Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Đức Chúa Jêsus Cho Dân Sự Ngài Ăn

Ngày 28 – Đức Chúa Jêsus Cho Dân Sự Ngài Ăn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 14:13-21

13 Nghe tin ấy, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, rời chỗ nầy đi đến nơi hoang vắng. Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài. 14 Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh.

15 Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài: “Nơi nầy hoang vắng, trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn.” 16 Đức Chúa Jêsus phán: “Họ không cần phải đi đâu; chính các con hãy cho họ ăn.” 17 Các môn đồ thưa rằng: “Ở đây, chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.” 18 Ngài phán: “Hãy đem đến đây cho Ta.” 19 Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ, họ phân phát cho dân chúng. 20 Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh thừa. 21 Số người ăn khoảng năm nghìn người, không kể phụ nữ và trẻ em.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus nghe tin vua Hê-rốt đã giết Giăng Báp-tít, Ngài muốn ở một mình và đi ra một nơi vắng vẻ; nhưng dân chúng không để Ngài ở một mình. Đức Chúa Jêsus thương xót những người đến với Ngài, và đã chữa lành cho người ốm đau (c. 13-14).

Khi trời tối, Đức Chúa Jêsus phán ban phước cho năm chiếc bánh và hai con cá. Ngài truyền cho các môn đồ phân phát chúng. Có năm ngàn người (cùng với nhiều phụ nữ và trẻ con), tất cả đều được no nê, và còn thừa mười hai giỏ đầy (c. 15-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 14-21 Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót đám đông đi theo Ngài và đã chữa lành cho những kẻ bệnh và cho họ ăn. Giống như Đức Chúa Trời cung ứng chim cút cho người Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, Đức Chúa Jêsus cũng cho dân chúng ăn bằng bánh và cá. Qua việc này, Đức Chúa Jêsus minh chứng rằng Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng Đức Chúa Trời ban cho họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 16-17 Trong phép lạ Đức Chúa Jêsus cho năm ngàn người ăn với năm chiếc bánh và hai con cá, các môn đồ cũng tham gia. Các môn đồ vâng lời Chúa “hãy cho họ ăn”, đã mang đến đồ ăn, dù rất ít. Bạn có muốn trải nghiệm quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Jêsus hay không? Hãy lắng nghe Lời Ngài và làm theo ngay lập tức.

Tham khảo

14:15 Đi theo Đức Chúa Jêsus đến một nơi hoang vắng, đám đông (c.14) ở lại muộn không có thức ăn. Quang cảnh gợi nhớ dân Y-sơ-ra-ên lang thang trong đồng vắng sau khi ra khỏi Ai-cập, và sự chu cấp ma-na đầy ân điển của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài.

14:20 Sự đề cập rõ ràng mười hai giỏ còn lại có thể tượng trưng cho mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, cũng như như chu cấp dư dật của Đức Chúa Trời. Việc tất cả họ đã ăn và được thỏa mãn cũng có thể là một sự mô tả trước bữa tiệc của Đấng Mê-si-a trong Vương quốc vào ngày cuối cùng (so sánh 8:11).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy chu cấp mọi nhu cầu của những người đi con đường trong đồng vắng.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 5-7

Bình Luận:

You may also like