranh giới của mình.

Tham khảo

1:1–2 Vào năm thứ ba triều vua Giê-hô-gia-kim (605 TCN), Nê-bu-cát-nết-sa đến Giê-ru-sa-lem và bắt Đa-ni-ên và những thanh niên đầy hứa hẹn khác đưa đến Ba-by-lôn để huấn luyện về văn hóa và văn chương của Ba-by-lôn. Việc đi đày này là sự khởi đầu của việc được biết đến là sự lưu đày ở Ba-by-lôn, chính là hậu quả Chúa đoán phạt dân sự của Ngài.

1:3–4 Một số gia đình và những người quý tộc cũng bị đi lưu đày. Giống như những chiếc bình và sinh tế trong đền thờ, họ phải không có chỗ trách được. Việc đi lưu đày của họ là sự ứng nghiệm lời của tiên tri Ê-sai nói với vua Ê-xê-chia trong 2 Các Vua 20 và Ê-sai 39, một thế kỷ trước đó.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không bị ngăn trở bởi những hoàn cảnh của chúng con, và chỉ ngửa trông đến Ngài, là Đức Chúa Trời, Đấng Tể Trị thế giới này và lịch sử.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 31-33

Bình Luận:

You may also like