Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Suy gẫm Lời Chúa ngày Va-len-tin

Ngày 14 – Suy gẫm Lời Chúa ngày Va-len-tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 15:29-39

Chúa Hóa Bánh Ra Nhiều
29 Từ đó Đức Giê-su đi đến ven biển Ga-li-lê. Ngài lên ngồi trên đồi. 30 Nhiều đoàn dân đông kéo đến, đem những người què quặt, tàn phế, đui mù, câm điếc và những kẻ bệnh hoạn khác đặt dưới chân Chúa; và Ngài chữa lành cho họ. 31 Vì thế đoàn dân kinh ngạc khi thấy người câm nói được, kẻ tật nguyền được lành lặn, người què lại đi và kẻ mù thấy được, nên họ tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
32 Đức Giê-su gọi môn đệ đến bảo: “Ta cảm thương đoàn dân này vì đã ở với Ta ba ngày rồi mà không có gì ăn cả. Ta không nỡ tâm để họ đi về bụng đói, e bị xỉu dọc đường chăng.”
33 Các môn đệ thưa: “Nơi đồng hoang này tìm đâu ra đủ bánh cho đám đông như thế ăn no?”
34 Đức Giê-su hỏi: “Các con có bao nhiêu cái bánh?” Họ thưa: “Dạ có bảy cái và vài con cá.”
35 Ngài truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36 Chúa lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. 37 Tất cả đều ăn no nê, số bánh vụn thu lại được bảy giỏ đầy. 38 Số người ăn là bốn ngàn người, không kể đàn bà con nít. 39 Sau khi truyền cho đám đông ra về, Ngài lên thuyền đi đến bờ cõi Ma-ga-đan.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Chúa Giê-su là Đấng như thế nào?

Câu 32: Ngài thương xót bầy chiên của Ngài và Ngài là Đấng chăn chiên thực sự chu cấp cho nhu cầu của bầy chiên mình (Ê-xê-chi-ên 34). Dân chúng ở cùng với Chúa ba ngày để nghe lời Ngài và không có gì ăn. Chúa Giê-xu không muốn để cho họ đói hay để họ bị ngã quỵ trên đường đi. Có phải dường như có sự mệt mỏi và đói khi bạn đi theo Chúa Giê-su và tin theo Phúc âm hay không? Đừng lo lắng. Chúa là Đấng chăn dắt chúng ta, Ngài thấy mỗi nhu cầu của chúng ta. Khi chúng ta không có gì để ăn và ăn như thế nào thì Chúa là Đấng ban đồ ăn cho chúng ta.

Câu 34-39: Chúa Giê-su nuôi 4000 người với bảy ổ bánh và hai con cá. Mác cho biết phép lạ này xảy ra ở Đê-ca-bô-lơ. Vì vậy, chức vụ của Chúa Giê-xu đang diễn ra tương phản với những gì ở vùng của dân ngoại (Mác 7:31; 8:1). Khi Chúa Giê-su ban bánh của thiên đàng là bánh để cho dân chúng bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, thì bánh đó cũng cho người phụ nữ là dân ngoại. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài ban bữa tiệc dư dật của vương quốc Đức Chúa Trời cho dân Do-thái và cho cả dân ngoại, và cho chúng con ngày hôm nay.

♣ Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài ban Phúc âm của thiên đàng cho cả dân ngoại cũng như dân tuyển Y-sơ-ra-ên của Ngài.

Bình Luận:

You may also like