Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Những Sự Thất Bại Của Các Môn Đồ Và Sự Vâng Lời Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 09 – Những Sự Thất Bại Của Các Môn Đồ Và Sự Vâng Lời Của Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 17:14-27

14  Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ trở lại với đoàn dân thì có một người đến, quỳ trước mặt Ngài, thưa rằng:

15  “Lạy Chúa xin thương xót đến con trai tôi! Cháu bị bệnh

kinh phong, đau đớn lắm; cháu thường bị ngã vào lửa, và cũng thường ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho môn đồ Ngài, nhưng họ không chữa được.” 17 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và ngoan cố kia, Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa bé lại đây cho Ta.” 18 Đức Chúa Jêsus quở trách quỷ, và nó liền ra khỏi đứa bé; ngay lúc ấy, đứa bé được lành. 19 Các môn đồ đến gặp riêng Đức Chúa Jêsus và thưa rằng: “Vì sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?” 20 Ngài đáp: “Vì các con ít đức tin. Ta nói rõ với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có điều gì các con không làm được!” 22 Khi các môn đồ họp lại tại miền Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta. 23 Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Các môn đồ vô cùng đau buồn. 24 Khi đến thành Ca-bê-na-um, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy các anh có nộp thuế không?” 25 Phi-e-rơ đáp: “Có.” Khi Phi-e-rơ vào nhà, Đức Chúa Jêsus hỏi người trước: “Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài?” 26 Phi-e-rơ thưa: “Người ngoài.” Ngài phán rằng: “Vậy thì các con trai được miễn. 27 Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus từ trên núi xuống, một người đàn ông đến và quỳ gối xuống trước Ngài. Ông ta cầu xin Đức Chúa Jêsus chữa lành cho đứa con trai bị động kinh của ông. Điều này là bởi vì các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã cố gắng chữa lành cho đứa trẻ, nhưng không thành công. Các môn đồ có uy quyền Đức Chúa Jêsus ban cho (10:1), nhưng không thể sử dụng quyền năng đó bởi vì họ thiếu đức tin. Đức Chúa Jêsus quở trách thế hệ vô tín, bao gồm cả các môn đồ của Ngài, và nhấn mạnh tấm quan trọng của đức tin và quyền năng (c.14-20). Sau điều này, Đức Chúa Jêsus nói tiên tri về sự chết và sự phục sinh của Ngài, nhưng các môn đồ đau buồn bởi vì họ tập trung vào sự chết hơn là sự phục sinh của Ngài (c.22-23).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.24-27 Đức Chúa Jêsus nộp thuế để dạy rằng nếu hệ thống của thế giới này không mâu thuẫn với Vương quốc Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải tuân theo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-16 Trong thế giới này vẫn còn nhiều linh hồn bị hãm áp bởi quyền lực của Sa-tan. Họ sống bằng việc quên đi hình ảnh vinh quang của Đức Chúa Trời. Chỉ các môn đồ, những người nhận được uy quyền của Đức Chúa Jêsus, mới có thể giúp đỡ họ. Tuy vậy, nếu các môn đồ không biết phải làm gì khi những người có nhu cầu đến trước họ, thì điều này sẽ không lý tưởng. Thậm chí ngày nay, có nhiều người đến với chúng ta để được giúp đỡ. Chúng ta có cho họ sự trợ giúp họ thực sự cần hay không?

Tham khảo

17:20 ít đức tin. Các môn đồ, tất nhiên, không phải không có đức tin, nhưng đức tin của họ không hành động một cách đúng đắn. Đức tin có thể mạnh hơn hay yếu hơn (so sánh 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; Rô-ma 14:1). Chuyển dời một ngọn núi là một ẩn dụ phổ biến trong văn học của người Do Thái về việc làm những điều dường như không thể được (so sánh Ê-sai 40:4; 49:11; 54:10; Ma-thi-ơ 21:21-22).

17:25-26 Vậy thì các con trai được miễn. Bởi vì đền thờ là nhà của Đức Chúa Trời là Cha, thì Con và những người con mang đến gia đình của Cha (12:48-50) được miễn khỏi thuế đền thờ, bày tỏ rằng, với sự đến của Vương quốc, những người tin không còn ở dưới luật của Cựu Ước nữa, nhưng mà là luật của Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống bằng đức tin trông cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời, chứ không dựa vào kinh nghiệm và năng lực riêng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 11 – 12

 

Bình Luận:

You may also like