Browsing: thật giả

Dưỡng Linh
0

HoiThanh.Com – Phao-lô lên án ý tưởng của người Do Thái rằng họ là tuyển dân, và công bố ai thật sự là những người Do Thái thật – những người thật sự của Đức Chúa Trời.