Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Từ Người Giúp Việc Cho Môi-Se ĐẾn Người Phục Vụ Chúa

Ngày 22 – Từ Người Giúp Việc Cho Môi-Se ĐẾn Người Phục Vụ Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 24:19-33

19 Giô-suê nói với dân chúng: “Anh em không đủ sức phụng sự Đức Giê-hô-va, vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự vi phạm và tội lỗi của anh em đâu. 20 Nếu anh em lìa bỏ Đức Giê-hô-va và phụng sự các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ quay lại giáng họa và hủy diệt anh em sau khi đã làm ơn cho anh em.” 21 Dân chúng nói với Giô-suê: “Không đâu! Chúng tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.”

22 Vậy Giô-suê bảo dân chúng: “Anh em tự làm chứng rằng anh em đã chọn Đức Giê-hô-va để phụng sự Ngài.” Dân chúng đáp: “Chúng tôi làm chứng về điều đó.” 23 Giô-suê nói: “Bây giờ, hãy dẹp bỏ các thần ngoại bang khỏi anh em và hướng lòng về Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.” 24 Dân chúng thưa với Giô-suê: “Chúng tôi sẽ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và vâng theo tiếng Ngài.” 25 Như vậy trong ngày đó, Giô-suê lập một giao ước cho dân chúng, truyền luật pháp và điều lệ cho họ tại Si-chem. 26 Giô-suê viết những lời nầy trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, ông lấy một hòn đá lớn dựng tại đó, dưới cây sồi gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va. 27 Rồi Giô-suê nói với tất cả dân chúng: “Kìa, hòn đá nầy sẽ làm chứng cho chúng ta, vì nó có nghe mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán với chúng ta; nó sẽ làm chứng cho anh em, kẻo anh em chối bỏ Đức Chúa Trời mình chăng.” 28 Giô-suê cho dân chúng về; mọi người đều trở về trong sản nghiệp mình.

29 Sau các việc ấy, đầy tớ của Đức Giê-hô-va là Giô-suê, con trai Nun, qua đời, thọ một trăm mười tuổi. 30 Người ta an táng ông trong địa phận của ông tại Thim-nát Sê-rách ở trên vùng đồi núi Ép-ra-im, về phía bắc núi Ga-ách.

 31 Dân Y-sơ-ra-ên phụng sự Đức Giê-hô-va trong suốt thời gian Giô-suê còn sống và suốt thời gian các trưởng lão sống lâu hơn ông. Đó là những người biết rõ mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì Y-sơ-ra-ên.

32 Hài cốt của Giô-sép mà dân Y-sơ-ra-ên đã mang theo từ Ai Cập thì được chôn ở Si-chem, trong đồng ruộng Gia-cốp đã mua của con cháu Hê-mô, cha Si-chem với giá một trăm miếng bạc, và đất đó trở thành sản nghiệp của con cháu Giô-sép.

33 Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn, cũng qua đời, và người ta chôn ông tại Ghi-bê-át, là phần đất được cấp cho con trai ông là Phi-nê-a, trong vùng đồi núi Ép-ra-im.        

Suy ngẫm

Giô-suê cảnh báo rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy diệt, nếu người Y-sơ-ra-ên không giữ lời hứa phục vụ chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi và bội nghịch lại với Chúa. Đáp lại điều này, dân Y-sơ-ra-ên hứa với Giô-suê rằng họ sẽ chỉ phụng sự và đầu phục một mình Đức Chúa Trời. Giô-suê dựng một hòn đá để đánh dấu như một sự làm chứng và bằng cớ lời hứa của họ và ông cho dân Y-sơ-ra-ên quay về đất của mình (c. 19-28).

Giô-suê đã qua đời ở độ tuổi 110. Thậm chí sau cái chết của Giô-suê, dân Y-sơ-ra-ên vẫn giữ lời hứa của mình và phục vụ Đức Chúa Trời một cách tốt lành. Trong thời gian đó, người Y-sơ-ra-ên chôn cất hài cốt của Giô-sép mang về từ Ai-cập tại Si-chem. Giô-sép không thể chứng kiến sự làm thành lời hứa, nhưng bởi vì ông đã tin vào lời hứa, ông đã được chôn cất ở vùng Đất Hứa (c. 29-33).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 25-28  Giô-suê đã tái xác lập giao ước và dựng một hòn đá làm dấu, để con cháu họ có thể nhớ giao ước đã được xác lập với Đức Chúa Trời mỗi lần họ nhìn thấy hòn đá. Gia đình và hội thánh chúng ta lập kiểu di sản đức tin nào nhằm để lại cho con cháu chúng ta?

C. 29-31 Giô-suê, người bắt đầu làm người giúp việc cho Môi-se (1:1), kết thúc cuộc sống của ông được gọi là “người phục vụ Chúa”. Giống như Giô-suê, người phục vụ trung thành với Đức Chúa Trời từ đầu cho đến cuối và là người yêu mến Đức Chúa Trời và dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên đi vào xứ Ca-na-an (biểu tượng vương quốc của Đức Chúa Trời), Đức Chúa Jêsus cũng vậy (tên tiếng Hy-lạp là Giô-suê) đã làm thành lời hứa của vương quốc Đức Chúa Trời thông qua sự vâng lời một cách trung thành của Ngài. Trong mùa Giáng sinh này, liệu chúng ta có nên dành nó làm thời gian để đưa ra những lời hứa với Đức Chúa Trời, để đời sống của chúng ta, là các môn đồ của Ngài, sẽ vui hưởng sự đến của Người Tôi Tớ, Đức Chúa Jêsus và đi theo Ngài hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con chỉ phục vụ một mình Ngài, Chúa ôi, và xin cho con nghe theo Lời Ngài như Giô-suê và Đức Chúa Jêsus.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Giăng 1-5 

Bình Luận:

You may also like