Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Mạng Lệnh Của Chúa Phục Sinh

Ngày 21 – Mạng Lệnh Của Chúa Phục Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 28:11-20

11 Trong lúc hai phụ nữ nầy đi, thì vài tên lính canh mộ đi vào thành, thuật cho các thầy tế lễ cả mọi việc đã xảy ra. 12 Sau khi đã họp bàn với các trưởng lão, họ cho các tên lính một số tiền lớn, 13 và dặn: “Hãy nói rằng ‘các môn đồ của nó đến vào ban đêm, lúc chúng tôi đang ngủ, và lấy trộm xác đi.’ 14 Nếu việc nầy đến tai tổng đốc, chúng tôi sẽ thuyết phục ông ấy, và tránh phiền lụy cho các anh.” 15 Vậy chúng nhận tiền và làm y như lời họ dặn. Chuyện nầy được lan truyền trong dân Do Thái cho đến ngày nay.

16 Mười một môn đồ đi đến miền Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho họ. 17 Khi thấy Ngài thì họ thờ lạy Ngài. Nhưng còn một vài người nghi ngờ. 18 Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp- têm cho họ 20 và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”

Suy ngẫm và hiểu

Những lính canh canh gác ngôi mộ của Đức Chúa Jêsus đã thuật lại cho những lãnh đạo tôn giáo điều mà họ thấy. Những lãnh đạo tôn giáo này đã đưa tiền cho lính canh để loan tin đồn rằng xác của Đức Chúa Jêsus đã bị đánh cắp. Họ đã không ăn năn trước tin tức về sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus; mà họ lại còn loan tin sai trái và làm những người khác bị rối trí về đức tin (c.11-15)

Trong lúc đó, các môn đồ đã gặp Đức Chúa Jêsus tại Ga-li-lê và Đức Chúa Jêsus đã truyền bảo họ hãy khiến cho muôn dân trở thành môn đồ, làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ Lời Ngài (c.16-20).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.19-20 Với thẩm quyền Đức Chúa Trời ban, Đức Chúa Jêsus không chỉ truyền lệnh cho các môn đồ Ngài hãy đi môn đệ hóa, mà còn ban cho các môn đồ Ngài quyền ‘làm báp-têm’ và ‘dạy họ tuân theo’. Hãy tin nơi quyền năng của Chúa và hãy thực hiện sứ mạng Chúa ban cho chúng ta. Đức Chúa Jêsus sẽ ở với chúng ta cho đến cuối cùng. Chúa, Đấng đã đến với chúng ta là “Ê-ma-nu-ên’ (1:23) hứa ở với chúng ta cho đến lúc cuối cùng. Chúng ta hãy vâng theo mạng lệnh của Chúa vì chúng ta tin sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta, ban quyền năng và thẩm quyền cho chúng ta.

Tham khảo

28:17 Một vài người nghi ngờ có lẽ liên quan đến mọi người hơn là đến 11 môn đồ. 28:18 Tất cả thẩm quyền. Trong trạng thái sống lại của Ngài, Đức Chúa Jêsus thực hiện thẩm quyền tuyệt đối khắp trên trời và dưới đất, điều bày tỏ thần tính của Ngài. Thẩm quyền của Ngài được Đức Chúa Cha ban cho chỉ ra rằng Ngài vẫn phụ thuộc Đức Chúa Cha.

28:20 dạy là một phương tiện qua đó các môn đồ của Đức Chúa Jêsus liên tục được thay đổi để trở nên giống Đấng Christ hơn (xem 10:24-25) Giữ. Vâng theo. Ta luôn ở với các con. Đức Chúa Jêsus kết thúc mạng lệnh và Ma-thi-ơ kết thúc sách Phúc Âm của ông với yếu tố quan trọng của việc môn đồ hóa: sự hiện diện của Đấng Chủ Tể, chính là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (xem Ma-thi-ơ 1:23).

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì sứ mạng vinh quang mà cho phép chúng con ở với Chúa phục sinh đời đời. Xin hãy giúp chúng con thực hiện tốt sứ mạng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sử Ký 23 – 25

 

Bình Luận:

You may also like