Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Người Do Thái Thật

Ngày 04 – Người Do Thái Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 2:17-29

17 Nhưng nếu bạn tự nhận mình là người Do Thái, ỷ lại luật pháp, tự hào về Đức Chúa Trời, 18 hiểu biết ý muốn Ngài và biết phân biệt điều hay lẽ phải, vì bạn đã được dạy dỗ từ trong luật pháp; 19 và nếu bạn tin chắc rằng mình là người dẫn đường cho kẻ mù, là ánh sáng cho những ai đang ở trong tăm tối, 20 là thầy kẻ ngu, là người dạy kẻ ấu trĩ. Bạn tưởng rằng biểu hiện của tri thức và chân lý nằm trong luật pháp, 21 vậy thì tại sao bạn dạy dỗ người khác mà không dạy dỗ chính mình? Bạn giảng đừng trộm cắp mà sao bạn lại trộm cắp? 22 Bạn nói rằng đừng phạm tội ngoại tình mà sao bạn lại ngoại tình? Bạn gớm ghét hình tượng mà sao bạn đi cướp bóc các đền miếu? 23 Bạn tự hào về luật pháp mà sao bạn vi phạm luật pháp, làm nhục Đức Chúa Trời? 24 Như có lời chép: “Vì các ngươi mà danh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục giữa các dân ngoại.”

25 Nếu bạn vâng giữ luật pháp thì việc cắt bì thực sự có giá trị; nhưng nếu bạn vi phạm luật pháp thì dù bạn có cắt bì cũng như không. 26 Vậy, nếu một người không chịu cắt bì mà tuân giữ các điều răn của luật pháp, thì việc không chịu cắt bì của người đó lại không được kể như đã chịu cắt bì rồi sao? 27 Những người vốn không cắt bì về mặt thể xác nhưng tuân giữ luật pháp, sẽ đoán xét bạn, là người có luật pháp thành văn và sự cắt bì, mà lại vi phạm luật pháp. 28 Vì một người chỉ bề ngoài là người Do Thái thì không phải là người Do Thái thật, còn sự cắt bì về mặt thể xác bên ngoài thì không phải là sự cắt bì thật. 29 Nhưng một người bên trong là người Do Thái mới thực là người Do Thái; sự cắt bì thật phát xuất từ tấm lòng, bởi Thánh Linh, chứ không theo chữ nghĩa. Một người như vậy sẽ được khen ngợi, không phải từ loài người, mà từ Đức Chúa Trời. 

Suy ngẫm và hiểu

Người Do Thái tự hào về Luật pháp và phép cắt bì; họ nghĩ bản thân họ tốt hơn các dân ngoại. Nhưng Phao-lô nói rằng người Do Thái không vâng giữ luật pháp ngay cả khi họ nhận được nó và điều này khiến họ không khác gì các dân ngoại là dân chẳng biết gì về ý muốn của Đức Chúa Trời vì họ không có Luật pháp (c.17-24). Ngoài ra, Phao-lô lên án người Do Thái vì tự hào về phép cắt bì mà thậm chí lại không sống như dân của Đức Chúa Trời – điều này là vô nghĩa. Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng phép cắt bì thật không phải là một dấu hiệu của thân thể, mà là từ bên trong bởi Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta (c.25-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.28-29 Đức Chúa Trời cắt bì cho tấm lòng của chúng ta qua Đức Thánh Linh. Thông qua đó, Ngài phân rẽ dân của Ngài với thế gian. Phép cắt bì mà Đức Thánh Linh ban cho ở bên trong tấm lòng của chúng ta được chứng tỏ qua đời sống của chúng ta bằng việc vâng theo Lời Đức Chúa Trời và đặt đức tin nơi Đấng Christ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-24 Người Do Thái nhận được Luật pháp của Đức Chúa Trời và được ban cho một địa vị cao trọng, nơi họ có thể dạy dỗ được. Nhưng mặc dù họ dạy, nhưng chính họ không vâng theo và làm theo Luật pháp, do đó phạm tội coi thường Đức Chúa Trời. Có phải chúng ta khoe khoang về điều chúng ta nhận biết và học được, nhưng không sống theo cách mà chúng từng được dạy dỗ hay không? Chúng ta hãy cố gắng sống theo chính những lời mà chúng ta rao giảng!

Tham khảo     

2:24 Bởi vì họ vi phạm luật pháp, người Do Thái đã bị Đức Chúa Trời cho đi lưu đày và bị người ngoại mắng nhiếc. Điều này làm ô danh Đức Chúa Trời, bởi vì họ được coi là dân sự của Ngài. Vào thời của Phao-lô, tội lỗi của họ không chỉ dẫn đến việc đi lưu đày, mà còn khiến người ngoại làm ô danh Chúa, Đấng những người Do Thái công bố rằng họ đi theo.

2:27 Và những người ngoại (không cắt bì), những người giữ luật pháp sẽ vượt qua được sự phán xét và sẽ kết tội (hoặc là theo nghĩa đen hoặc là qua lời chứng về những việc lành của họ) những người Do Thái, những người có những thuận lợi theo giao ước về luật pháp (bộ luật đã được viết ra) và phép cắt bì.

Cầu nguyện: Xin hãy để ân điển của Đức Chúa Trời trở thành một dấu hiệu của sự cảm tạ và vâng lời của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xơ-ra 1-4

Bình Luận:

You may also like