Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Đức Chúa Jêsus Đi Trên Mặt Nước

Ngày 01 – Đức Chúa Jêsus Đi Trên Mặt Nước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 14:22-36

22 Sau đó, Ngài giục môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia, trong lúc Ngài cho dân chúng ra về. 23 Khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình.

24 Lúc bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh vì gió ngược. 25 Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus bước đi trên mặt biển, đến với các môn đồ. 26 Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoảng và nói rằng: “Ấy là ma!” Rồi họ la lên vì sợ hãi. 27 Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” 28 Phi-e-rơ thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa.” 29 Ngài phán: “Hãy lại đây!” Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jêsus. 30 Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: “Chúa ơi, xin cứu con!” 31 Tức thì, Đức Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy Phi-e- rơ và nói rằng: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?” 32 Khi Ngài và Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. 33 Những người trên thuyền quỳ lạy Ngài, và thưa rằng: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!”

34  Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến đất Ghê-nê-xa-rết. 35 Dân vùng đó nhận ra Ngài, họ sai người báo tin khắp các miền chung quanh và đem tất cả những người bệnh đến với Ngài, 36 nài xin Ngài cho họ chỉ chạm vào gấu áo Ngài mà thôi; và những ai chạm đến đều được lành.

Suy ngẫm và hiểu

Khi các môn đồ, những người ở trên một chiếc thuyền, vật lộn với những con sóng lớn và gió mạnh, Đức Chúa Jêsus đi đến với họ bằng cách đi bộ trên mặt nước. Sau đó Ngài làm yên lòng các môn đồ đang kêu lên sợ hãi, nghĩ rằng Ngài là một con ma (c.22-27).

Lúc này, Đức Chúa Jêsus cho phép Phi-e-rơ cũng bước đi trên mặt nước. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus đã nắm lấy Phi-e-rơ và quở trách ông “ít đức tin” (c.28- 33).

Đức Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài đến Ghê-nê-xa-rết một cách an toàn; và Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho nhiều người đau ốm ở đó (c.34-36).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24-27 Đức Chúa Jêsus đến với các môn đồ đang vật lộn với những con sóng mạnh khi trời tối. Ngài phán với họ, “Hãy vững lòng (can đảm), ấy là Ta đây”. Không chỉ có những lời khích lệ, mà còn có những lời của sự giải cứu. Đức Chúa Trời cứu dân của Ngài bằng quyền năng của Ngài như khi Ngài cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Ngày nay, chúng ta hãy trải nghiệm những lời quyền năng, điều sẽ dẹp đi tất những nỗi sợ hãi tấn công đời sống chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33 Các môn đồ xưng nhận với Đức Chúa Jêsus, “Quả thật, Ngài là Con Đức Chúa Trời,” khi họ thấy Đức Chúa Jêsus làm một phép lạ siêu nhiên. Dầu vậy, phép lạ lớn nhất Chúa đã làm là cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự rủa sả thông qua sự chết và sự phục sinh của Ngài. Là những người đã trải nghiệm những phép lạ diệu kỳ như thế này, chúng phải bày tỏ đức tin của mình với Chúa như thế nào?

Tham khảo

14:24 cách xa đất liền. Các môn đồ có lẽ khoảng 3 dặm (4.8 km) vào giữa hồ (so sánh Giăng 6:19), nơi có thể rộng 4-5 dặm (6.4-8.0 km) vào lúc đó, phụ thuộc vào việc họ đi ngang qua chính xác chỗ nào (so sánh Ma-thi-ơ 14:34; và cả Giăng 6:17). 14:25 canh tư. Quân đội La mã chia buổi đêm thành bốn canh, mỗi canh  ba giờ, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Canh tư có thể vào giữa 3 giờ đến 6 giờ sáng, điều đó có nghĩa là các môn đồ đã vật lộn với cơn bão hơn chín tiếng (so sánh “lúc bấy giờ”, c.24).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trải nghiệm Chúa hằng sống, Đấng khiến chúng con mạnh mẽ từng giây phút qua việc chúng con tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 8-10

 

Bình Luận:

You may also like